InstitucijosTech+Law

Europos Komisija nustatė Europos skaitmeninimo iki 2030 m. kryptį

Vakar Komisija pristatė sėkmingos Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją, tikslus ir kryptis. Tai taip pat labai svarbu siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žiedinės ir atsparios ekonomikos. ES siekia būti skaitmeniniu požiūriu suvereni atvirame ir susietame pasaulyje ir vykdyti skaitmeninę politiką, kuri suteiktų žmonėms ir įmonėms galimybę pasinaudoti į žmogų orientuota, tvaria ir labiau klestinčia skaitmenine ateitimi. Tai apima pažeidžiamumo ir priklausomumo mažinimą bei spartesnį investavimą.

Paskelbtame komunikate atsižvelgiama į Pirmininkės U. von der Leyen raginimą imtis veiksmų, kad ateinantys metai taptų Europos skaitmeniniu dešimtmečiu, reaguojama į Europos Vadovų Tarybos raginimą parengti skaitmeninės politikos kelrodį ir remiamasi 2020 m. vasario mėn. Komisijos skaitmenine strategija. Komunikate siūloma susitarti dėl skaitmeninių principų, sparčiai imtis svarbių daugiašalių projektų ir parengti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų nustatyta tvirta valdymo sistema, skirta pažangai stebėti, – skaitmeninės politikos kelrodis.

Komisija siūlo parengti skaitmeninės politikos kelrodį, kad 2030 m. ES skaitmeniniai užmojai įgautų konkrečią išraišką. Pagrindinės keturios užmojų kryptys:

1) skaitmeninių įgūdžių turintys gyventojai ir aukštos kvalifikacijos skaitmeninės srities specialistai. Iki 2030 m. bent 80 proc. visų suaugusiųjų turėtų įgyti pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. ES turėtų dirbti 20 mln. IRT specialistų ir šį darbą turėtų imti dirbti daugiau moterų;

2) saugi, naši ir tvari skaitmeninė infrastruktūra. Iki 2030 m. visi ES namų ūkiai turėtų turėti gigabitinį ryšį, o visose apgyvendintose vietovėse turėtų veikti 5G ryšys. Europos pažangiųjų ir tvarių puslaidininkių gamyba turėtų sudaryti 20 proc. pasaulinės gamybos. ES turėtų būti įrengta 10 000 neutralaus poveikio klimatui itin saugių galinių mazgų, Europa turėtų turėti savo pirmąjį kvantinį kompiuterį;

3) skaitmeninė įmonių transformacija. Iki 2030 m. trys iš keturių įmonių turėtų naudotis debesijos kompiuterijos paslaugomis, didžiaisiais duomenimis ir dirbtiniu intelektu, daugiau kaip 90 proc. MVĮ turėtų pasiekti bent jau bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį, o ES vienaragių skaičius turėtų padvigubėti;

4) viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Iki 2030 m. visos pagrindinės viešosios paslaugos turėtų tapti prieinamos internetu, visi piliečiai turės prieigą prie savo e. medicinos dokumentų, o 80 proc. piliečių turėtų naudotis e. tapatybės priemonėmis.

Skaitmeninės politikos kelią nurodančiame dokumente nustatoma tvirta bendro su valstybėmis narėmis valdymo struktūra, pagrįsta stebėsenos sistema ir metinėmis ataskaitomis, kuriose laikomasi šviesoforo principo. Tikslai bus įtvirtinti politikos programoje, kuri turės būti suderinta su Europos Parlamentu ir Taryba.

ES teisės ir vertybės – į žmogų orientuoto ES skaitmeninio kelio pagrindas. Internetinėje erdvėje jos turėtų būti visapusiškai atspindėtos taip, kaip realiame pasaulyje. Todėl Komisija siūlo sukurti skaitmeninių principų sistemą, kuri apimtų, be kita ko, prieigą prie aukštos kokybės ryšio, pakankamų skaitmeninių įgūdžių, viešųjų paslaugų, sąžiningų ir nediskriminacinių internetinių paslaugų ir kuri apskritai užtikrintų, kad tomis pačiomis teisėmis, kurios taikomos ne interneto erdvėje, būtų galima visapusiškai naudotis internete. Šie principai būtų aptariami plataus masto visuomenės diskusijose ir galėtų būti įtvirtinti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos oficialiame tarpinstituciniame pareiškime. Jis būtų grindžiamas Europos socialinių teisių ramsčiu ir jį papildytų. Galiausiai Komisija siūlo per kasmetinę „Eurobarometro“ apklausą stebėti, ar europiečiai mano, kad jų skaitmeninės teisės yra gerbiamos.

Skaitmeninė transformacija kelia pasaulinio masto iššūkių. Tarptautinėse organizacijose ir užmegzdama tvirtas tarptautines skaitmenines partnerystes ES sieks propaguoti savo konstruktyvią ir į žmogų orientuotą skaitmeninę darbotvarkę. Vidaus investicijas derindama su dideliu finansavimu, skiriamu pagal naujas išorės bendradarbiavimo priemones, ES, siekdama bendrų visuotinių tikslų, galės bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje. Komisija jau pasiūlė įsteigti naują ES ir JAV prekybos ir technologijų tarybą. Šiandien paskelbtame komunikate pabrėžiama, kad svarbu investuoti į geresnį ryšį su ES išorės partneriais, pavyzdžiui, sukuriant Skaitmeninio junglumo fondą.

Komunikatas „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“

Europos skaitmeninės politikos kelrodis. Politika

Europos skaitmeninės ateities kūrimas

Europos Komisijos informacija

Back to top button