Teismai

Naujausių LAT nutarčių apžvalga: nuo ieškinio senaties skaičiavimo ir atnaujinimo iki sandorių, susijusių su mokymu žaisti azartinius žaidimus, atitikties viešajai tvarkai ir gerai moralei

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija nutartyje dėl individualių darbo santykių pabrėžė, kad darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, gali lemti, kad darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė, t. y. darbdaviui pasikeičia darbuotojo darbo poreikis ir jo atliekama darbo funkcija tampa nereikalinga. Ši priežastis sudaro pagrindą darbdaviui nutraukti darbo sutartį su perteklinę darbo funkciją atliekančiu darbuotoju. Nagrinėjamoje byloje darbo teisiniai santykiai buvo susiklostę tarp ieškovės ir atsakovės VšĮ „Ekoagros“. Nuo 2018 m. gegužės 18 d. ieškovė ėjo vyriausiojo finansininko pareigas terminuotos darbo sutarties, o nuo 2018 m. liepos 2 d. – neterminuotos darbo sutarties pagrindu. 2019 m. rugpjūčio 21 d. ieškovė buvo informuota, kad, jos atliekamai darbo funkcijai darbdaviui tampant perteklinei dėl darbo organizavimo pakeitimų ir jos pareigybei esant naikinamai, darbo sutartis bus nutraukta po vieno mėnesio nuo įspėjimo gavimo dienos DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, o 2019 m. spalio 18 d. ieškovė atleista iš darbo. Ieškovė pareikštu ieškiniu ginčijo darbo sutarties nutraukimą DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu. Ginčijamu sprendimu apeliacinės instancijos teismas, atlikęs lingvistinį pareigybių aprašymų palyginimą, laikė, kad įsteigta nauja vyriausiojo buhalterio pareigybė pagal aprašymą iš esmės arba didžiąją funkcijų dalimi sutapo su ankstesne vyriausiojo finansininko pareigybe. 

Kasacinio teismo vertinimu, visapusiškam pareiginių nuostatų turinio (darbo funkcijų (ne)panašumo) atskleidimui vien lingvistinis aiškinimo metodas nebuvo pakankamas.  Kasacinio teismo vertinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė vyriausiojo finansininko ir vyriausiojo buhalterio pareigybių pobūdį, tikslą ir pagrįstai konstatavo esminį jų skirtumą, pripažindamas, kad, panaikinus Finansų skyriaus vadovo pareigybę, vadovavimo funkcijos panaikintos, likusios finansų planavimo ir kontrolės funkcijos perėjo įstaigos vadovui, kita dalis funkcijų (apskaitos dokumentų rengimo) priskirta vyriausiojo buhalterio pareigybei. Aplinkybė, jog dalis vyriausiojo finansininko iki struktūrinių pertvarkymų vykdytų funkcijų išliko, nereiškia, jog išliko ir Finansų skyriaus vadovo (vyriausiojo finansininko) pareigybė. Funkcijų perskirstymas, kai darbuotojo vykdytos funkcijos yra išskaidomos ir pavedamos kitiems darbuotojams arba jų dalis pavedama atlikti kitiems darbuotojams, o dalis vykdytų funkcijų priskiriama sukurtai naujai pareigybei, taip pat gali būti vertinamas kaip struktūrinis pertvarkymas ir sudaro pagrindą darbdaviui atleisti darbuotoją DK 57 straipsnio nustatyta tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sumažėjo Finansų skyriaus vadovo (vyriausiojo finansininko) funkcijos vykdymo apimtis ir tai nulėmė, kad ši funkcija darbdaviui tapo perteklinė, t. y. priežastimi nutraukti darbo santykius DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu teisiniu pagrindu. 

Apeliacinės instancijos teismas, nors ir tyrė dviejų iki pertvarkos įvykdymo buvusių pareigybių – vyriausiojo finansininko ir vyresnio buhalterio – aprašymų turinį, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, nenustatė svarbiausios DK 57 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygos, t. y. neidentifikavo, kurioms pareigybėms iki pertvarkos pradžios buvo priskirta vadovavimo Finansų skyriui funkcija – vienai iš jų ar abiem. Taip pat, teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad įvykdžius pertvarką vadovavimo funkcija liko ir netapo perteklinė. Visa tai lėmė dviprasmiškas ir nepagrįstas išvadas dėl darbuotojų atrankos vykdymo reikalingumo ginčo atveju. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, vadovavimo skyriui funkcija buvo panaikinta, o ji iki tol buvo priskirta naikintinai vyriausiojo finansininko pareigybei, kurią kaip tik užėmė ieškovė. Kadangi nėra sąlygų taikyti DK 57 straipsnio 3 dalies nuostatą, atrankos vykdymo procedūra ieškovės atleidimo atveju neturėjo būti organizuojama.

_____

Nutartyje dėl teisės normų, reglamentuojančių antstolio veiksmus išieškant trečiųjų asmenų naudai iš hipoteka įkeisto turto, pasisakyta, kad pagal CPK 747 straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą išieškojimas trečiųjų asmenų naudai iš įkeitimu ar hipoteka įkeisto skolininko turto galimas tik su hipotekos ar įkeitimo kreditoriaus sutikimu. Pažymėta, kad CPK 747 straipsnyje nustatytas teisinis reguliavimas taikytinas tais atvejais, kai žinoma, kad turtas, iš kurio siekiama išieškoti trečiųjų asmenų naudai, yra įkeistas kilnojamojo turto įkeitimu ar hipoteka. Teisėjų kolegijos vertinimu, CPK 626 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas teisinis reguliavimas taikytinas, inter alia, tais atvejais, kai tik turto realizavimo ar lėšų už realizuotą turtą išmokėjimo procese paaiškėja, kad turtas, kurį ketinama realizuoti ar kurį realizavus gautos lėšos ketinama išmokėti išieškotojams, kilnojamojo turto įkeitimu ar hipoteka įkeistas kitų nei išieškotojai asmenų naudai, o asmenys, kurių naudai toks turtas įkeistas, neprisijungia prie išieškojimo.

_____

Nutartyje apie įmonės vadovo civilinę atsakomybę dėl pareigos inicijuoti bankroto bylą nemokiai įmonei pažeidimo, atkreiptas dėmesys, jog įmonės vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei vykdymas nelaikytinas verslo sprendimu, kadangi tai yra imperatyvi nuostata ir, esant teisiniam pagrindui, vadovas negali pasirinkti, ar atlikti šiuos veiksmus. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką kreditoriui pareiškus netiesioginį ieškinį, siekiant įgyvendinti skolininko (bankrutuojančios įmonės) teisę reikalauti iš atsakingų asmenų žalos atlyginimo už jam padarytą žalą, ieškinio senaties termino pradžia sietina ne su ieškovo, bet su skolininko sužinojimo apie ginčijamų veiksmų atlikimą momentu.

_____

Nutartyje dėl teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senaties termino pradžią ir atnaujinimą, priminta, kad teismas, siekdamas tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas kiekvienoje konkrečioje byloje atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes.

Teisėjų kolegijos vertinimu, iš pirmiau bylą nagrinėjusių teismų nurodytų argumentų matyti, kad teismai, nors ir nenustatę svarbių priežasčių, sutrukdžiusių bankroto administratoriui laiku kreiptis į teismą, ieškinio senaties termino atnaujinimo pagrindu, priešingai nei teigiama kasaciniu skundu, laikė ne tik gintiną viešąjį interesą, bet ir kitas nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, įskaitant ir atsakovų nesąžiningą elgesį, taip pat ir aplinkybę, kad, teismui neatnaujinus ieškinio senaties termino, atliekų sutvarkymo ir neigiamų pasekmių aplinkai pašalinimo našta nepagrįstai būtų perkelta valstybei ir tektų visiems mokesčių mokėtojams. Be to, teismai, priešingai nei teigiama kasaciniu skundu, viešuoju interesu, sudarančiu pagrindą atnaujinti ieškinio senaties terminą, laikė ne pačios bankrutuojančios bendrovės interesą, bet visos visuomenės interesą – grėsmę aplinkai, visuomenės, o ypač tos visuomenės dalies, kuri daugelį metų gyvena šalia atliekomis užterštų teritorijų, teisę gyventi saugiai ir tinkamomis gyvenimo sąlygomis. Kaip teisingai nurodė atsiliepimu trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, teismai, spręsdami dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, rėmėsi ne tik viešojo intereso buvimu, bet ir vertino, ar jis nusveria privatų ieškovų interesą, esant jų nesąžiningiems, neteisėtiems veiksmams, atliekų nesutvarkymo priežastis ir pasekmes.

_____

Bylą nagrinėję teismai nusprendė, kad šalių sudaryta Pokerio mokymų sutartis ir susiklostę šalių teisiniai santykiai iš esmės vertintini kaip sutartiniai paslaugų teisiniai santykiai su finansavimo elementais (CK 6.716 straipsnis), kuriuose atsakovai įsipareigojo suteikti ieškovui pokerio žinias, reikalingas lėšas ir įrankius pokerio žaidimui, o ieškovas įsipareigojo sužaisti nustatytą minimalų žaidimų skaičių ir gautu pelnu pasidalyti su atsakovais, vykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė pokerio mokymų sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijama Pokerio mokymų sutartimi (ja atsakovų veikla ir pastangos buvo tiesiogiai nukreiptos į ieškovo skatinimą dalyvauti azartiniuose lošimuose), be kita ko, buvo siekiama tikslų, kurie visiškai priešingi Lietuvos valstybėje formuojamos teisinės politikos azartinių lošimų srityje, kaip viešosios tvarkos sudėtinės dalies, vertybiniams interesams, paskirčiai ir tikslui – neskatinti azartinių lošimų ir taip (ap)saugoti visuomenę bei atskirus jos narius nuo itin sunkių aktyvaus (nesustojamo) lošimo padarinių asmens finansinei padėčiai, sveikatai ar net gyvybei. Dėl to tokio pobūdžio susitarimas pripažintinas pažeidžiančiu viešąją tvarką ir socialinį stabilumą. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad Sutartis, kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai, yra negaliojanti nuo sudarymo momento pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalies ir 1.78 straipsnio 1 dalies normas. Nors Sutarties dalykas yra kompleksinis ir turi įstatymams neprieštaraujančių elementų (mokymas žaisti pokerį savaime nėra neteisėtas), tačiau, esant nustatytam įstatymams prieštaraujančiam Sutarties tikslui, visa Sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir dėl to negalioja.

Back to top button