Institucijos

EK pristatė, koks bus konkurencijos politikos ir jos peržiūros indėlis į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir į atsparią bendrąją rinką

Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl naujiems iššūkiams pritaikytos konkurencijos politikos, kuriame apibūdina svarbų konkurencijos politikos indėlį į Europos atsigavimą, žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir atsparią bendrąją rinką. Komunikate pabrėžiamas konkurencijos politikai būdingas gebėjimas prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų, politikos prioritetų ir vartotojų poreikių: antai šiandien Komisija priėmė šeštąjį Laikinosios valstybės pagalbos sistemos pakeitimą, kad per koronaviruso krizę valstybės narės galėtų teikti įmonėms tikslinę pagalbą. Be to, šiuo metu Komisija atlieka konkurencijos politikos priemonių peržiūrą, siekdama užtikrinti, kad visos konkurencijos (susijungimo, antimonopolijos ir valstybės pagalbos kontrolės) priemonės ir toliau atitiktų savo paskirtį, ir papildyti jau taikomų priemonių rinkinį.

Nuo Europos Sąjungos įsteigimo konkurencijos politika padėjo apsaugoti Europos ekonomiką ir sudarė jai sąlygas klestėti. Griežtas konkurencijos taisyklių laikymosi užtikrinimas pasitarnavo Europos vartotojams bei įmonėms ir padėjo puoselėti dinamišką, gyvybingą Europos ekonomiką, kurioje vietos yra visoms įmonėms.

Šiandien Sąjunga turi įveikti naujus iššūkius – kopti stačiu atsigavimo po koronaviruso krizės keliu, kartu sudarant Europos pramonei sąlygas tapti atsparesnei ir rodyti pavyzdį įgyvendinant dvejopą – žaliąją ir skaitmeninę – pertvarką. Ši darbotvarkė, kurios įgyvendinimo sėkmė gali priklausyti ir nuo tikslingos konkurencijos politikos, pareikalaus nepaprastai daug viešųjų ir privačiųjų investicijų, inovacijų ir tinkamo bendrosios rinkos veikimo.

Tai rodo ir keletas komunikate paminėtų pavyzdžių:

  • siekdama prisidėti prie Europos atsako į koronaviruso krizę ir paremti Europos atsigavimą, Komisija priėmė šeštąjį Laikinosios valstybės pagalbos sistemos pakeitimą, kuriuo esamų priemonių galiojimas laikinai pratęsiamas iki 2022 m. birželio mėn. pabaigos. Pakeitimu tiesiamas kelias į palaipsnį kovos su krizės priemonių nutraukimą, vengiant skardžio efekto, o gaivinimo priemonės papildomos naujomis, padėsiančiomis skatinti ir pritraukti privačiąsias investicijas atsigavimo etapu.
  • Siekiant prisidėti prie žaliosios pertvarkos, bus priimtos Pagalbos klimatui, aplinkos apsaugai ir energetikai gairės, kurių tikslas – remti pramonės pastangas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, žiediškumą ir biologinę įvairovę, taip pat užtikrinti netaršų judumą ir pastatų energinį naudingumą.

Be to, atnaujindama horizontaliuosius bendrosios išimties reglamentus ir gaires, Komisija ketina pateikti rekomendacijų ir užtikrinti teisinį tikrumą dėl įmonių, prisidedančių prie tvaresnių produktų ir gamybos procesų, bendradarbiavimo.

  • Siekiant prisidėti prie skaitmeninės pertvarkos, bus priimtos Valstybės pagalbos plačiajuosčiam ryšiui diegti gairės, kurių tikslas – paskatinti skaitmeninės infrastruktūros plėtojimą, sudarant palankesnes sąlygas diegti ir naudoti plačiajuosčio ryšio tinklus, atitinkančius sparčiai kintančius naudotojų poreikius.

Be to, Komisija sugriežtino problemų galinčių kelti skaitmeninio sektoriaus įmonių įsigijimo atvejų kontrolę, priimdama naujas Susijungimų reglamento 22 straipsnio taikymo gaires. Jose valstybės narės raginamos pateikti Komisijai peržiūrėti problemų galinčius kelti sandorius, net jei jie neatitinka nacionalinių pranešimo ribų. Tai suteikia Komisijai galimybę peržiūrėti inovacinių bendrovių, turinčių didesnį konkurencinį potencialą, nei matyti iš jų apyvartos, įsigijimo atvejus, visų pirma skaitmeniniame sektoriuje.

  • Komisija ir toliau padės valstybėms narėms rengti bendriems Europos interesams svarbius projektus, kurie padeda drauge įveikti rinkos trūkumus, nes sudaro sąlygas proveržį lemiančioms inovacijoms ir investicijoms į infrastruktūrą pagrindiniuose žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos sektoriuose, kaip antai vandenilio, debesijos, sveikatos ir mikroelektronikos. Būsimas komunikatas dėl valstybės pagalbos bendriems Europos interesams svarbiems projektams šiuos projektus dar labiau atvers, palengvins MVĮ dalyvavimą juose ir patikslins nacionalinių ir ES išteklių telkimo kriterijus.
  • Siekiant padidinti atsparumą atviromis ir konkurencingomis rinkomis, Europos susijungimų kontrolė bus ir toliau vykdoma taip, kad leistų įmonėms pasiekti didesnį veiklos mastą, kartu užtikrinant, kad rinkos išliktų konkurencingos, o tiekimo grandinės – įvairios. Be to, antimonopolinė politika sudarys ES įmonėms sąlygas drauge daryti pažangą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, projektuoti, gaminti ir parduoti produktus arba drauge pirkti produktus ar paslaugas, kurių gali prireikti jų veiklai vykdyti.

Galiausiai, atsižvelgiant į ypatingą puslaidininkių padėtį, jų aktualumą ir tai, kad šiuo geopolitiškai nelengvu metu juos tenka pirkti iš nedidelio įmonių skaičiaus, gali būti, kad Komisija patvirtins paramą, skirtą užpildyti pirmųjų tokio pobūdžio Europos puslaidininkių ekosistemos įrenginių kūrimo finansavimo spragoms. Tokia SESV 107 straipsnio 3 dalimi grindžiama pagalba būtų teikiama su sąlyga, kad imamasi griežtų konkurencijos apsaugos priemonių, o pelnas paskirstomas plačiai, nediskriminuojant nė vienos Europos šalies ekonomikos.

Laikinosios sistemos galiojimo pratęsimas

antimonopolinė ir susijungimų politikavalstybės pagalba

Europos Komisijos informacija

Back to top button