Teismai

Naujausių LAT nutarčių apžvalga: nuo profesionalių augalų apsaugos produktų naudotojų civilinės atsakomybės ribų iki sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartyje dėl antstolio teisės atšaukti varžytynes konstatavo, kad antstolio organizuojamos varžytynės pasibaigia teisės normose įsakmiai nustatytu laiku. Dėl to pagrįstais pripažįstami kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje netinkamai taikė CPK 713 straipsnio 4 dalį ir neteisingai nustatė elektroninių varžytynių pabaigos momentą, nepagrįstai jų pabaigą siejo su varžytynių akto pasirašymo momentu. Tai, kad pagal civilinio proceso nuostatas ne kiekvienos pasibaigusios varžytynės yra užbaigiamos skolininko turto realizavimu, neteikia pagrindo pasibaigusias varžytynes kvalifikuoti kaip nepasibaigusias. Pasibaigus varžytinėms, kurios yra vienas iš turto realizavimo varžytinių būdu proceso etapų, šis procesas tęsiamas iki bus atlikti visi su turto realizavimu varžytinių būdu susiję veiksmai, inter alia turto pardavimo iš varžytynių akto surašymas.

_____

Nutartyje dėl veiksmų neteisėtumo sąlygos atsirasti deliktinei atsakomybei pabrėžta, kad veiksmų neteisėtumas bendriausia prasme aiškinamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei. Juo laikomas asmens ne tik konkretaus įstatymuose ar sutartyje nustatyto įpareigojimo nevykdymas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams tenka aukštesni profesinio rūpestingumo standartai negu neprofesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams. Tai lemia profesionaliojo augalų apsaugos produktų naudotojo aukštesnio laipsnio rūpestingumo ir atidumo pareigas. Tokių pareigų net ir nedidelio laipsnio nevykdymas, t. y. nepakankamas atidumas ir rūpestingumas, jau gali reikšti neteisėtus veiksmus deliktinės atsakomybės prasme. Pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę, nes jis neužtikrino teisės akto reikalavimų laikymosi, veikė nepakankamai atidžiai ir atsakingai neįvertino galimų pasekmių. Atsakovas, kaip ūkininkas, vykdydamas purškimo chemikalais darbus, nebuvo atidus ir tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai buvo būtina esamomis aplinkybėmis, ir šiais veiksmais padarė žalą ieškovei. 

Bylos duomenimis, nepaneigti atsakovo teiginiai, kad jis neturėjo informacijos, jog 63,47 ha žemės sklype yra auginamos ekologinės kultūros. Ieškovei priklausančių ekologinių laukų užteršimo faktai buvo nustatyti ir ankstesniais metais, todėl pati ieškovė ūkininkė turėjo atsakingai vertinti, ar nereikia įsirengti apsaugos juostų prie sertifikuojamų laukų, kaip tai nustatyta Ekologinio žemės ūkio taisyklių 45.1 punkte, bei deklaruoti apsaugos juostas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje. Nusprendusi neįrengti kitiems asmenims aiškios apsauginės juostos, ieškovė prisidėjo prie rizikos padidėjimo, kad laukai, kuriuose vykdoma ekologinė augalininkystė, gali būti užteršti neleistinomis medžiagomis ir dėl to ūkiui gali atsirasti (padidėti) žala. Dėl to toks rūpestingumo stokojantis ieškovės elgesys reiškė ieškovės didelį neatsargumą ir tai sudaro pagrindą sumažinti priteistiną žalos atlyginimo dydį.

_____

Nutartyje dėl nuomos teisinių santykių atkreiptas dėmesys, kad sprendžiant, kaip turėtų būti kvalifikuojami tarp ieškovės ir atsakovės, kaip Sutarties šalių, susiklostę teisiniai santykiai, tiek, kiek jie susiję su ieškovės teise, atsakovei iki šalių sutartos datos sukūrus dalį turto neatskiriamų pagerinimų, reikalauti padidinto (4500 Eur ir PVM) mėnesinio nuomos mokesčio, reikšminga tai, kad, pirma, šalys sutarė, jog pagal jų pasirinktą mišrų nuomos mokesčio apskaičiavimo būdą turto neatskiriami pagerinimai yra dalis nuomos mokesčio, antra, šalys nenustatė Sutarties nurodytų darbų (įskaitant medžiagas) kainos. Pagal CK 6.501 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, nuomininkas, kuris nuomotojo leidimu išsinuomotą daiktą pagerina, turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymai arba sutartis nustato ką kita. Vadinasi, šalims sutarus, jog turto neatskiriami pagerinimai yra dalis nuomos mokesčio, atsakovė neįgijo teisės reikalauti iš ieškovės turto neatskiriamiems pagerinimams sukurti būtinų išlaidų atlyginimo. Todėl bylą nagrinėję teismai neprivalėjo vertinti atsakovės į bylą pateiktų įrodymų, siūlyti atsakovei pateikti papildomus įrodymus dėl jos patirtų turto neatskiriamiems pagerinimams sukurti būtinų išlaidų.

_____

Nutartyje dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teisėtumo ir pagrįstumo nuspręsta, kad bylą nagrinėję teismai, sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių įvertinę formaliai, nenurodė jokių argumentų, kodėl padarė nurodytas išvadas, nors tik išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas į svarbias aplinkybes, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tokiu atveju, kai teismui pateikiama tvirtinti sutartis, kuria sutariama iš esmės visą santuokoje įgytą turtą paskirti vienam sutuoktiniui, kitam neskiriant jokios kompensacijos, teismui kyla pareiga patikrinti, ar tokia sutartis neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, nepažeidžia vieno sutuoktinio ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tokią pareigą teismas privalo įgyvendinti nepriklausomai nuo aplinkybės, ar pareiškėjai yra atstovaujami advokato ir ar byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, esant atitinkamam šalių prašymui. 

_____

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Ž. buvo nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo ir laikė Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų laikų šaunamuosius ginklus bei sprogstamąsias medžiagas. V. Ž., kuris užsiima įvairių daiktų paieška metalo detektoriumi, rado, parsigabeno ir savo darbo vietoje laikė automatinę patranką (pagrindines jos dalis), rankinę granatą ir šovinio tūtą su jose esančiomis sprogstamosiomis medžiagomis, neturėdamas tam reikiamo leidimo. Nutartyje nurodyta, kad neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis nusikaltimo dalykas yra tik tinkami naudoti pagal paskirtį (šaudyti ar būti susprogdinti) šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos. Todėl, kaltininko veiką kvalifikuojant pagal Baudžiamojo kodekso 253 straipsnį, šaunamojo ginklo (taip pat sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų), kuriuo buvo neteisėtai disponuojama, tinkamumas naudoti pagal paskirtį turi būti nustatytas taip, kad dėl šios aplinkybės nekiltų pagrįstų abejonių. Pateiktame nuteistojo gynėjo kasaciniame skunde nurodyti argumentai, kad pas nuteistąjį rasta automatinė patranka buvo netinkama šaudyti, o dėl rastų sprogstamųjų medžiagų kokybės ir tinkamumo būti susprogdintoms liko nepašalintų abejonių, pripažinti nepagrįstais.

Back to top button