Institucijos

ES Taryba patvirtino naują ES muitinės veiksmų planą dėl kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais

Šiandien Taryba patvirtino naują ES kovos su intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais muitinės veiksmų planą. Naujasis veiksmų planas apims 2018–2022 m. laikotarpį.

Juo turėtų būti garantuotas veiksmingas INT vykdymo užtikrinimas, sprendžiama prekybos prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT, problema visoje tarptautinėje tiekimo grandinėje ir stiprinamas bendradarbiavimas šioje srityje su Europos stebėsenos centru, taip pat su atitinkamomis teisėsaugos institucijomis. Pabrėžiamas tikslas siekti aukšto lygio ES vidaus rinkos apsaugos pasitelkiant šiuolaikinius ir suderintus muitinio tikrinimo metodus ir muitinių bendradarbiavimą, visų pirma siekiant išvengti prekybos srautų nukreipimo ES viduje.

Ekonomikos konkurencingumas vis labiau priklauso nuo kūrybiškumo ir inovacijų. Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“ apibrėžiami tolesni veiksmai siekiant atgaivinti Europos ekonomiką ir užtikrinti jos augimą. Žinių ir inovacijų skatinimas yra vienas iš trijų tos strategijos prioritetų. Itin svarbu pagerinti bendras sąlygas įmonėms diegti inovacijas, taip pat sumažinti žalą jų teisėtiems interesams, kurią, pasinaudodami teisių turėtojų investicijomis, pastangomis ir prekės ženklo reputacija, daro klastotojai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir kovai su tarptautiniais klastojimo ir organizuoto nusikalstamumo veikla užsiimančiais susivienijimais, kurie dažnai siekia lengvai pasipelnyti ir gauti ekonominės naudos iš prekybos suklastotomis ir piratinėmis prekėmis, taip pat pavojams, kuriuos suklastotos ir piratinės prekės gali kelti vartotojams ir galutiniams naudotojams.

Komisijos paprašyta ne vėliau kaip 2019 m. pavasarį parengti naujojo veiksmų plano įgyvendinimo veiksmų gaires, taip pat stebėti šį įgyvendinimą ir teikti Tarybai metines ataskaitas.

Visas plano tekstas

Back to top button