Teismai

Pirmosios lapkričio savaitės LAT nutarčių apžvalga: nuo biudžetinės įstaigos vadovų veiklos vertinimo apimties iki galimybių prisiteisti skolą pagal pokerio mokymo sutartį

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija byloje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo (padidinimo) dar kartą priminė, kad teismų procesiniai sprendimai dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo yra priskirtini tiems procesiniams sprendimams, kurie pasižymi res judicata galios neįgijimo ypatumu, nes tokiu teismo procesiniu sprendimu nustatytas nepilnamečiam vaikui išlaikymo dydis gali būti pakeistas. Kita vertus, šis ypatumas nereiškia, kad toks procesinis sprendimas neturi privalomosios galios. Kol nepriimtas naujas teismo sprendimas dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, galioja tas teismo sprendimas, kuriuo išlaikymas priteistas. Šis ypatumas negali būti kvalifikuojamas taip, kad, sprendžiant klausimą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, gali būti grįžtama į teismo procesinio sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas, priėmimo momentu buvusią padėtį ir iš naujo (pakartotinai) atliekamas teisinis tokios padėties įvertinimas. Nuspręsta, kad atsižvelgiant į išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvai dėl galimybės atnaujinti procesą byloje ir iš naujo spręsti 2018 m. priteisto iš atsakovo trims nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydį laikytini teisiškai nepagrįstais.   

_____

Nutartyje dėl skyrium gyvenančių tėvų bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas į Lietuvą grįžta periodiškai (kartą ar du kartus per metus) trumpam laikotarpiui, į tai, kad prarastas ar susilpnėjęs vaiko ryšys su tėvu gali padaryti didesnę žalą vaiko, kaip visavertės asmenybės, vystymuisi nei trumpalaikis vaiko rutinos, stabilios aplinkos sutrikdymas, sprendė, kad nustatyta atsakovo bendravimo su vaiku tvarka iš esmės atitinka vaiko interesus. Vis dėlto, siekdama sušvelninti net ir trumpalaikio vaiko rutinos pokyčio neigiamą poveikį vaiko interesams (stabiliai aplinkai), teisėjų kolegija konstatavo esant pagrindą pakeisti apeliacinio teismo nustatytą atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, sumažinant tiesioginio atsakovo bendravimo su vaiku apimtį nuo trijų iki dviejų kartų per savaitę. Kartu vėl pabrėžta, kad teismas nustato bendravimo tvarką tokią, kokia ji galima pagal esamą situaciją. Teismo sprendimas dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo neįgyja res judicata galios ir pasikeitus aplinkybėms (pvz., atsakovui persikėlus nuolat gyventi į Lietuvą) dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje.

_____

Nutartyje dėl biudžetinės įstaigos vadovų veiklos vertinimo apimties ir turinio išaiškinta, kad, teismui nagrinėjant bylą, darbuotojo kasmetinė veikla nėra vertinama iš naujo, o apsiribojama veiklos vertinimo išvadoje nustatytų kriterijų patikra, t. y. patikrinama, ar tiesioginis vadovas vertino darbuotojo veiklą pagal dar praėjusiais metais suformuotas ir jų abiejų suderintas užduotis bei siektinus rezultatus. Tokia patikra nereiškia, kad teismas darbuotojo pasiektą užduoties įvykdymo rezultatą turi teisę kokybiškai įvertinti kitaip, negu tai padarė tiesioginis vadovas. Tačiau teismui konstatavus, kad nepakanka įrodymų dėl veiklos vertinimo metu tinkamai atliktos procedūros (pvz., nėra duomenų, kad darbuotojo pasiekti rezultatai ar jų dalis buvo vertinami pagal praėjusiais kalendoriniais metais suformuotas užduotis, jų įgyvendinimo rezultatus) ar esant kitiems esminiams trūkumams (pvz., darbuotojo veikla vertinta jam už akių), kasmetinės veiklos vertinimo rezultato pagrindu priimtas sprendimas negali būti pripažintas pagrįstu. Kasacinis teismas, įvertinęs byloje priimtų procesinių sprendimų turinį, neturi pagrindo sutikti su ieškovės argumentu, kad teismas įsiterpė į mero, kaip atsakovo tiesioginio vadovo, kompetenciją vertinti atsakovo veiklą.  

_____

Byloje dėl restitucijos taikymo, kai valstybė taiso jos institucijų padarytas klaidas dėl neteisėto valstybinės žemės nuosavybės teisės perdavimo fiziniam asmeniui, kasacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad, remiantis apeliacinės instancijos teismo vertintų aplinkybių visuma, galima daryti išvadą, jog šiuo atveju nėra patvirtinama ginčo žemės sklypo panaudojimo visuomenės poreikiams tikslingumas ir realumas, net jei ginčo žemės sklypas būtų sujungtas su greta esančios laisvos valstybinės žemės teritorija, atsižvelgiant į miesto bendrojo plano sprendinius. Taigi byloje nepatvirtinama, kad konkretūs visuomenės poreikiams tenkinti interesai šiuo atveju nusveria privačius interesus, susijusius su nuosavybės teisių praradimu, teisėtų lūkesčių apsauga. Nuosavybės teisės iš atsakovų atėmimas būtų atliekamas neišlaikant proporcingumo ir tokių apribojimų būtinumo, taptų nepateisinamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 1 1 straipsnio prasme, nes neužtikrintų teisingos pusiausvyros tarp visuomenės bendrojo intereso poreikių ir asmens pagrindinių teisių apsaugos reikalavimų. Būtų neprotinga ir neracionalu, taikius restituciją ieškinyje nurodytomis sąlygomis ir iš atsakovų paėmus natūra 258 kv. m žemės sklypą, vėliau vėl sudaryti sąlygas jiems šį sklypą įsigyti laikantis Vyriausybės nutarime Nr. 692 įtvirtintų procedūrų.

Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad vietos valdžios ir valstybės valdžios institucijų sprendimas parduoti atsakovams ginčo žemės sklypą buvo priimtas be tinkamo visų sąlygų įvertinimo, atsakovai nežinojo, kad žemė jiems buvo parduota pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kad tai įvyko dėl valstybės institucijų aplaidumo, ir negalėjo numatyti galimo nuosavybės teisių paėmimo, atsakovai nesinaudojo kokia nors privilegijuota padėtimi ir negalėjo paveikti sutarties sąlygų, o valdžios institucijų klaidas siekiama taisyti iš esmės nukentėjusių asmenų sąskaita, nes siūloma kompensacija neatspindi tikrosios žemės vertės praradimo, neišlaikoma teisinga visuomenės interesų ir atsakovų pagrindinių teisių pusiausvyra, pagrįstai nusprendė, kad dėl taikytinos restitucijos atsakovams būtų užkrauta pernelyg didelė našta, taigi restitucija būtų neproporcinga priemonė. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas turėjo pagrindą byloje aptartą situaciją vertinti kaip atitinkančią CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtinį atvejį ir dėl to restitucijos netaikyti, nes atsakovų, kaip vienos sutarties šalies, padėtis šiuo konkrečiu atveju nepagrįstai ir nesąžiningai būtų pablogėjusi.

_____

Nutartyje dėl skolos priteisimo pagal azartinio žaidimo (pokerio) mokymo sutartį pasisakyta, kad Lietuvoje formuojama aiški teisinė politika azartinių lošimų atžvilgiu – tokia veikla neskatinama ir laikoma pavojinga visuomenei, todėl azartiniai lošimai įvairiais teisės aktais yra ribojami ir kontroliuojami, vadovaujantis principu „leidžiama tik tai, kas aiškiai nustatyta įstatyme“. Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė, kad nors ieškovai neorganizavo azartinių lošimų, pagal ginčo sutartį su ieškovais atsakovas ieškovų nurodymu turėjo lošti nuotolinius pokerio žaidimus „Pokerstars“ platformoje, t. y. lošimų veiklos vykdytojų interneto svetainėse, kurios yra įtrauktos į Nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašą, viešai skelbiamą Lošimų priežiūros tarnybos interneto puslapyje; ginčo sutartį buvo draudžiama nutraukti, išskyrus ligos atvejus, taip pat nustatytas privalomas žaidimų skaičius; atsakovo sėkmės atveju ieškovai gauna pelną, o nesėkmės atveju – atsakovui lieka skola. Šios aplinkybės rodo, kad ginčo sutartimi, be kita ko, buvo skatinami azartiniai lošimai.  Nuspręsta, kad nors ginčo sutarties dalykas yra kompleksinis ir turi įstatymams neprieštaraujančių elementų (mokymas žaisti pokerį savaime nėra neteisėtas), tačiau, esant nustatytam įstatymams prieštaraujančiam sutarties tikslui, visa sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir dėl to negalioja.

Pripažinus sandorį negaliojančiu ir netaikius restitucijos, tam tikrais atvejais viena iš sandorio šalių, galėdama pasilikti iš neteisėto sandorio gautą įvykdymą, gali faktiškai „laimėti“. Vis dėlto tokia situacija yra pateisinama tuo, kad pagal bendrąją taisyklę asmenys, sąmoningai sudarę sandorius, kuriais kėsinamasi į teisės saugomas vertybes, civilinės teisės priemonėmis neturėtų būti ginami. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atmestini kaip nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, susiję su 9196,72 Eur skola pagal sutartį. Šiuo atveju nepagrįsto praturtėjimo institutas netaikytinas, nes jis negali paneigti nurodytų negaliojančio sandorio pasekmes reglamentuojančių teisės normų.

_____

Taip pat buvo priimta svarbi nutartis dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų (policijos) veiksmais suvaržius asmens laisvę ikiteisminio tyrimo pradėjimo metu. Apie ją plačiau čia.

Back to top button