Teismai

Naujausių LAT nutarčių apžvalga: nuo teisės pareikšti išvestinį ieškinį iki teismo aktyvumo šeimos bylose

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartyje dėl antstolio įpareigojimo grąžinti neteisėtai iš skolininkės sąskaitos nurašytas lėšas, kai šios yra paskirstytos ir išmokėtos išieškotojams, pabrėžta, kad teismas, ypatingosios teisenos procese nutartimi konstatuodamas antstolio veiksmų neteisėtumą ir taikydamas CPK 513 straipsnio nuostatas bei įgyvendindamas restitutio in integrum principą, gali įpareigoti antstolį grąžinti tik jo depozitinėje sąskaitoje esančias (t. y. jau išieškotas iš skolininko, bet dar nepaskirstytas ir neišmokėtas išieškotojui) lėšas, taip pat antstoliui paskirstytas bei išmokėtas vykdymo išlaidas, įskaitant atlygį antstoliui, kadangi iš neteisėtų antstolio veiksmų negali kilti antstolio teisė gauti vykdymo išlaidų atlyginimą. Tuo tarpu antstolio patvarkymo, kuriuo iš skolininko išieškotos lėšos paskirstomos ir išmokamos išieškotojui, sukuriamos teisinės pasekmės (išieškotojas tampa jam pagal vykdomąjį dokumentą išmokėtų lėšų savininku) lemia, kad antstolis neturi objektyvios galimybės pašalinti pažeidimą tokiu būdu, kad būtų atkurta iki pažeidimo buvusi padėtis. Antstolio įpareigojimas pašalinti padarytą pažeidimą ir grąžinti neteisėtai nurašytas lėšas, kurios jau išmokėtos išieškotojui, iš esmės reikštų antstolio pareigą asmeninėmis lėšomis (savo sąskaita) įvykdyti skolininko prievolę ar jos dalį.

_____

Nutartyje dėl kooperatinės bendrovės narių teisės kreiptis į teismą, reikalaujant pripažinti negaliojančiu kooperatinės bendrovės valdybos nutarimą, taip pat kooperatinės bendrovės narių teisės pareikšti išvestinį ieškinį,  paaiškinta, kad vien tai, kad ieškovas yra vienas iš asmenų, kuriems įstatymas suteikia teisę reikšti ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų pripažinimo negaliojančiu, savaime nereiškia, kad jis laikytinas suinteresuotu asmeniu CPK 5 straipsnio prasme. Ieškinyje turi būti nurodyta, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama reikalavimu pripažinti bendrovės organo sprendimą negaliojančiu. Todėl, jeigu ieškiniu neprašoma taikyti sprendimo negaliojimo teisinių pasekmių ir nenurodoma, kokiu būdu bus apgintos akcininko, reiškiančio minėtą reikalavimą, teisės, yra pagrindas tokį ieškinį pripažinti neatitinkančiu ieškiniui keliamų reikalavimų. Teisėjų kolegija nusprendė, kad bylą nagrinėję teismai pagrįstai konstatavo, jog ieškovai neįrodė savo teisinio suinteresuotumo reikšti reikalavimą dėl Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir todėl bylos dalis pagal šį ieškinio reikalavimą iš esmės teisėtai ir pagrįstai buvo užbaigta nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės.

Taip pat priminta, kad vien ta aplinkybė, jog juridinio asmens dalyvis yra suinteresuotas pelninga bendrovės veikla, nesuteikia jam teisės veikti bendrovės vardu ir siekti įgyvendinti jos teises, kurių neįgyvendina jos valdymo organai. Juridinio asmens dalyvis, išskyrus atskirus įstatymuose nustatytus atvejus, neturi teisės kreiptis į teismą gindamas nuo pažeidimo juridinio asmens, kurio dalyvis jis yra, teises – tokią teisę turi tik pats juridinis asmuo, veikdamas per savo valdymo organus. Juridinio asmens dalyvio, kuris įstatymuose nenurodytais būdais gina kito subjekto (bendrovės, kurios dalyvis jis yra) teises, ieškinys yra nenagrinėtinas teisme. Nors apeliacinės instancijos teismas skundžiamos nutarties tiesiogiai negrindė aplinkybe, kad ieškovams, kaip kooperatinės bendrovės nariams, teisė pareikšti išvestinį ieškinį įstatyme apskritai nėra suteikta, ši aplinkybė nepaneigia iš esmės teisingos teismo išvados, kad ieškovai reikšti tokio pobūdžio reikalavimą neturėjo teisės. Netinkamas teismo procesinio sprendimo motyvavimas, neturėjęs įtakos bylos baigties procesiniam rezultatui, nesudaro pakankamo pagrindo panaikinti skundžiamą apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo dalį.

_____

Nutartyje apie turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo būdus, taip pat teismo pareigą būti aktyviam šeimos bylose, pasisakyta, kad nagrinėjamoje byloje reikalavimus dėl ginčo akcijų kaip santuokos metu įgyto turto padalijimo pareiškė abu buvę sutuoktiniai, dalijant šį turtą nėra sprendžiama dėl nepilnamečių vaikų teisių ir interesų gynimo, sutuoktinio išlaikymo. Abu buvę sutuoktiniai šiame procese dalyvauja lygiomis teisėmis, vadovaujantis rungimosi ir dispozityvumo principais, byloje nenustatyta šių principų išimtis pateisinančių aplinkybių, kurios teismui sudarytų pagrindą dėl pirmiau nurodytų ieškovės reikalavimų, susijusių su ginčo akcijomis, aktyviai veikti vieno iš sutuoktinių interesais, savo iniciatyva rinkti įrodymus, viršyti šalių pareikštus reikalavimus. Ieškovė galutiniame ieškinyje aiškiai suformulavo reikalavimą priteisti jai 1 Eur kompensaciją, pripažindama, kad ginčo akcijos tapo bevertės. Ieškinio dalykas ir pagrindas, taip pat atsakovo atsiliepime išdėstyti atsikirtimai į ieškinį, nurodant nesutikimą su ieškinio dalyku ir patvirtinančias tokį nesutikimą aplinkybes, apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas. Teismas, priimdamas sprendimą, neturi teisės peržengti bylos nagrinėjimo ribų

Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nepagrįstai rėmėsi CPK 376 straipsniu, viršijo ieškovės pareikštus reikalavimus, be teisinio pagrindo peržengė ieškinio ribas, o apeliacinės instancijos teismas pagrįstai bylą nagrinėjo pagal pareikštus reikalavimus. Dalijant bendrą sutuoktinių turtą, turėtų būti nustatytos pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dieną galiojančios dalijamo turto rinkos kainos, o jei byla nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, – tai šio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dieną galiojančios kainos, nes tik įsiteisėjus teismo sprendimui pasibaigs bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

_____

Nutartyje dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių pasekmių taikymą už privalomojo nurodymo nevykdymą, kai privalomasis nurodymas skirtas ne turto, kuriame atlikta savavališka statyba, savininkui, pabrėžta, kad privalomojo nurodymo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas, t. y. ar privalomasis nurodymas surašytas tinkamam asmeniui, nepatenka į bylos, kurioje sprendžiama dėl pasekmių, nustatytų CPK 771 straipsnio 6 dalyje, taikymo už privalomojo nurodymo nevykdymą, nagrinėjimo dalyką. Asmenys, manantys, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašyti savavališkos statybos aktai ir jų pagrindu priimti privalomieji nurodymai yra neteisėti (surašyti jiems nepagrįstai), savo galimai pažeistas teises turi ginti ginčo teisenos tvarka pareikšdami ieškinį dėl savavališkos statybos akto ir jo pagrindu priimto privalomojo nurodymo panaikinimo, o ne kvestionuoti pateikto priverstinai vykdyti vykdomojo dokumento (privalomojo nurodymo) teisėtumą.

_____

Kaip jau buvo rašyta, LAT išnagrinėjo dvi civilines bylas (Nr. e3K-3-17-684/2023, Nr. 3K-103-684/2023), kuriose buvo spręsti klausimai dėl darbuotojų pareigos pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Jose pažymėta, kad įstatyme įtvirtintos žmonių užkrečiamosioms ligoms suvaldyti skirtos priemonės gali būti detalizuojamos poįstatyminiuose teisės aktuose, juose nustatant tokių priemonių įgyvendinimo tvarką. Nurodyta, kad užkrečiamajai ligai suvaldyti skirtų priemonių nustatymas ir (ar) jų įgyvendinimas suponuoja tam tikrų specialių žinių turėjimą ar specialios (profesinės) kompetencijos būtinybę, todėl atmesti ieškovių argumentai, kad išimtinai tik Vyriausybė turėjo teisę nustatyti darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarką. Darbuotojo pareigos periodiškai tikrintis sveikatą atsiradimui pakanka, jog darbuotojo atliekamas darbas būtų įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą darbų, kuriuose leidžiama dirbti pasitikrinusiems, sąrašą ir šis darbuotojas, eidamas pareigas, turėtų nuolatinį tiesioginį kontaktą su kitais asmenimis, taip pat jam būtų žinoma apie jam taikomą reikalavimą periodiškai atlikti sveikatos patikrinimą. Darbų, kuriuose leidžiama dirbti pasitikrinusiems darbuotojams, sąrašo darbovietėje nebuvimas, darbuotojui esant supažindintam su jam taikomu reikalavimu, negali panaikinti darbuotojo pareigos tikrintis sveikatą.

Back to top button