Teismai

LVAT patvirtino Nacionalinės mokėjimo agentūros įgaliojimus ES paramos lėšų susigrąžinimo klausimu

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija lapkričio 22 d. sprendimu išnagrinėjo norminę administracinę bylą dėl žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių (Taisyklės) 442 punkto, kuriame įtvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teisė priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų susigrąžinimo, teisėtumo. Teismas pripažino šį punktą teisėtu ir neprieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui ir Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui.

Svarbu tai, kad Bendra žemės ūkio politika įgyvendinama taikant valstybių narių ir Sąjungos pasidalijamąjį valdymą, o Sąjungos lėšas galutiniams paramos gavėjams išmoka valstybės narės. Valstybė narė turi veiksmingai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, užtikrindama, kad Sąjungos lėšomis būtų finansuojami tik Sąjungos teisės reikalavimus atitinkantys veiksmai. Reglamento Nr. 1306/2013 58 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi visų priemonių, būtinų veiksmingai Sąjungos finansinių interesų apsaugai užtikrinti ir nepagrįstai išmokėtoms sumoms susigrąžinti.

Išnagrinėtoje byloje LVAT išplėstinė teisėjų kolegija išsamiai išanalizavo Europos Sąjungos teisinį reguliavimą ir pažymėjo, kad šiame reguliavime yra įtvirtinta aiški pareiga valstybėms narėms kontroliuoti Europos Sąjungos paramos lėšas, veiksmingai apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ir imtis priemonių susigrąžinti sumas, prarastas dėl pažeidimų ar aplaidumo.

Taip pat Europos Sąjungos teisiniame reguliavime yra įtvirtinta aiški Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšų sugrąžinimo pareiga, jeigu jos buvo išmokėtos nepagrįstai. Taip pat pažymėta, kad valstybėje narėje turi veikti mokėjimo agentūra (departamentas ar įstaiga), atsakinga už EŽŪGF išlaidų valdymą ir kontrolę.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 2 dalis suponuoja, kad Vyriausybė turi teisę įgalioti institucijas atlikti Europos Sąjungos paramos lėšų mokėjimo, apskaitos ir kontrolės funkcijas.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad NMA įgaliojimai atlikti Europos Sąjungos paramos lėšų mokėjimo, apskaitos ir kontrolės funkcijas yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Vyriausybės Nutarimas). Šiame nutarime nurodyta, kad NMA yra atsakinga už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę, sumų, laikomų EŽŪGF priskirtosiomis įplaukomis, valdymą ir kt.

LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Vyriausybės Nutarime nustatyti NMA įgaliojimai įgalina mokėjimo agentūrą imtis veiksmingų priemonių valdant Europos Sąjungos paramos fondo lėšas ir siekiant nustatyti, kad paramos gavėjui mokėtina suma atitinka Sąjungos taisykles. Tai apima ir sprendimo dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimo priėmimą.

Šiomis aplinkybėmis LVAT išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad žemės ūkio ministras, nustatydamas Taisyklių 442 punkto teisinį reguliavimą ir iš esmės nurodydamas, kad NMA turi teisę priimti sprendimą dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų Europos Sąjungos paramos lėšų susigrąžinimo, detalizavo tuos NMA įgaliojimus, kuriuos Vyriausybė jai nustatė savo Nutarime. Todėl Taisyklių 442 punkte nustatytas teisinis reguliavimas negali būti vertinamas kaip savarankiškų viešojo administravimo įgaliojimų suteikimas NMA. Šis teisinis reguliavimas yra susijęs su žemės ūkio ministro kompetencijai priskirto Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo įgyvendinimu. Žemės ūkio ministrui detalizavus teisinį reguliavimą Vyriausybės Nutarimo pagrindu, nebuvo pagrindo spręsti, kad įgaliojimai NMA buvo suteikti netinkamai ar nesilaikant viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo formos ir turinio reikalavimų, ar kad tokiu būdu buvo nepaisoma iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančių įpareigojimų.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button