Teismai

ESTT: sprendime leisti klausytis telefoninių pokalbių galima nenurodyti individualių motyvų

2017 m. Bulgarijos Specializuoto baudžiamojo teismo pirmininkas, remdamasis už ikiteisminį tyrimą atsakingo prokuroro išsamiais, detaliais ir motyvuotais prašymais, leido klausytis keturių asmenų, įtariamų padarius sunkius tyčinius nusikaltimus, telefoninių pokalbių. Grįsdamas savo sprendimus teismo pirmininkas vadovavosi galiojančia nacionalinių teismų praktika, kai naudojamas šabloninis tekstas be individualių motyvų, kuriame iš esmės tik pažymima, kad laikomasi jame nurodytuose nacionalinės teisės nuostatuose dėl telefoninių pokalbių klausymosi įtvirtintų reikalavimų. Nurodytiems keturiems fiziniams asmenims vėliau buvo pareikšti kaltinimai dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupėje ir byla perduota nagrinėti iš esmės specializuotam baudžiamajam teismui. Kadangi įrašytų telefoninių pokalbių turinys yra tiesiogiai svarbus pareikštų kaltinimų pagrįstumui nustatyti, specializuotas baudžiamasis teismas turi pirmiausia patikrinti procedūros, per kurią buvo leista klausytis telefoninių pokalbių, teisėtumą. Tokiomis aplinkybėmis šiam teismui kilo klausimas, ar nacionalinė praktika dėl sprendimų leisti
klausytis telefoninių pokalbių motyvavimo suderinama su Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių, siejama su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Taigi jis pateikė Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

Šios dienos sprendime Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, kiek tai susiję su ginčijama nacionaline praktika, leidimą klausytis telefoninių pokalbių suteikiantis teismas savo sprendimą priima remdamasis motyvuotu ir išsamiu prašymu, leidžiančiu jam patikrinti, ar įvykdytos tokio leidimo suteikimo sąlygos. Teisingumo Teismas konstatavo, kad ši praktika atitinka Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių pagrindu Bulgarijos priimtas teisėkūros priemones, numatančias galimybę priimti motyvuotus teismo sprendimus, kuriais ribojamas šioje direktyvoje įtvirtintas elektroninių ryšių ir srauto duomenų konfidencialumo principas.

Teisingumo Teismo nuomone, taip pat galima konstatuoti, kad pasirašęs pagal šabloną parengtą tekstą, kuriame nurodyta, jog laikomasi teisinių reikalavimų, nacionalinis teismas patvirtino baudžiamojo persekiojimo institucijos jam pateikto išsamaus prašymo motyvus ir įsitikino, kad šių reikalavimų iš tiesų laikomasi. Šiomis aplinkybėmis būtų nenatūralu reikalauti, kad leidime klausytis telefoninių pokalbių būtų nurodyti specialūs ir išsamūs motyvai, kai
pagal nacionalinės teisės aktus tokie motyvai jau nurodyti prašyme, dėl kurio suteiktas šis leidimas.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, kai suinteresuotajam asmeniui pranešama, jog klausomasi jo telefoninių pokalbių, pagal Pagrindinių teisių chartijoje nustatytą pareigą motyvuoti reikalaujama, kad ir šis asmuo, ir bylą iš esmės nagrinėjantis teismas, turintis patikrinti leidimo klausytis telefoninių pokalbių teisėtumą, galėtų suprasti šio leidimo motyvus. Taigi būtina, kad jie galėtų susipažinti ne tik su sprendimu suteikti leidimą, bet ir su jo prašiusios
institucijos prašymu.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button