Teismai

ESTT: Parlamento tyrimo komitetas iš esmės turi laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento

Nationalrat – Austrijos Nacionalinė Taryba – įsteigė tyrimo komitetą ir pavedė jam ištirti galimą politinę įtaką Federalinei Konstitucijos apsaugos ir kovos su terorizmu tarnybai. Šis tyrimo komitetas apklausė vieną liudytoją; apklausa buvo transliuojama per žiniasklaidos priemones. Šiosapklausos protokolas buvo paskelbtas Austrijos parlamento interneto svetainėje. Nepaisant liudytojo prašymo užtikrinti anonimiškumą, buvo nurodytas visas jo asmenvardis.

Liudytojo nuomone, nurodžius jo asmenvardį buvo pažeistas BDAR, todėl jis pateikė skundą Austrijos duomenų apsaugos institucijai. Jis paaiškino, kad dirba įslaptintu pareigūnu policijos greitojo reagavimo būryje, atsakingame už kovą su nusikalstamumu viešosiose vietose. Duomenų apsaugos institucija atmetė skundą, motyvuodama tuo, kad pagal valdžių padalijimo principą jai, kaip vykdomosios valdžios institucijai, draudžiama tikrinti, kaip tyrimo komitetas, priskirtas prie įstatymų leidžiamosios valdžios, laikosi BDAR. Tuomet liudytojas kreipėsi į Austrijos teismus, kad užginčytų šį požiūrį.

Austrijos administracinis teismas pateikė Teisingumo Teismui klausimą, ar tyrimo komitetui, priskirtam prie įstatymų leidžiamosios valdžios ir atliekančiam su nacionaliniu saugumu susijusį tyrimą, taikomas BDAR ir duomenų apsaugos institucijos priežiūra. ES Teisingumo Teismo (ESTT) didžioji kolegija nusprendė, kad Valstybės narės parlamento, naudojantis jam priklausančia vykdomosios valdžios kontrolės teise, įsteigtas tyrimo komitetas iš esmės turi laikytis BDAR.

Tiesa, BDAR netaikomas asmens duomenų tvarkymui, kai jį atlieka valstybės institucijos vykdydamos veiklą, kuria siekiama užtikrinti nacionalinį saugumą. Vis dėlto neatrodo, kad nagrinėjamu tyrimu savaime būtų siekiama užtikrinti nacionalinį saugumą, tačiau tai turi patikrinti Austrijos administracinis teismas. Iš tiesų tyrimo komitetas turėjo ištirti galimą politinę įtaką vykdomajai valdžiai priklausančiai valdžios institucijai, kuriai pavesta užtikrinti Konstitucijos apsaugą ir kovoti su terorizmu.

Taigi nacionalinis saugumas gali pateisinti iš BDAR kylančių pareigų ir teisių apribojimus teisėkūros priemonėmis. Vis dėlto iš bylos medžiagos nematyti, kad aptariamas tyrimo komitetas būtų teigęs, jog liudytojo pavardės atskleidimas buvo būtinas nacionaliniam saugumui užtikrinti ir grindžiamas teisėkūros priemone. Tačiau šiuo klausimu reikalingus patikrinimus turės atlikti Austrijos administracinis teismas. Kadangi Austrija nusprendė įsteigti vienintelę priežiūros instituciją, kaip tai suprantama pagal BDAR, t. y. duomenų apsaugos instituciją, ši, nepaisydama valdžių padalijimo principo, iš esmės taip pat yra kompetentinga prižiūrėti, kaip tyrimo komitetas, kaip antai nagrinėjamas šioje byloje, laikosi BDAR. Tai lemia tiesioginis BDAR veikimas ir Sąjungos teisės viršenybė taip pat nacionalinės konstitucinės teisės atžvilgiu.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button