Institucijos

Priimtos naujos prekių ir skaitmeninio turinio pirkimo – pardavimo sutarčių taisyklės

Balandžio 15 dieną Europos Sąjungos Taryba priėmė dokumentų rinkinį, kurį sudaro direktyva dėl skaitmeninio turinio ir paslaugų teikimo sutarčių (Skaitmeninio turinio direktyva) ir direktyva dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarčių (Prekių pirkimo – pardavimo direktyva). Šių teisės aktų tikslas – užtikrinti aukšto lygio apsaugą ir teisinį tikrumą Europos vartotojams, ypač jiems perkant kitose valstybėse, ir sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms, pardavinėti visoje ES.

Skaitmeninio turinio direktyva nustato vartotojų, mokančių už paslaugas, bet taip pat asmenų, už tokią paslaugą pateikiančių duomenis, aukšto lygio apsaugą. Naujosiose taisyklėse visų pirma numatyta, kad, jei per pagrįstą laiką neįmanoma ištaisyti defektų, vartotojas turi teisę į kainos sumažinimą arba visišką kompensavimą. Be to, garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei dveji metai.

Prekių pirkimo – pardavimo direktyva bus taikoma visoms prekėms, įskaitant produktus su skaitmeniniu elementu (pvz., išmaniuosius šaldytuvus). Naujosiose taisyklėse nustatytas dvejų metų trumpiausias galimas garantinis laikotarpis (nuo to momento, kai vartotojas gauna prekę) ir vienerių metų prievolės įrodyti perkėlimo vartotojo naudai laikotarpis. Valstybės gali dar labiau ilginti tuos laikotarpius, kad išlaikytų savo šalyje galiojantį vartotojų apsaugos lygį.

Valstybės narės naująsias taisykles į nacionalinę teisę turės perkelti per dvejus metus.

Skaitmeninio turinio direktyva yra susijusi su skaitmeninio turinio teikimu ir taikoma: skaitmenine forma sukuriamiems ir pateikiamiems duomenims (pvz. muzikos failams, vaizdo failams internete ir kt.), paslaugoms, leidžiančioms skaitmenine forma kurti, tvarkyti ar saugoti duomenis (pvz., debesijos duomenų saugykloms), paslaugoms, leidžiančioms dalytis duomenimis (pvz., tinklams „Facebook“, „YouTube“ ir kt.), ir visoms fizinėms laikmenoms, naudojamoms tik kaip skaitmeninio turinio pateikimo priemonė (pvz., DVD). Skaitmeninio turinio direktyva taikoma tarpusavio ryšio paslaugoms, teikiamoms naudojant interneto infrastruktūras (OTT), sutarčių grupėms ir asmens duomenų tvarkymui.

Prekių pirkimo – pardavimo direktyvoje nagrinėjami visi prekių pirkimo – pardavimo atvejai – parduodant tiek fiziškai (parduotuvėse), tiek internetu ar nuotoline prekyba. Ši direktyva taikoma prekėms su skaitmeniniu komponentu (pvz., išmaniesiems šaldytuvams ar pažangiesiems laikrodžiams).

Abi direktyvos grindžiamos maksimalaus suderinimo principu, t. y. valstybės narės negali nukrypti nuo reikalavimų. Vis dėlto kai kuriais aspektais numatomas tam tikras lankstumas ES šalims nustatyti griežtesnius reikalavimus, visų pirma siekiant išlaikyti nacionaliniu lygmeniu jau taikomą vartotojų apsaugos lygį.

 

ES Tarybos informacija

Back to top button