Teismai

EŽTT surengtame tarptautiniame teisėjų seminare daugiausia dėmesio skirta subsidiarumo principui ir atsakomybės dalijimuisi užtikrinant tinkamą žmogaus teisių apsaugą

Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Mizaras sausio 26 d. Strasbūre dalyvavo Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) surengtame tarptautiniame teisėjų seminare ir EŽTT darbo metų pradžios iškilmėse.

Teisėjų seminaras yra kasmetinis EŽTT renginys, skirtas dialogui tarp nacionalinių teismų ir šio teismo plėtoti ir skatinti. Šių metų seminaro tema „Subsidiarumo principo peržiūra bendros atsakomybės amžiuje“. Įvairių šalių teisėjai diskutavo keturiomis temomis: Protokolo Nr. 15 poveikis subsidiarumo principui, konstitucinė kontrolė ir teisėms ginti skirtų vidaus priemonių išnaudojimas, subsidiarumas, procesu grindžiama kontrolė ir nacionalinių teismų požiūris.

Seminare aptariamas Protokolas Nr. 15 buvo priimtas 2013 m. (įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 1 d.). Jis į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) preambulę įtraukė naują konstatuojamąją dalį, kurioje aiškiai nurodomas subsidiarumo principas ir vertinimo laisvės doktrina. Šio protokolo aiškinamajame rašte teigiama, kad juo siekiama „didinti šių Konvencijos sistemos ypatybių skaidrumą ir prieinamumą“. Seminare pristatytoje apžvalgoje pateikti pavyzdžiai, kaip šalys rėmėsi Protokolu Nr. 15 ir kaip EŽTT savo vertinime rėmėsi Protokolu Nr. 15. Taip pat pateikta pavyzdžių, kaip Teismas vertino vertinimo laisvės doktriną įvairių Konvencijos teisių kontekste, įsigaliojus šiam protokolui.

Konstitucinio Teismo teisėjo V. Mizaro teigimu, apskritai kalbant apie subsidiarumo principą ir konkrečiau apie konstitucinę kontrolę bei vidaus priemonių teisėms ginti išnaudojimą, svarbu tai, kad, pirmiausia, valstybės – Konvencijos narės yra atsakingos už Konvencijoje ir jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių užtikrinimą ir kad tai darydamos jos turi teisę vertinti, atsižvelgdamos į EŽTT, kaip priežiūros institucijos, jurisprudenciją.

„Tai išplaukia iš Konvencijos 1 ir 19 straipsnių, pagal kuriuos nacionalinės valdžios institucijos yra pagrindiniai žmogaus teisių garantai, kuriuos prižiūri EŽTT. Teismas įgyvendina procesu pagrįstą priežiūrą. Šia prasme Konvencijoje apibrėžtų žmogaus teisių ir laisvių apsauga yra bendra abiejų šalių atsakomybė. Subsidiarumo principas nėra kokia nors privilegija valstybėms narėms, o yra atsakomybės už tinkamą žmogaus teisių apsaugos užtikrinimą dalijimasis. Tiek valstybių vidaus teismai, tiek supranacionaliniai teismai turi prisiimti už tai atsakomybę ir tai darydami plėtoti tarpusavio dialogą“, – apie seminaro diskusijose svarstytas temas kalbėjo V. Mizaras.

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button