Institucijos

Pristatyta nauja ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija

Šiandien Komisija pristatė naują ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategiją, kuri pirmiausia skirta teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo stiprinimui, kovai su organizuoto nusikalstamumo struktūromis ir itin opiais nusikaltimais, nusikalstamo pelnymosi šalinimui ir moderniam požiūriui į naujų technologijų naudojimą. Organizuotos nusikalstamos grupės nuolat formuojasi ir vystosi. Tą patvirtina greitas jų prisitaikymas prie koronaviruso pandemijos – pavyzdžiui, daugėja suklastotų medicinos produktų ir internetinių nusikaltimų. Europoje veikiančios organizuotos nusikalstamos grupuotės vykdo įvairią nusikalstamą veiklą — pirmiausia tai prekyba narkotikais, organizuoti turtiniai nusikaltimai, sukčiavimas, neteisėtas migrantų gabenimas ir prekyba žmonėmis. 2019 m. pajamos iš nusikaltimų didžiausiose nusikalstamose rinkose sudarė 1 proc. ES BVP, t. y. 139 mlrd. EUR. 

Strategijoje nustatytos priemonės ir veiksmai, kuriais per ateinančius 5 metus bus siekiama išardyti nusikalstamų organizacijų verslo modelius ir struktūras tiek internete, tiek realiame gyvenime. 

Strategijos tikslai: 

  • Geresnis teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas 65 proc. ES veikiančių nusikalstamų grupuočių sudaro įvairių pilietybių asmenys, todėl, siekiant veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, labai svarbu, kad visos ES teisėsaugos ir teisminės institucijos veiksmingai keistųsi informacija. Komisija išplės, modernizuos ir sustiprins Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykę platformą (EMPACT), kurioje nuo 2010 m. susitinka visos šios srities Europos ir nacionalinės institucijos, nustatančios prioritetines nusikalstamumo grėsmes ir siekiančios bendrai jas šalinti. Komisija pateiks pasiūlymą patobulinti Priumo sistemą, kad būtų galima keistis informacija apie DNR, pirštų atspaudus ir transporto priemonių registravimą. Kad teisėsauga visoje ES galėtų geriau bendradarbiauti pagal naujausias taisykles, Komisija pateiks pasiūlymą dėl ES policijos bendradarbiavimo kodekso, kuriuo bus supaprastinta tvarka, kuria taikomos įvairios ES priemonės ir daugiašaliųai bendradarbiavimo susitarimai. 2023 m. tikslo užtikrinti saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumą įgyvendinimas padės teisėsaugos institucijoms geriau nustatyti tapatybės klastojimą, kuriuo dažnai naudojasi nusikaltėliai, ir kovoti su šiuo reiškiniu. Galiausiai, siekdama efektyviau kovoti su tarptautiniu mastu veikiančiais nusikaltėlių tinklais, šiandien Komisija taip pat pasiūlė pradėti derybas dėl bendradarbiavimo susitarimo su Interpolu.
  • Remti veiksmingus tyrimus siekiant išardyti organizuoto nusikalstamumo struktūras ir pirmiausia kovoti su didelio masto ir opiais nusikaltimais. Siekiant išardyti organizuoto nusikalstamumo struktūras, reikia stiprinti bendradarbiavimą ES lygmeniu. Siekdama užtikrinti veiksmingą atsaką į konkrečių formų nusikaltimus, Komisija pasiūlys peržiūrėti ES kovos su nusikaltimais aplinkai taisykles ir parengs ES kovos su klastojimu, visų pirma medicinos produktų, priemonių rinkinį. Jame bus pateikta priemonių, kaip kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Šiandien Komisija taip pat pristatė kovos su prekyba žmonėmis strategiją
  • Nusikalstamumas turi tapti nepelningas. Daugiau kaip 60 proc. ES veikiančių nusikaltėlių tinklų gyvena iš korupcijos, o daugiau kaip 80 proc. savo veikloje naudojasi teisėtomis įmonėmis – konfiskuojama tik 1 proc. nusikalstamu būdu įgyto turto. Kova su nusikalstamu pelnu labai svarbi siekiant atskleisti nusikaltimus, už juos nubausti ir nuo jų atgrasyti. Komisija pasiūlys peržiūrėti ES taisykles dėl nusikalstamu būdu įgyto pelno konfiskavimo, parengti ES kovos su pinigų plovimu taisykles, skatinti kuo anksčiau pradėti finansų tyrimus ir peržiūrėti galiojančias ES kovos su korupcija taisykles. Tai taip pat padės užkirsti kelią įsiskverbimui į teisėtą ekonomiką.
  • Skaitmeniniam amžiui pasirengusi teisėsauga ir teisminės institucijos. Nusikaltėliai bendrauja ir vykdo nusikaltimus internete ir palieka skaitmeninius pėdsakus internete. 80 proc. nusikaltimų yra skaitmeninio pobūdžio, todėl teisėsaugos ir teisminėms institucijoms reikia greitos prieigos prie skaitmeninių įrodymų duomenų. Jos taip pat turi naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir turėti įgūdžių, kad neatsiliktų nuo šiuolaikinių nusikaltėlių modi operandi. Komisija įvertins ir apibrėš galimus duomenų saugojimo metodus, taip pat pasiūlys būdus, kaip užtikrinti teisėtą ir tikslinę prieigą prie šifruotos informacijos vykdant nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kad būtų užtikrintas ryšių saugumas ir konfidencialumas. Komisija taip pat bendradarbiaus su atitinkamomis ES agentūromis, kad nacionalinėms valdžios institucijoms suteiktų priemonių ir operatyvinių ekspertinių žinių, reikalingų skaitmeniniams tyrimams atlikti.

Europos Komisijos informacija

Back to top button