Institucijos

EK pateikia praktines ypač svarbių darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise gaires

Komisija paskelbė naujas praktines rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad judūs ES darbuotojai (visų pirma tie, kurių darbas gali padėti įveikti koronaviruso pandemiją), galėtų pasiekti savo darbo vietą. Tai, be kita ko, sveikatos priežiūros ir maisto sektoriuose dirbantys ar kitas būtinąsias paslaugas (pavyzdžiui, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros, komunalines paslaugas) teikiantys darbuotojai. Šiomis rekomendacijomis ir Laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo gairėmis reaguojama į kovo 26 d. ES lyderių prašymus ir siekiama išspręsti praktines problemas, kurių dėl koronaviruso plitimo stabdymo priemonių patiria tiek piliečiai ir įmonės, tiek tas priemones įgyvendinančios nacionalinės valdžios institucijos.

Gairėse pateiktas sąrašas darbuotojų, kurie dirba ypatingos svarbos darbą ir kuriems nuolatinis laisvas judėjimas ES yra būtinybė. Gairėse pateiktas sąrašas nebaigtinis. Į jį, be kita ko, įtraukti sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojai, su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai, medicinos įrangos specialistai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai, transporto darbuotojai, taip pat maisto sektoriuje dirbantys asmenys. Komisija ragina valstybes nares nustatyti nesudėtingas ir greitas procedūras, įskaitant proporcingą sveikatos patikrą, kad būtų užtikrintas sklandus tokių pasienio darbuotojų judėjimas.

Be šių konkrečių darbuotojų kategorijų sąrašo, gairėse taip pat paaiškinta, kad valstybės narės turėtų toliau leisti pasienio darbuotojams kirsti sienas, jei priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamame sektoriuje vis dar leidžiama dirbti. Tarpvalstybinius darbuotojus ir vietos darbuotojus valstybės narės turėtų traktuoti vienodai.

Kalbant apie sezoninius (visų pirma žemės ūkio) darbuotojus, valstybių narių prašoma techniniu lygmeniu dalytis informacija apie savo poreikius ir nustatyti konkrečias sklandaus tokių darbuotojų judėjimo procedūras, kad būtų galima reaguoti į krizės nulemtą darbo jėgos trūkumą. Tam tikromis aplinkybėmis sezoniniai žemės ūkio darbuotojai atlieka itin svarbias derliaus nuėmimo, sodinimo ar apdirbimo funkcijas. Tokiu atveju valstybės narės šiuos asmenis turėtų laikyti ypač svarbiais darbuotojais ir pranešti darbdaviams, kad būtina užtikrinti adekvačią jų sveikatos apsaugą ir saugą.

Šios gairės papildo neseniai priimtas Sienų valdymo priemonių, skirtų sveikatai apsaugoti ir prekių bei pagrindinių paslaugų prieinamumui užtikrinti, gaires ir Laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo įgyvendinimo gaires.

Gaires rasite čia.

Europos Komisijos informacija

Back to top button