Teismai

Baudžiamosios atsakomybės taikymo už inkriminuotą kvalifikuotą sveikatos sutrikdymą kontekste karantino metu taikytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų konstitucingumas nebus vertinamas

Konstitucinis Teismas 2023 m. vasario 21 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktis (2021 m. rugsėjo 29 d. redakcija), 31 punktas (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija), tiek, kiek jais pavesta valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui nustatyti šias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones – ūkinės veiklos apribojimo priemones – visuomenės sveikatos saugos, higienos reikalavimus (įpareigojant kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų teikėjus ir ūkinės veiklos vykdytojus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymų organizuojančius subjektus ar administracijas, laikytis sąlygų uždarose paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos vykdymo vietose neaptarnauti vyresnių nei 6 metų amžiaus lankytojų, paslaugų gavėjų, nedėvinčių nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (medicininių veido kaukių, respiratorių, nemedicininių veido kaukių, veido skydelių), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną), – neprieštarauja Konstitucijos 21 straipsnio pirmajai daliai, 22 straipsnio pirmajai ir ketvirtajai dalims, 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Civilinės saugos įstatymo 8 straipsniui (2020 m. balandžio 28 d. redakcija)“.

Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje kaltinamasis, vengdamas sulaikymo dėl to, kad į prekybos centrą bandė patekti nedėvėdamas nosį ir burną dengiančios priemonės, kurią dėvėti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus buvo privaloma (išskyrus nustatytas išimtis), šaunamuoju ginklu šovė jį sulaikyti bandančiam apsaugos darbuotojui į kojas. Taigi pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje sprendžiamas klausimas yra susijęs su baudžiamosios atsakomybės taikymu už, be kita ko, kaltinamajam inkriminuotą kvalifikuotą sunkų sveikatos sutrikdymą kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, nukentėjusiajam asmeniui vykdant tarnybines pareigas.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui sprendžiant baudžiamąją bylą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už kaltinamajam inkriminuotą kvalifikuotą sunkų sveikatos sutrikdymą nėra būtina taikyti Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunkčio (2021 m. rugsėjo 29 d. redakcija), 31 punkto (2021 m. rugsėjo 8 d. redakcija) nuostatų, kurių atitiktį Konstitucijai pareiškėjas prašo ištirti. Konstitucinis Teismas nurodė, kad pareiškėjo nagrinėjamos baudžiamosios bylos baigtis nepriklauso nuo to, ar pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas būtų pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ar nebūtų. Kitaip tariant, baudžiamosios atsakomybės taikymo klausimas pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje spręstinas nepriklausomai nuo to, ar valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas galėjo nustatyti konkrečius pareiškėjo nurodytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus – įpareigojimą dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones ir ar toks teisinis reguliavimas atitiko Konstituciją.

Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad tol, kol teisės aktai (jų dalys) Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka nėra pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai (poįstatyminiai aktai – prieštaraujančiais Konstitucijai ir (arba) įstatymams) arba kol jie nėra nustatyta tvarka pripažinti netekusiais galios, juose nustatytas teisinis reguliavimas atitinkamiems teisinių santykių subjektams yra privalomas.

Įvertinęs pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir jo nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiagą, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas prašė ištirti, ar Konstitucijai ir nurodytam įstatymui neprieštarauja teisės aktai, kuriais reguliuojami kiti teisiniai santykiai nei nagrinėjamieji pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą teismas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne bet koks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), o tik toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris turėtų būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje. Pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą teismas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris neturėtų (negalėtų) būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos teismas nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl jo nurodytų Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo nuostatų atitikties Konstitucijai, todėl yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymui.

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button