Institucijos

Priimta nauja prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

Šiandien priimtoje naujoje ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoje Europos Komisija aptaria pasirengimą neišvengiamam klimato kaitos poveikiui. ES pastangų švelninti klimato kaitą viduje ir tarptautiniu mastu negana: reikia pasirengti neišvengiamoms jos pasekmėms. Klimato kaitos poveikis jau skaudžiai juntamas Europoje ir visame pasaulyje: tai mirtinos karščio bangos, siaubingos sausros, žūstantys miškai, kylančio jūros lygio nugraužtos pakrantės. Šiandien pasiūlyta pasukti dėmesį nuo problemos apmąstymo prie sprendimų kūrimo ir pereiti nuo planavimo prie įgyvendinimo naudojantis 2013 m. prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos vaisiais.

Ekonominiai nuostoliai dėl padažnėjusių klimato kaitos sukeltų ekstremalių meteorologinių reiškinių nuolat auga. Šiuo metu vien jų suma Europos Sąjungoje vidutiniškai didesnė kaip 12 mlrd. EUR per metus. Iš konservatyvių įverčių matyti, kad pasaulio temperatūrai pakilus 3 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, esamomis sąlygomis ES ekonomika kasmet patirtų ne mažiau kaip 170 mlrd. EUR nuostolių. Klimato kaita daro poveikį ne tik ekonomikai, bet ir karščio kamuojamų europiečių sveikatai ir gerovei: visame pasaulyje 2019 m. daugiausia mirčių atnešusi stichinė nelaimė buvo karščio bangos Europoje, per kurias žuvo 2 500 žmonių. Prie pastangų prisitaikyti prie klimato kaitos turi prisidėti visi visuomenės sluoksniai ir visų lygmenų valdžios institucijos ES ir už jos ribų. Reikia dirbti, kad visuomenė taptų atspari klimato kaitos poveikiui: geriau informuota apie klimato poveikį ir prisitaikymo sprendimus; intensyviau planuoti prisitaikymą ir vertinti su klimatu susijusią rizikąsparčiau imtis prisitaikymo priemonių ir padėti didinti atsparumą visame pasaulyje.

Prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmai turi būti grindžiami patikimais duomenimis ir rizikos vertinimo priemonėmis, kuriomis galėtų naudotis visi – nuo namus perkančių, renovuojančių ir statančių šeimų iki pakrančių regionuose veikiančių įmonių arba savo pasėlius planuojančių ūkininkų. Todėl strategijoje siūloma imtis veiksmų, kurie gerokai išplėstų žinias apie prisitaikymą prie klimato kaitos, kad sukauptume daugiau ir geresnių duomenų apie su klimatu susijusią riziką ir nuostolius ir galėtume tais duomenimis su visais pasidalyti. Bus išplėsta ir patobulinta Europos žinių apie prisitaikymą platforma „Climate-ADAPT“ ir įsteigtas specialus Europos sveikatos stebėjimo centras, kuris padės analizuoti klimato kaitos poveikį sveikatai ir jo išvengti.

Klimato kaita daro poveikį visais visuomenės lygmenimis ir visuose ekonomikos sektoriuose, todėl prisitaikymo veiksmai turi būti sisteminio pobūdžio. Komisija ir toliau visose svarbiausiose politikos srityse atsižvelgs į atsparumo klimato kaitai aspektus. Ji padės toliau plėtoti ir įgyvendinti prisitaikymo strategijas ir planus, vadovaudamasi trimis kompleksiniais prioritetais: prisitaikymo aspektą integruoti į makrofiskalinę politiką, taikyti gamtos procesais pagrįstus sprendimus ir imtis vietos lygmens prisitaikymo veiksmų.

2021 m. ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

Europos Komisijos informacija

Back to top button