Institucijos

EK siūlo paprastesnes taisykles, kad atsiskaitymas ES finansų rinkose būtų saugesnis ir veiksmingesnis

Europos Komisija pasiūlė Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento pakeitimų, kad būtų padidintas ES atsiskaitymo rinkų veiksmingumas, kartu apsaugant finansinį stabilumą. Pasiūlymas yra vienas iš pagrindinių 2020 m. kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plano komponentų.

Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai valdo infrastruktūrą, kuri sudaro sąlygas atsiskaityti už vertybinius popierius (tokius kaip akcijos ar obligacijos) finansų rinkose. Atsiskaitymas yra vertybinių popierių pateikimas pirkėjui mainais už pinigus, pateikiamus pardavėjui. Atsiskaitymas už sandorį gali trukti iki dviejų darbo dienų, o dėl to gali atsirasti kredito ir teisinė rizika per tą laikotarpį. Todėl ES finansų sistemai labai svarbu, kad būtų užtikrintas saugus ir veiksmingas atsiskaitymas už šiuos sandorius.

Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai atlieka esminį vaidmenį ES kapitalo rinkose ir finansų sistemoje. Pavyzdžiui, 2019 m. sandorių, už kuriuos atsiskaityta per ES centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, vertė siekė maždaug 1 120 trln. EUR. Jų pagrindinis vaidmuo taip pat neseniai pabrėžtas ES sankcijų prieš Rusiją kontekste. 2022 m. vasario 25 d. ES susitarė, kad būtų uždrausta laikyti Rusijos klientų sąskaitas ES centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose. Taip pabrėžiama centrinių vertybinių popierių depozitoriumų svarba ES finansų sistemoje.

Bendras pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad vertybinių popierių atsiskaitymas ES būtų saugesnis ir veiksmingesnis, ir taip padidinti ES kapitalo rinkų patrauklumą bei galiausiai prisidėti prie mūsų ekonomikos finansavimo. Atsižvelgiant į dideles per centrinius vertybinių popierių depozitoriumus sumokamas pinigų sumas, mūsų finansų sistemai labai svarbu, kad jie gerai veiktų. Šiuo pasiūlymu bus užtikrinta, kad taisyklės būtų proporcingesnės ir veiksmingesnės, siekiant mažinti centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reikalavimų laikymosi išlaidas ir reguliavimo naštą, taip pat palengvinti jų galimybes siūlyti įvairesnes paslaugas tarpvalstybiniu mastu ir pagerinti jų tarpvalstybinę priežiūrą.

Pasiūlyme pateikiami šie pagrindiniai Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento patobulinimai:

  • paso mechanizmo gerinimas. Pasiūlymu supaprastinamas centrinių vertybinių popierių depozitoriumų paso mechanizmas, pagal kurį jie gali veikti visoje ES turėdami vieną bendrą licenciją. Juo visų pirma pašalinamos daug kainuojančios ir besidubliuojančios procedūros, taip sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti paslaugas ir konkuruoti;
  • priežiūros institucijų tarpusavio bendradarbiavimo gerinimas. Pasiūlymu pagerinamas priežiūros institucijų bendradarbiavimas: reikalaujama įsteigti tam tikrų centrinių vertybinių popierių depozitoriumų kolegijas, kad padidėtų priežiūros nuoseklumas ir konvergencija;
  • papildomų banko paslaugų gerinimas. Pasiūlymu patikslinamos sąlygos, kuriomis centriniai vertybinių popierių depozitoriumai gali naudotis banko paslaugomis, sudarant jiems sąlygas siūlyti atsiskaitymo paslaugas įvairesnėmis valiutomis ir suteikiant galimybę įmonėms gauti finansavimą iš didesnės investuotojų grupės, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu;
  • atsiskaitymo drausmės gerinimas. Pasiūlymu iš dalies keičiami tam tikri atsiskaitymo drausmės tvarkos elementai: pakeičiamas procesas, pagal kurį gali būti taikomas privalomas supirkimas, ir tam tikri techniniai atsiskaitymo drausmės tvarkos aspektai, kad ji būtų veiksmingesnė ir proporcingesnė;
  • trečiųjų valstybių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų priežiūros gerinimas. Pasiūlymu užtikrinama, kad priežiūros institucijos turėtų geresnės informacijos apie trečiųjų valstybių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų veiklą ES.

Dabar pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai nagrinėti ir priimti.

Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentas priimtas 2014 m. po finansų krizės, siekiant padidinti atsiskaitymo saugumą ir veiksmingumą, taip pat nustatyti bendrų reikalavimų, taikomų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams visoje ES, rinkinį. Pasiūlyt Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamento pakeitimai grindžiami Komisijos tikslinių konsultacijų dėl to reglamento peržiūros rezultatais, taip pat informacija, gauta iš įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją. Be to, tai yra Komisijos pastangų užtikrinti, kad ES teisės aktai veiksmingai ir kuo mažesnėmis sąnaudomis duotų rezultatų piliečiams ir įmonėms (REFIT), dalis.

2020 m. kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plane ir 2021 m. Komisijos darbo programoje paskelbta apie Komisijos ketinimą pateikti teisės akto pasiūlymą iš dalies pakeisti Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą, siekiant padidinti jo veiksmingumą ir efektyvumą ir prisidėti prie veiksmingesnių atsiskaitymo rinkų kūrimo ES.

Rinkos infrastruktūros taip pat buvo įtrauktos į 2020 m. rugsėjo mėn. Komisijos paskelbtą skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, parengtą vadovaujantis Komisijos prioritetais užtikrinti, kad Europa būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus, ir sukurti ateičiai pasiruošusią žmonėms tarnaujančią ekonomiką.

Teisės aktų tekstai

Europos Komisijos informacija

Back to top button