InstitucijosTech+Law

Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms

Vakar Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą – visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį: Skaitmeninių paslaugų aktą ir Skaitmeninių rinkų aktą.

Abu pasiūlymai grindžiami Europos vertybėmis. Naujosios taisyklės geriau apsaugos vartotojus ir jų pagrindines teises internete ir sukurs sąžiningesnes ir atviresnes skaitmenines rinkas visiems. Visoje bendrojoje rinkoje taikysimas šiuolaikiškų taisyklių sąvadas skatins inovacijas, ekonomikos augimą ir konkurencingumą, o vartotojai galės naudotis naujomis, geresnėmis ir patikimomis internetinėmis paslaugomis. Jos taip pat rems mažesnių platformų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir startuolių veiklos plėtrą, suteikdamos jiems galimybę lengvai pasiekti klientus visoje bendrojoje rinkoje ir kartu sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas. Be to, naujosiomis taisyklėmis interneto platformoms, tapusioms arba galinčioms tapti prieigos valdytojomis bendrojoje rinkoje, bus draudžiama nustatyti nesąžiningas sąlygas. Abu pasiūlymai yra pagrindas, sudarysiantis sąlygas Komisijai įgyvendinti Europos skaitmeninio dešimtmečio užmojį.

Skaitmeninių paslaugų aktas

Šiandieninė skaitmeninių paslaugų aplinka gerokai skiriasi nuo tos, kurią turėjome prieš 20 metų, kai buvo priimta E. prekybos direktyva. Svarbi varomoji skaitmeninės transformacijos jėga yra interneto tarpininkai. Ypač naudingos vartotojams ir inovacijoms visų pirma yra interneto platformos. Jos palengvino tarpvalstybinę prekybą Sąjungoje ir už jos ribų ir atvėrė naujų galimybių įvairioms Europos įmonėms ir verslininkams. Vis dėlto jos gali būti naudojamos neteisėtam turiniui internete skleisti arba neteisėtoms prekėms ar paslaugoms parduoti. Kai kurios didžiulės platformos yra tapusios beveik viešomis dalijimosi informacija ir elektroninės prekybos erdvėmis. Jos įgavo sisteminę svarbą ir kelia ypatingą grėsmę naudotojų teisėms, informacijos srautams ir visuomenės dalyvavimui.

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą visoje ES privalomos pareigos bus taikomos visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis besinaudojančius vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant naujas procedūras, skirtas neteisėtam turiniui greičiau pašalinti, ir visapusišką naudotojų pagrindinių teisių apsaugą internete. Naujoji sistema, paremta Europos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei, subalansuos naudotojų, interneto platformų ir valdžios institucijų teises ir atsakomybę. Pasiūlymu papildomas Europos demokratijos veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad demokratija taptų atsparesnė.

Konkrečiai, Skaitmeninių paslaugų aktu bus nustatyti skaitmeninėms paslaugoms taikysimi nauji, suderinti ir ES masto įpareigojimai, kruopščiai sugraduoti pagal tų paslaugų mastą bei poveikį, kaip antai:

 • neteisėtų prekių, paslaugų ar turinio pašalinimo iš interneto taisyklės;
 • apsaugos priemonės naudotojams, kurių turinys platformose pašalintas per klaidą;
 • naujos pareigos labai didelėms platformoms imtis rizika grindžiamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui jų sistemomis;
 • plataus masto skaidrumo priemonės, be kita ko, susijusios su reklama internete ir algoritmais, naudojamais rekomenduojant turinį naudotojams;
 • nauji įgaliojimai tirti, kaip veikia platformos, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas mokslininkams susipažinti su pagrindiniais platformų duomenimis;
 • naujos verslo klientų atsekamumo skaitmeninėse prekyvietėse taisyklės, siekiant padėti atsekti neteisėtų prekių ar paslaugų pardavėjus;
 • novatoriškas valdžios institucijų bendradarbiavimo procesas siekiant užtikrinti veiksmingą vykdymo užtikrinimą visoje bendrojoje rinkoje.

Platformos, pasiekiančios daugiau kaip 10 proc. ES gyventojų (45 mln. naudotojų), laikomos turinčiomis sisteminę svarbą ir joms taikomi ne tik specialūs įpareigojimai kontroliuoti savo pačių riziką, bet ir nauja priežiūros struktūra. Šią naują atskaitomybės sistemą sudarys nacionalinių skaitmeninių paslaugų koordinatorių valdyba, o Komisijai bus suteikti specialūs įgaliojimai prižiūrėti labai dideles platformas, įskaitant galimybę joms taikyti sankcijas tiesiogiai.

Skaitmeninių rinkų aktas

Skaitmeninių rinkų aktas yra skirtas neigiamoms pasekmėms dėl tam tikro platformų, kurios bendrojoje rinkoje yra skaitmeninės prieigos valdytojos, elgesio šalinti. Tai platformos, kurios daro didelį poveikį vidaus rinkai ir yra svarbios įmonėms, kad šios galėtų pasiekti savo klientus, ir kurios naudojasi arba gali naudotis įsitvirtinusia ilgalaike padėtimi. Tai gali suteikti joms galios nustatyti privačias taisykles ir kontroliuoti įmonių ir vartotojų santykius. Kartais tokios prieigos valdytojos kontroliuoja ištisas platformų ekosistemas. Kai prieigos valdytojas užsiima nesąžininga verslo praktika, jis gali trukdyti vertingoms ir novatoriškoms jo verslo klientų ir konkurentų paslaugoms pasiekti vartotoją arba sulėtinti šį procesą. Tokios praktikos pavyzdys galėtų būti nesąžiningas šiose platformose veikiančių įmonių duomenų naudojimas arba atvejai, kai naudotojai yra susieti su tam tikra paslauga ir turi ribotas galimybes pakeisti ją kita.

Skaitmeninių rinkų aktas grindžiamas horizontalaus pobūdžio Platformų verslui reglamentu, ES interneto platformų ekonomikos stebėjimo centro išvadomis ir didele Komisijos patirtimi užtikrinant konkurencijos teisės aktų vykdymą skaitmeninėse rinkose. Visų pirma jame nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis apibrėžiama ir draudžiama nesąžininga prieigos valdytojų praktika ir numatomas rinkos tyrimais pagrįstas vykdymo užtikrinimo mechanizmas. Tas pats mechanizmas užtikrins, kad reglamente nustatytos prievolės būtų nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į nuolat kintančią skaitmeninę tikrovę.

Konkretūs skaitmeninių rinkų akto aspektai:

 • jis bus taikomas tik dideliems pagrindinių platformų paslaugų, pavyzdžiui, paieškos sistemų, socialinių tinklų ar internetinių tarpininkavimo paslaugų, teikėjams, labiausiai linkusiems užsiimti nesąžininga praktika ir atitinkantiems objektyvius teisinius kriterijus, pagal kuriuos jie priskirti prieigos valdytojų kategorijai;
 • jame bus nustatytos kiekybinės ribos, kuriomis remiantis identifikuojami numanomi prieigos valdytojai. Komisijai taip pat bus suteikti įgaliojimai atlikus rinkos tyrimą nurodyti įmones, kurios veikia kaip prieigos valdytojos;
 • juo bus draudžiama taikyti tam tikrą, akivaizdžiai nesąžiningą praktiką, kaip antai neleisti naudotojams atsisakyti iš anksto įdiegtos programinės įrangos ar programėlių;
 • bus reikalaujama, kad prieigos valdytojai savo iniciatyva įdiegtų tam tikras priemones, pavyzdžiui, tikslines priemones, kurios leistų tinkamai veikti su jų pačių teikiamomis paslaugomis sąveikauti trečiųjų šalių programinei įrangai;
 • siekiant užtikrinti naujų taisyklių veiksmingumą, bus numatytos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą, įskaitant baudas, kurios galėtų siekti iki 10 proc. prieigos valdytojo pasaulinės apyvartos. Kartojantis pažeidimams šios sankcijos taip pat gali apimti pareigą imtis struktūrinių priemonių, kurios gali reikšti ir tam tikrų įmonių perleidimą, jei nėra kitos vienodai veiksmingos alternatyvios priemonės, užtikrinančios atitiktį;
 • Komisijai bus suteikta galimybė atlikti tikslinius rinkos tyrimus siekiant įvertinti, ar į šias taisykles reikėtų įtraukti naują prieigos valdytojų praktiką ir paslaugas, siekiant užtikrinti, kad naujos prieigos valdytojams taikomos taisyklės neatsiliktų nuo spartaus skaitmeninių rinkų tempo.

Europos Parlamentas ir valstybės narės aptars Komisijos pasiūlymus vadovaudamiesi įprasta teisėkūros procedūra. Jei galutinis tekstas bus priimtas, jis bus tiesiogiai taikomas visoje Europos Sąjungoje.

Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas yra Europos atsakas į nuodugnių svarstymų procesą, kurio metu Komisija, ES valstybės narės ir daugelis kitų jurisdikciją turinčių subjektų pastaraisiais metais stengėsi suprasti skaitmeninimo, ypač interneto platformų, poveikį pagrindinėms teisėms, konkurencijai ir bendrai mūsų visuomenei ir ekonomikai.

Rengdama šį teisės aktų rinkinį Komisija konsultavosi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. 2020 m. vasarą Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, kad galėtų toliau analizuoti ir rinkti įrodymus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti konkrečius klausimus, dėl kurių gali prireikti ES lygmens intervencijos pagal Skaitmeninių paslaugų aktą ir naują konkurencijos priemonę, kuria grindžiamas pasiūlymas dėl Skaitmeninių rinkų akto. Dėl šiandienos dokumentų rinkinio 2020 m. birželio–rugsėjo mėn. vykdytų atvirų viešų konsultacijų metu atsakymus pateikė daugiau nei 3 000 respondentų iš viso pasaulio, apimančių visą skaitmeninės ekonomikos dalyvių spektrą. 

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button