Teismai

ES Bendrasis Teismas atmetė Meta Platforms Ireland ieškinį dėl Komisijos prašymo pateiktus dokumentus, nustatytus pritaikius paieškos žodžius

tardama Facebook grupės antikonkurencinį elgesį naudojant duomenis ir valdant socialinio tinklo platformą, Europos Komisija 2020 m. gegužės 4 d. sprendimu pateikė Meta Platforms Ireland Ltd, anksčiau – Facebook Ireland Ltd, prašymą pateikti informacijos. Šiuo sprendimu, priimtu pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį, Meta Platforms Ireland buvo įpareigota pateikti Komisijai visus dokumentus, kuriuos per nurodytą laikotarpį parengė ar gavo jos trys vadovai ir kuriuose buvo vienas ar keli prieduose nurodyti paieškos žodžiai. Tame sprendime buvo numatyta, kad už prašomos informacijos nepateikimą gali būti skiriama 8 mln. EUR bauda per dieną.

2020 m. gegužės 4 d. sprendimu pakeistas panašus ankstesnis sprendimas, kuriame nustatyti platesni paieškos kriterijai. Šiuo nauju sprendimu, priimtu Komisijai ir Meta Platforms Ireland pasikeitus raštais, buvo sumažintas prašomų dokumentų skaičius, patikslinus paieškos žodžius ir apribojus atitinkamų vadovų skaičių. 2020 m. liepos 15 d. Meta Platforms Ireland, pirma, pareiškė ieškinį dėl 2020 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo ir, antra, pateikė laikinųjų apsaugos priemonių prašymą.

2020 m. spalio 29 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo4 Bendrojo Teismo pirmininkas nurodė sustabdyti 2020 m. gegužės 4 d. sprendimo vykdymą, kol bus nustatyta speciali prašomų dokumentų, kurie nėra susiję su Meta Platforms Ireland komercine veikla ir kuriuose taip pat yra neskelbtinų asmens duomenų, pateikimo procedūra. Po šios nutarties Komisija priėmė keičiantį sprendimą, jame buvo numatyta, kad minėti dokumentai galės būti įtraukti į bylą tik juos išnagrinėjus virtualioje duomenų saugykloje nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatyta tvarka. Meta Platforms Ireland patikslinus ieškinį, kad būtų atsižvelgta į šį keičiantį sprendimą, Bendrojo Teismo penktoji išplėstinė kolegija atmetė visą jos ieškinį. Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas pirmą kartą nagrinėjo prašymo pateikti informacijos taikant paieškos žodžius pagal Reglamentą Nr. 1/2003 teisėtumą ir virtualios duomenų saugyklos procedūros, skirtos dokumentams, kuriuose yra neskelbtinų asmens duomenų, tvarkyti, teisėtumą.

Grįsdama ieškinį dėl panaikinimo Meta Platforms Ireland, be kita ko, teigė, kad taikant prašyme pateikti informacijos nurodytus paieškos žodžius neišvengiamai būtų rasta daug dokumentų, kurie nėra reikšmingi Komisijos atliekamam tyrimui, o tai prieštarautų reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnyje nustatytam būtinumo principui. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas priminė, kad pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 1 dalį Komisija, siekdama patikrinti, ar laikomasi Sąjungos konkurencijos taisyklių, gali paprastu prašymu ar sprendimu paprašyti įmonių ir įmonių asociacijų pateikti „visą reikiamą informaciją“. Iš to matyti, kad Komisija gali reikalauti pateikti tik tą informaciją, kuri leistų jai ištirti tariamus pažeidimus, kuriais grindžiamas jos tyrimo atlikimas. Atsižvelgiant į pagal Reglamentą Nr. 1/2003 Komisijai suteiktą plačią tyrimo diskreciją, šis būtinumo reikalavimas yra tenkinamas, jei Komisija gali prašymo teikimo momentu pagrįstai daryti prielaidą, kad informacija gali jai padėti nustatyti, ar yra konkurencijos taisyklių pažeidimas.

Grįsdama priekaištus, kuriais neigiamas būtinumo principo laikymasis, Meta Platforms Ireland ginčijo tam tikrus prašyme pateikti informacijos nurodytus paieškos žodžius ir teigė, kad ši konkreti kritika turi būti suprantama kaip neišsamūs pavyzdžiai, skirti jos bendresniam argumentui iliustruoti. Jos teigimu, būtų buvę neprotinga ar net neįmanoma sutelkti dėmesį į kiekvieną paieškos žodį atskirai.

Vis dėlto Bendrasis Teismas atmetė šį požiūrį ir konstatavo, kad atitikties būtinumo principui, nustatytam Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnyje, bendras vertinimas, jei būtų įmanomas, nagrinėjamu atveju nėra tinkamas. Aplinkybė, kad, kaip teigė Meta Platforms Ireland, tam tikri paieškos žodžiai gali būti pernelyg neaiškūs, neturi įtakos tam, kad kiti paieškos žodžiai gali būti pakankamai tikslūs ar tikslingi, kad būtų galima konstatuoti, jog jie gali jai padėti Komisijai nustatyti, ar yra konkurencijos taisyklių pažeidimas. Taigi, atsižvelgdamas į Sąjungos institucijų aktams taikomą teisėtumo prezumpciją Bendrasis Teismas konstatavo, kad gali būti tikrinama, ar buvo laikomasi būtinumo principo, tik dėl Meta Platforms Ireland konkrečiai ginčijamų paieškos žodžių. Tačiau kiti paieškos žodžiai turi būti laikomi apibrėžtais laikantis šio principo.

Be to, pažymėjęs, kad argumentai, susiję su dubliko etape pirmą kartą nurodytais paieškos žodžiais, yra nepriimtini, Bendrasis Teismas patikrino tik ieškinyje nurodytus paieškos žodžius. Manydamas, jog Meta Platforms Ireland nepavyko įrodyti, kad šie žodžiai prieštarauja būtinumo principui, Bendrasis Teismas atmetė įvairius šiuo klausimu pateiktus argumentus kaip nepagrįstus.

Ieškinyje dėl panaikinimo Meta Platforms Ireland taip pat teigė: kadangi 2020 m. gegužės 4 d. sprendimu su pakeitimais (ginčijamas sprendimas) reikalauta pateikti daug privačių ir nereikšmingų dokumentų, juo pažeista pagrindinė teisė į privatų gyvenimą, įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija) 7 straipsnyje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) 8 straipsnyje. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas priminė, jog pagal Chartijos 7 straipsnį, kuriame numatytos teisės, atitinkančios EŽTK 8 straipsnio 1 dalyje garantuojamas teises, kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. Dėl kliūčių pasinaudoti minėta teise Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet koks šios Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir nekeisti šių teisių ir laisvių esmės. Be to,
remiantis proporcingumo principu, apribojimai galimi tik tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendruosius interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti.

Atsižvelgdamas į šiuos paaiškinimus Bendrasis Teismas išnagrinėjo, ar dėl ginčijamo sprendimo atsiradusi kliūtis pasinaudoti Chartijos 7 straipsniu atitinka jos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Pažymėjęs, kad pagal Reglamentą Nr. 1/2003 Komisijai suteikti įgaliojimai priimti ginčijamą sprendimą, tad juo sukeltas kišimasis į privatų gyvenimą yra numatytas įstatymo, taip pat, kad šis sprendimas atitinka Sąjungos bendrojo intereso tikslus ir Meta Platforms Ireland netvirtino, kad juo pažeista teisės į privatų gyvenimą esmė, Bendrasis Teismas nagrinėjo, ar ginčijamu sprendimu sudaryta neproporcinga kliūtis pasinaudoti šia teise.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas, pirma, patvirtino, kad prašymai suteikti informacijos pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį yra tinkama priemonė Komisijos siekiamiems bendrojo intereso tikslams, t. y. išsaugoti Sutartyse apibrėžtą konkurencijos sistemą, įgyvendinti.

Antra, dėl klausimo, ar ginčijamu sprendimu viršyta tai, kas būtina tiems bendrojo intereso tikslams įgyvendinti, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad jau paskelbus 2020 m. spalio 29 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Komisija patvirtino specialią procedūrą dėl dokumentų, kuriuos Meta Platforms Ireland turėjo pateikti, tačiau kurie iš pirmo žvilgsnio nebuvo susiję su jos komercine veikla ir kuriuose buvo neskelbtinų asmens duomenų (saugomi dokumentai), tvarkymo. Pagal šią procedūrą saugomi dokumentai turėjo būti perduoti Komisijai atskiroje elektroninėje laikmenoje ir perkelti
į virtualią duomenų saugyklą, prie kurios prieiga suteikiama ribotam skaičiui grupės, kuriai pavesta atlikti tyrimą, narių, dalyvaujant Meta Platforms Ireland advokatams, kad būtų atrinkti į bylą įtrauktini dokumentai.

Tuo atveju, jei lieka nesutarimų dėl dokumento kvalifikavimo, keičiančiame sprendime taip pat numatyta ginčų sprendimo sistema. Tame sprendime numatyta, kad Komisijai taip pat gali būti perduoti redaguoti saugomi dokumentai nenurodant atitinkamų asmenų pavardžių ir bet kokios informacijos, kuria remiantis galima nustatyti jų tapatybę. Vis dėlto Komisijos prašymu, pagrįstu tyrimo poreikiais, šie dokumentai turi būti jai pateikti visi.

Be to, Bendrasis Teismas pažymėjo, jog neginčijama, kad tam tikruose Komisijos prašomuose dokumentuose buvo neskelbtinų asmens duomenų, kurie gali būti vieni iš Reglamento 2016/679 9 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento 2018/1725 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų; galimybei tvarkyti pastaruosius duomenis taikomos šios trys
sąlygos:

  • tvarkant duomenis turi būti siekiama svarbaus viešojo intereso, kuris grindžiamas Sąjungos teise;
  • tvarkyti duomenis turi būti būtina šiam viešajam interesui pasiekti;
  • Sąjungos teisė turi būti proporcinga tikslui, kurio siekiama, nepažeidžiant esminių teisės į duomenų
    apsaugą nuostatų ir užtikrinant tinkamas ir konkrečias duomenų subjekto pagrindinių teisių ir interesų
    apsaugos priemones.

Kadangi šios sąlygos taip pat svarbios vertinant, ar, remiantis Chartijos 52 straipsnio 1 dalimi, ginčijamu sprendimu neviršyta tai, kas būtina juo siekiamiems bendrojo intereso tikslams įgyvendinti, Bendrasis Teismas priminė, kad, viena vertus, prašymas pateikti informacijos, kaip antai ginčijamas sprendimas, yra tinkama priemonė Komisijos siekiamiems bendrojo intereso tikslams įgyvendinti (pirmoji sąlyga) ir, kita vertus, asmens duomenų tvarkymas, kurį lemia ginčijamas sprendimas, yra būtinas siekiamam svarbiam viešajam interesui įgyvendinti (antroji sąlyga). Nurodęs saugomų dokumentų perdavimo, vertinimo, nuasmeninimo ir susipažinimo su jais būdus Bendrasis Teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju minėta trečioji sąlyga taip pat įvykdyta.

Taigi, nusprendęs, kad ginčijamu sprendimu, kiek jame numatyta virtualios duomenų saugyklos procedūra, neviršyta tai, kas būtina siekiamiems bendrojo intereso tikslams įgyvendinti, Bendrasis Teismas, trečia, konstatavo, kad šios procedūros sukelti nepatogumai taip pat nėra neproporcingi siekiamiems tikslams. Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas konstatavo, kad dėl ginčijamo sprendimo atsiradusi kliūtis pasinaudoti teise į privatų gyvenimą atitinka Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl atmetė Chartijos 7 straipsnio pažeidimu grindžiamus priekaištus. Kadangi kiti Meta Platforms Ireland pateikti ieškinio pagrindai taip pat yra nepagrįsti, Bendrasis Teismas atmetė visą ieškinį.

ES Bendrojo Teismo informacija

Back to top button