Teismai

LVAT: nepriklausomai nuo vertės, sprendimus dėl savivaldybės turto perdavimo priima savivaldybių tarybos

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija gruodžio 13 d. nutartyje pripažino, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 6 punkte nustatydama savivaldybės vykdomosios institucijos teisę priimti sprendimus dėl mažesnės nei 15 tūkst. vertės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise atitinkamiems subjektams, nustatė aukštesnės galios teisės aktams prieštaraujantį teisinį reguliavimą. 

LVAT pabrėžė, kad įstatymų leidėjas Vietos savivaldos įstatyme tiesiogiai nustatė subjektą, turintį teisę priimti sprendimus dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu – savivaldybės tarybą, taip pat imperatyviai nurodė, kad ši teisė negali būti perleista jokiems kitiems savivaldybės subjektams.

Išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad Vietos savivaldos įstatyme ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nėra nustatyti savivaldybės tarybos įgaliojimai teisę dėl sprendimų, susijusių su disponavimu savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, įskaitant ir turto perdavimą patikėjimo teise, priėmimo perduoti savivaldybės taryboms atskaitingiems vykdomiesiems organams. 

Įvertinus bylai aktualų teisinį reguliavimą konstatuota, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina tik savivaldybių tarybos, o tai reiškia, kad pagal įstatyminį reglamentavimą tik savivaldybių tarybos gali būti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto patikėtojai, perduodantys turtą patikėjimo teise. 

Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, savivaldybės tarybos kompetencija yra apribota savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių, realizuojančių įstatymo normas ir detalizuojančių, kaip savivaldybės taryba perduoda savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise, kokiomis sąlygomis savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto patikėtinis turi teisę valdyti, naudoti patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti, nustatymu. Tokioje tvarkoje savivaldybės taryba negali perleisti teisės dėl sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, įskaitant ir teisės dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise, priėmimo. 

Taip pat išaiškinta, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme minima savivaldybių turto patikėjimo teisės subjektų teisė priimti sprendimus, susijusius su savivaldybių turto disponavimu, negali būti aiškinama kaip savivaldybių turto patikėjimo teisės subjektams suponuojanti įgaliojimus priimti sprendimus dėl savivaldybių turto perdavimo patikėjimo teise. Patikėtinio teisė disponuoti turtu nėra tolygi savininko disponavimui jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, iš kurio kyla savininko teisė perduoti turtą patikėjimo teise. Patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) neturi absoliučios disponavimo jiems perduotu turtu teisės, kokią turi turto savininkas.

Galiausiai išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad savivaldybės vykdomosios institucijos teisė priimti sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise turėtų būti tiesiogiai nustatyta įstatyme, o ne išvedama iš kitų teisių ar numanoma. Jeigu įstatymų leidėjas būtų turėjęs tokį tikslą, jis būtų nustatęs aiškų ir vienareikšmišką teisinį reguliavimą, įgalinantį savivaldybės vykdomąją instituciją priimti sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button