Institucijos

Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 24 valstybes nares dėl to, kad jos neperkėlė į nacionalinę teisę naujųjų ES telekomunikacijų taisyklių

Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 24 valstybes nares dėl to, kad jos neįgyvendino naujųjų ES telekomunikacijų taisyklių. Europos elektroninių ryšių kodeksu modernizuojama Europos Sąjungos elektroninių ryšių srities reglamentavimo sistema, siekiant suteikti vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir išplėsti jų teisių apimtį, pavyzdžiui, užtikrinant, kad sutartys būtų aiškesnės, paslaugos ‒ kokybiškesnės, o rinkos ‒ konkurencingesnės. Kodeksu taip pat užtikrinami aukštesni ryšių paslaugų standartai, įskaitant veiksmingesnius ir prieinamesnius ryšius skubios pagalbos atvejais. Be to, kodeksas suteikia galimybę operatoriams pasinaudoti taisyklių, kuriomis skatinamos investicijos į itin didelio pralaidumo tinklus, ir didesnio reguliavimo nuspėjamumo teikiama nauda, kuri leis skaitmeninėms paslaugoms ir infrastruktūrai tapti pažangesnėms.

Kodekso perkėlimo į nacionalinės teisės aktus terminas suėjo 2020 m. gruodžio 21 d. Kol kas Komisijai pranešusios apie tai, kad priimtos visos priemonės, būtinos direktyvai perkelti į nacionalinę teisę, taigi nurodžiusios, kad perkėlimo į nacionalinę teisę procesas baigtas, yra tik Graikija, Vengrija ir Suomija.

Todėl Komisija išsiuntė oficialius pranešimus Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Ispanijai, Prancūzijai, Kroatijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai ir Švedijai ir paprašė jų priimti atitinkamas priemones ir apie jas pranešti. Valstybės narės turi per du mėnesius pateikti atsakymus.

2018 m. gruodžio mėnesį įsigaliojo Europos elektroninių ryšių kodeksas, kuriuo Europos telekomunikacijų sektoriaus reglamentavimo sistema atnaujinama atsižvelgiant į naujus uždavinius, o valstybės narės turėjo per dvejus metus įgyvendinti jame nustatytas taisykles. Tai vienas pagrindinių teisės aktų, kuriuo siekiama Europos gigabitinės visuomenės ir užtikrinama, kad visi ES piliečiai visapusiškai įsitrauktų į skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę.

Siekdama padėti valstybėms narėms perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę, Komisija atlieka jos perkėlimo į nacionalinę teisę stebėseną ir teikia valstybėms narėms išsamias rekomendacijas bei pagalbą. Be to, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) yra parengusi ir paskelbusi sėkmingo naujųjų taisyklių įgyvendinimo gaires.

Vadovaudamasi kodeksu, 2020 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė toliau nurodytus teisės aktus, kuriais siekiama stiprinti konkurenciją, suderinti reglamentavimą ir sudaryti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams, taip pat apsaugoti vartotojus ir sudaryti galimybę taikyti sąžiningus įkainius ir siūlyti įvairias interneto bei telefono ryšio paslaugas:

  • naują deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatomi bendri didžiausi Sąjungos masto balso skambučių užbaigimo paslaugų tarifai, kuriuos operatoriai gali vieni kitiems taikyti už tarptinklinius fiksuotojo ir judriojo ryšio skambučius;
  • atnaujintą rekomendaciją dėl atitinkamų rinkų, kuria atnaujinamas iš anksto nustatytų rinkų, kurias Europos nacionalinės reguliavimo institucijos turi reguliariai peržiūrėti, sąrašas.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button