Teismai

ESTT: teisėjas, įgaliotas suteikti prieigą prie telefoninių paslaugų išklotinių, kad būtų nustatyta nusikalstamą veiką, kurią tiriant pagal nacionalinę teisę numatyta tokia prieiga, padariusių asmenų tapatybė, turi turėti teisę atsisakyti suteikti tokią prieigą arba ją apriboti

Atlikdama ikiteisminį tyrimą dėl dviejų mobiliųjų telefonų vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis prokuratūra Bolzano (Italija) prašė Italijos teismo leidimo rinkti telefoninių paslaugų išklotines iš visų telekomunikacijų bendrovių, kad būtų galima nustatyti už vagystę atsakingus asmenis. Italijos teismui kilo abejonių dėl Italijos įstatymo, kuriuo grindžiamas šis prašymas, suderinamumo su Sąjungos direktyva dėl „privatumo ir elektroninių ryšių“, nes šiuo įstatymu siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurios sukelia nedidelį socialinį trikdį ir nepateisina didelio pagrindinių teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą suvaržymo, o Italijos teismai neturi diskrecijos vertinti nusikalstamos veikos sunkumo konkrečiu atveju.

Savo sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija konstatavo, kad šių pagrindinių teisių suvaržymas, kurį lemia galimybė susipažinti su telefoninių paslaugų išklotinėmis, gali būti laikomas dideliu, ir patvirtino, kad tokia prieiga gali būti suteikta tik prie asmenų, įtariamų padarius sunkų nusikaltimą, duomenų. Jis patikslino, kad taikydamos šią direktyvą valstybės narės turi apibrėžti „sunkius nusikaltimus“. Baudžiamosios teisės aktai iš tiesų priklauso valstybių narių kompetencijai, jeigu Sąjunga nėra priėmusi teisės aktų šioje srityje.

Vis dėlto valstybės narės negali iškraipyti „sunkių nusikaltimų“ sąvokos, įtraukdamos į ją nusikaltimus, kurie, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės visuomenines sąlygas, akivaizdžiai nėra sunkūs, net jei tos valstybės narės įstatymų leidėjas už jas numatė maksimalią trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad riba, nustatyta remiantis tokia bausme, šiuo klausimu neatrodo pernelyg žema. Be to, tai, kad nustatyta riba, nuo kurios laisvės atėmimo bausmė, taikoma už nusikalstamą veiką, pateisina sunkaus nusikaltimo kvalifikavimą, nebūtinai prieštarauja proporcingumo principui.

Siekiant, be kita ko, patikrinti, ar nebuvo iškraipyta sąvoka „sunkūs nusikaltimai“, vis dėlto labai svarbu, kad tuo atveju, kai dėl prieigos prie saugomų duomenų kyla didelis duomenų subjekto pagrindinių teisių suvaržymas, šiai prieigai būtų taikoma išankstinė teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos kontrolė. Be to, teismas arba nepriklausoma administracinė institucija, atliekanti šią išankstinę kontrolę, turi turėti galimybę atsisakyti suteikti tokią prieigą arba ją apriboti, jeigu konstatuoja, kad pagrindinių teisių suvaržymas yra didelis, nors akivaizdu, kad, atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje vyraujančias visuomenines sąlygas, atitinkamas nusikaltimas iš tikrųjų nėra sunkus. Iš tiesų jie turi galėti užtikrinti teisingą tyrimo poreikių ir pagrindinių teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą pusiausvyrą.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button