Teismai

ESTT: valstybė narė neprivalo automatiškai pripažinti kitos valstybės narės suteikto pabėgėlio statuso

Sirijos pilietė, kuriai buvo suteiktas pabėgėlio statusas Graikijoje, vėliau Vokietijoje paprašė tarptautinės apsaugos. Vokietijos teismas nusprendė, kad dėl pabėgėlių gyvenimo sąlygų Graikijoje jai ten egzistavo didelis pavojus patirti nežmonišką ir žeminamą elgesį, todėl ji negalėjo grįžti į Graikiją. Kompetentinga Vokietijos valdžios institucija atmetė jos prašymą suteikti pabėgėlio statusą, bet suteikė papildomą apsaugą. Tada ji apskundė atsisakymą suteikti pabėgėlio statusą Vokietijos teismuose.

Vokietijos federalinis administracinis teismas klausė Teisingumo Teismo, ar, esant tokiai situacijai, kompetentinga institucija privalo pripažinti prašytojo pabėgėlio statusą vien dėl to, kad šį statusą jam jau yra pripažinusi kita valstybė narė, ar vis dėlto ji gali iš naujo savarankiškai iš esmės išnagrinėti šį prašymą.

Savo sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija konstatavo, kad pagal dabar galiojančią Sąjungos teisę valstybės narės neprivalo automatiškai pripažinti kitos valstybės narės priimtų sprendimų suteikti pabėgėlio statusą. Vis dėlto valstybės narės gali tai padaryti. Vokietija nepasinaudojo šia galimybe. Tokiomis aplinkybėmis, jeigu kompetentinga institucija negali atmesti kaip nepriimtino tarptautinės apsaugos prašymo, pateikto prašytojo, kuriam kita valstybė narė jau yra suteikusi tokią apsaugą dėl didelio pavojaus, kad šis prašytojas kitoje valstybėje narėje gali patirti nežmonišką ar žeminamą elgesį, ji turi iš naujo individualiai, išsamiai ir atsižvelgdama į naujausią informaciją išnagrinėti pabėgėlio statuso suteikimo sąlygas.

Vis dėlto atlikdama tokį nagrinėjimą ši institucija turi visiškai atsižvelgti į kitos valstybės narės sprendimą suteikti tam prašytojui tarptautinę apsaugą ir į šį sprendimą pagrindžiančius motyvus. Tam ji turi kuo greičiau inicijuoti keitimąsi informacija su tą sprendimą priėmusia valdžios institucija. Jeigu šis prašytojas atitinka pripažinimo pabėgėliu sąlygas, valdžios institucija privalo suteikti jam šį statusą ir ji neturi diskrecijos šiuo klausimu.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button