Teismai

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnis prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnis (2015 m. gruodžio 15 d. redakcija su 2017 m. balandžio 27 d. pakeitimais) tiek, kiek jame nenustatyta asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ar asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, privačių interesų deklaracijos pateikimo tvarka, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – itin talpus konstitucinis principas, apimantis daug tarpusavyje susijusių imperatyvų, o jo turinys atskleistinas atsižvelgiant į įvairių kitų konstitucinių principų, kaip antai atsakingo valdymo ir kitų, ne mažiau reikšmingų, konstitucinių principų turinį. Konstitucinis teisinės valstybės principas atsispindi ir konstitucinius atsakingo valdymo ir valdžios atsakomybės visuomenei principus įtvirtinančiose Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalyse, kuriose nustatyta, kad valdžios galias riboja Konstitucija, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją, be kita ko, jos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, konstitucinį atsakingo valdymo principą, įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti valstybės ir savivaldybių, taip pat kitų viešųjų reikalų tvarkymo skaidrumą ir viešumą, be kita ko, užkirsti kelią korupcijai ir piktnaudžiavimui įgaliojimais tvarkant šiuos reikalus, gali nustatyti pareigą deklaruoti privačius interesus įvairiems asmenims, tarp jų valstybės ir savivaldybių politikams, valstybės pareigūnams, vykdantiems funkcijas įgyvendinant valstybės valdžią, valstybės tarnautojams, asmenims, pretenduojantiems į atitinkamas pareigas, kitiems asmenims, kurių veikla susijusi su viešojo intereso garantavimu, be kita ko, su valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų naudojimu. Tai darydamas įstatymų leidėjas turi laikytis Konstitucijos normų ir principų, be kita ko, iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų. Pabrėžtina, kad įstatymų leidėjui nustačius pareigą minėtiems asmenims deklaruoti privačius interesus, iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla pareiga nustatyti ir aiškią tokių interesų deklaravimo tvarką, kad asmenys žinotų, ko iš jų reikalauja teisė, ir galėtų, deklaruodami privačius interesus, savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, pareiga deklaruoti privačius interesus yra susieta ne tik su pareigų, kurias vykdydami jie turi administravimo įgaliojimus, ėjimu, bet ir su tuo, kad viešoji įstaiga ar asociacija, kurioje jie dirba, yra Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų lėšų gavėja. Pagal Įstatymo 5 straipsnio (su 2017 m. balandžio 27 d. pakeitimais) 1 dalyje nustatytą bendrą deklaracijos pateikimo tvarką pareiga pateikti deklaraciją yra susieta tik su asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas diena, t. y. ši pareiga nesiejama su jokiais kitais faktais ar aplinkybėmis. Be to, nei Įstatymo 5 straipsnyje, nei kitose Įstatymo nuostatose ar kituose įstatymuose nėra nustatyta specialios deklaravimo tvarkos asmenims, dirbantiems viešosiose įstaigose ar asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintiems administravimo įgaliojimus, nors tam tikroms asmenų kategorijoms tokia tvarka yra nustatyta Įstatymo 5 straipsnyje. Taigi, įstatymų leidėjui nustačius pareigą minėtiems asmenims deklaruoti privačius interesus, nei ginčytoje, nei jokiose kitose Įstatymo nuostatose ar kituose įstatymuose nėra nustatyta šių asmenų deklaracijos pateikimo tvarka, nors, kaip pabrėžė Konstitucinis Teismas, ji turi būti nustatyta būtent Įstatymo 5 straipsnyje.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad įstatymų leidėjas, Įstatymo 5 straipsnyje nenustatęs asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ar asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, privačių interesų deklaracijos pateikimo tvarkos, nesilaikė iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančios pareigos nustatyti aiškią tokių interesų deklaravimo tvarką, kad asmenys žinotų, ko iš jų reikalauja teisė, ir galėtų, deklaruodami privačius interesus, savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus, taip pat iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių teisės sistemos nuoseklumo ir vidinės darnos imperatyvų.

LR Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button