Teismai

ESTT: teisė gauti asmens duomenų „kopiją“ reiškia, kad duomenų subjektui turi būti pateikti tiksliai ir suprantamai atgaminti visi šie duomenys

CRIF yra verslo konsultacijų įmonė, kuri klientų prašymu teikia informaciją apie trečiųjų šalių mokumą. Šiuo tikslu ji tvarkė pareiškėjo pagrindinėje byloje (fizinio asmens) asmens duomenis. Šis, remdamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, paprašė CRIF leisti susipažinti su savo asmens duomenimis. Be to, jis paprašė pateikti dokumentų, t. y. elektroninių laiškų ir išrašų iš duomenų bazių, kuriuose, be kita ko, yra jo duomenų, kopijas „įprastu techniniu formatu“.  Atsakydama į šį prašymą CRIF pateikė pareiškėjui pagrindinėje byloje apibendrintą tvarkomų jo asmens duomenų sąrašą. Manydamas, kad CRIF turėjo jam perduoti visų dokumentų, kuriuose yra jo duomenų, kaip antai elektroninių laiškų ir duomenų bazių išrašų, kopijas, pareiškėjas pagrindinėje byloje pateikė Österreichische Datenschutzbehörde (Austrijos duomenų apsaugos tarnyba) skundą. 2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ši tarnyba atmetė tą skundą ir konstatavo, kad CRIF nepažeidė pareiškėjo pagrindinėje byloje teisės susipažinti su asmens duomenimis.

Bundesverwaltungsgericht (Federalinis administracinis teismas, Austrija), kuriam pareiškėjas pagrindinėje byloje apskundė tarnybos sprendimą, kyla klausimas dėl BDAR 15 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje numatytos pareigos duomenų subjektui pateikti tvarkomų jo asmens duomenų „kopiją“ apimties. Visų pirma tam teismui kyla klausimas, ar ši pareiga įvykdoma, kai duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis apibendrinamoje lentelėje, ar vis dėlto ši pareiga taip pat reiškia, kad reikia perduoti dokumentų ištraukas ar visos apimties dokumentus ir išrašus iš duomenų bazių, kuriuose šie duomenys atgaminami. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo paaiškinti, ką tiksliai apima BDAR 15 straipsnio 3 dalies trečiame sakinyje vartojama sąvoka „informacija“.  

Savo sprendime Teisingumo Teismas patikslino duomenų subjekto teisės susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis turinį ir apimtį. Šiuo klausimu jis nurodė, kad BDAR 15 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje numatyta teisė iš duomenų valdytojo gauti jo tvarkomų asmens duomenų „kopiją“ reiškia, kad duomenų subjektui turi būti pateikti tiksliai ir suprantamai atgaminti visi šie duomenys. Ši teisė apima teisę gauti dokumentų ištraukų ar visos apimties dokumentų arba išrašų iš duomenų bazių, kuriuose, be kita ko, yra minėtų duomenų, kopijas, jeigu tokių kopijų pateikimas yra būtinas, kad duomenų subjektas galėtų veiksmingai pasinaudoti BDAR jam suteiktomis teisėmis, pabrėžiant, kad šiuo klausimu reikia atsižvelgti į kitų asmenų teises ir laisves. Be to, Teisingumo Teismas patikslino, kad BDAR 15 straipsnio 3 dalies trečiame sakinyje vartojama sąvoka „informacija“ susijusi tik su asmens duomenimis, kurių kopiją pagal šios dalies pirmą sakinį turi pateikti duomenų valdytojas.  

Pirmiausia Teisingumo Teismas pateikė pažodinį, sisteminį ir teleologinį BDAR 15 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio, kuriame numatyta duomenų subjekto teisė gauti tvarkomų jo asmens duomenų kopiją, aiškinimą.  Dėl BDAR 15 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio formuluotės Teisingumo Teismas nustatė, kad nors šioje nuostatoje nepateikta sąvokos „kopija“ apibrėžtis, reikia atsižvelgti į įprastą šio termino, reiškiančio tikslų originalo atkūrimą ar perrašymą, reikšmę, todėl bendras tvarkomų duomenų aprašymas arba nuoroda į asmens duomenų kategorijas neatitinka šios apibrėžties. Be to, iš šios nuostatos formuluotės matyti, kad pareiga pateikti yra susijusi su asmens duomenimis, kurie yra nagrinėjamo duomenų tvarkymo objektas. Išnagrinėjęs minėtą nuostatą pažodžiui, Teisingumo Teismas konstatavo, jog šia nuostata duomenų subjektui suteikiama teisė gauti tikslią jo asmens duomenų, suprantamų plačiai, su kuriais duomenų valdytojas atlieka duomenų tvarkymu laikytinas operacijas, kopiją.  

Analizuodamas BDAR 15 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio kontekstą Teisingumo Teismas pažymėjo, kad BDAR 15 straipsnio 1 dalyje apibrėžiamas duomenų subjektui pripažintos teisės susipažinti su duomenimis dalykas ir taikymo sritis. BDAR 15 straipsnio 3 dalyje patikslinama praktinė duomenų valdytojui tenkančios prievolės vykdymo tvarka, be kita ko, jo pirmame sakinyje nurodant formą, kuria šis duomenų valdytojas turi pateikti „tvarkomus asmens duomenis“, t. y. „kopiją“. Taigi BDAR 15 straipsnis negali būti aiškinamas taip, kad jo 3 dalies pirmame sakinyje yra įtvirtinta teisė, atskira nuo 1 dalyje numatytos teisės. Be to, Teisingumo Teismas patikslino, kad sąvoka „kopija“ reiškia ne patį dokumentą, o jame esančius asmens duomenis, kurie turi būti išsamūs. Taigi kopijoje turi būti pateikti visi tvarkomi asmens duomenys.  

Dėl BDAR 15 straipsniu siekiamų tikslų Teisingumo Teismas nurodė, kad šiame straipsnyje numatyta teisė susipažinti su duomenimis turi suteikti duomenų subjektui galimybę įsitikinti, kad jo asmens duomenys yra tikslūs ir tvarkomi teisėtai.  

Be to, Teisingumo Teismo teigimu, iš BDARmatyti, kad duomenų valdytojas privalo imtis tinkamų priemonių, kad duomenų subjektui visą nurodytą informaciją pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, paprasta ir suprantama kalba ir kad informacija turi būti pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant, kai tinkama, elektronines priemones, nebent duomenų subjektas prašytų ją pateikti žodžiu. Darytina išvada, kad tvarkomų asmens duomenų kopija, kurią duomenų valdytojas turi pateikti, turi atitikti visus požymius, leidžiančius duomenų subjektui veiksmingai įgyvendinti savo teises pagal BDAR, todėl joje turi būti tiksliai atgaminti visi šie duomenys.  Taigi siekiant užtikrinti, kad taip pateiktą informaciją būtų lengva suprasti, dokumentų ištraukų ar net visos apimties dokumentų ar išrašų iš duomenų bazių, kuriuose, be kita ko, yra tvarkomų asmens duomenų, atgaminimas gali būti būtinas. Konkrečiai kalbant, kai asmens duomenys generuojami remiantis kitais duomenimis arba kai tokie duomenys gaunami iš laisvų laukelių, t. y. kai nesant nuorodų atskleidžiama informacija apie duomenų subjektą, tokių duomenų tvarkymo kontekstas yra būtinas elementas, kad duomenų subjektas galėtų turėti skaidrią prieigą ir kad šie duomenys būtų jam pateikti suprantamai.  

Teisingumo Teismas mano, kad tais atvejais, kai teisės visapusiškai susipažinti su asmens duomenimis įgyvendinimas prieštarauja kitų asmenų teisėms ir laisvėms, reikia užtikrinti nagrinėjamų teisių ir laisvių pusiausvyrą. Kai įmanoma, turėtų būti pasirenkami tokie asmens duomenų perdavimo būdai, kuriais nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ar laisvės, atsižvelgiant į tai, kad tokie argumentai neturėtų lemti, kad duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti visą informaciją.  

Antra, Teisingumo Teismas nagrinėjo klausimą, ką apima BDAR 15 straipsnio 3 dalies trečiame sakinyje vartojama sąvoka „informacija“. Nors šioje nuostatoje nepatikslinama, ką reiškia sąvoka „informacija“, iš jos konteksto matyti, kad joje „informacija“ neišvengiamai atitinka asmens duomenis, kurių kopiją pagal šios dalies pirmą sakinį turi pateikti duomenų valdytojas.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button