ProkuratūraTeismai

ESTT: kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, už tyrimą atsakingo prokuroro valstybės narės teismai turi jurisdikciją tikrinti tyrimo priemonių patvirtinimą ir pagrindimą

Europos prokuratūrai suteikti įgaliojimai tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas, vykdyti šių nusikalstamų veikų vykdytojų ir jų bendrininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti juos teismui. Ji organizuojama dviem lygmenimis – centriniu ir decentralizuotu. Decentralizuotą lygmenį sudaro Europos deleguotieji prokurorai (EDP), jie yra valstybėse narėse.

Nagrinėjamu atveju keli asmenys persekiojami dėl sukčiavimo importuojant biodyzeliną į Sąjungą. Dėl šio sukčiavimo Sąjungos finansiniams interesams buvo padaryta maždaug 1 295 000 EUR žala. Europos prokuratūra atlieka tyrimą per bylą nagrinėjantį EDP Vokietijoje. Atliekant tyrimą buvo nurodyta atlikti kratą ir turto poėmį Austrijoje. Bylą nagrinėjantis Vokietijos EDP vykdyti šias priemones pavedė padedančiam Austrijos EDP. Kaltinamieji ginčija šias tyrimo priemones Austrijos teisme. Šis teismas nusprendė pateikti Teisingumo Teismui klausimus, siekdamas nustatyti, ar turi teisę atlikti išsamią kontrolę (panašią į tą, kurią atliktų esant išimtinai vidaus situacijai), ar vis dėlto turi apsiriboti procedūrinio pobūdžio klausimais, susijusiais su tarpvalstybinių tyrimo priemonių įgyvendinimu.

Sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija atsakė, kad padedančio EDP atliekama kontrolė turi apsiriboti su tarpvalstybinių tyrimo priemonių įgyvendinimu susijusiais klausimais. Tyrimo priemonės patvirtinimas ir pagrindimas reglamentuojami bylą nagrinėjančio EDP valstybės narės teisėje, o jos vykdymas – padedančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisėje.

Kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, už tyrimą atsakingo prokuroro valstybės narės teismai turi jurisdikciją tikrinti tyrimo priemonių patvirtinimą ir pagrindimą. Kitose valstybėse narėse atliekama tyrimo priemonių teisminė kontrolė gali apimti tik su šių priemonių vykdymu susijusius aspektus. Jeigu labai suvaržomos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje garantuojamos atitinkamo asmens teisės, už tyrimą atsakingo prokuroro valstybėje narėje turi būti atliekama išankstinė tyrimo priemonių teisminė kontrolė.

Vis dėlto, kiek tai susiję su tyrimo priemonėmis, kuriomis labai suvaržomos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, krata, pažymėtina, kad bylą tiriančio EDP valstybė narė nacionalinėje teisėje turi numatyti tinkamas ir pakankamas garantijas, kaip antai išankstinę teisminę kontrolę, kad būtų užtikrintas tokių priemonių teisėtumas ir būtinumas.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button