Teismai

LVAT: skirtingi kompensacijų dydžiai už privataus darželio lankymą prieštarauja lygiateisiškumo principui

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija 2023 m. birželio 28 d. paskelbė nutartį byloje (Nr. eA-727-463/2023) dėl norminio administracinio teisės akto dalies teisėtumo.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (pareiškėjas) su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas ištirti, ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas (Aprašas) neprieštarauja konstituciniam lygiateisiškumo principui. Pareiškime pareiškėjas nurodė Aprašo nuostatas, pagal kurias kompensacijos už ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą privačiose įstaigose dydis susietas su tokį ugdymą teikiančios įstaigos buvimo vieta, t. y. Klaipėdos rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorija. Pagal šį teisinį reguliavimą susiklosto situacija, kai vienais atvejais yra skiriama 250 Eur kompensacija, jei vaikas lanko privatų darželį Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, o kitais atvejais – 100 Eur kompensacija, jei vaikas lanko tokią pat įstaigą kitos savivaldybės teritorijoje.

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo pareiškimą patenkino, todėl atsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės taryba apskundė sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacine tvarka.

Išnagrinėjęs administracinę bylą apeliacine tvarka, LVAT konstatavo, kad ginčijamomis Aprašo nuostatomis yra sudaromos skirtingos galimybės Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų vaikams lankyti privačias ugdymo įstaigas, kadangi Klaipėdos rajono savivaldybėje veikiančią privačią ugdymo įstaigą lankančių vaikų tėvai (globėjai) moka kur kas mažesnį mokestį už vaikų išlaikymą joje, nei kitose savivaldybėse veikiančias privačias ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvai (globėjai).

Anot LVAT, vien tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos buvimo vieta pati savaime nesietina su jokiomis objektyviomis aptariamą minėtų dviejų vaikų grupių diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad abiejų šių grupių vaikų tėvai (globėjai) yra tos pačios Klaipėdos rajono savivaldybės, kurios biudžeto lėšomis yra mokama kompensacija už vaikų ugdymą privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, gyventojai. Todėl tokia diferenciacija nedera su lygiateisiškumo ir vaikų nediskriminavimo principais.

LVAT teisėjų kolegija nutartyje pabrėžė, kad pirminė Apraše nustatytos mokesčio kompensacijos paskirtis – padengti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams visą ar dalį minėtų vaikų išlaikymo išlaidų, atsiradusių būtent dėl vietų trūkumo šios savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog plėsdama ugdymo įstaigų tinklą Taryba turi atsižvelgti į visų savivaldybės bendruomenės narių, ypač vaikų (kurių interesams teikiamas prioritetas) poreikius, juo labiau, kad Taryba nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose privačiose ugdymo įstaigose yra pakankamai vietų visiems vaikams, nepatekusiems į savivaldybės ugdymo įstaigas.

LVAT teisėjų kolegija, konstatavusi, jog skiriamos kompensacijos dydžio (250 ar 100 Eur) priklausomybė nuo privačios ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos buvimo vietos nesietina su jokiomis objektyviomis tokią kompensacijos diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis, nutarė, jog ši nuostata nedera su Konstitucijoje įtvirtintais lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principais.

LVAT atmetė atsakovo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button