Teismai

EŽTT Didžioji kolegija paskelbė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnį

2023 m. sausio 23 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo (Teismas arba EŽTT) Didžioji kolegija (DK) paskelbė sprendimą byloje Macatė prieš Lietuvą, kuriuo konstatavo, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) 10 straipsnį (saviraiškos laisvė).

2013 m. buvo išleista pareiškėjos Neringos Macatės (literatūrinis pseudonimas – Neringa Dangvydė) rašyta pasakų vaikams knyga „Gintarinė širdis“, parengta tradicinių pasakų pagrindu ir skirta devynerių-dešimties metų vaikams. Dviejose iš šešių pasakų buvo aprašomi tos pačios lyties veikėjų romantiniai santykiai. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, remdamasi Lietuvos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu, padarė išvadą, kad šiose dviejose pasakose skelbiama informacija daro neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų. Remiantis Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama viešoji informacija, kuria, be kita ko, „niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“. Atsižvelgdamas į šią Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rekomendaciją, leidėjas knygos leidinius pažymėjo įspėjamuoju užrašu „Gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų“. Pareiškėja kreipėsi į Lietuvos teismus dėl galimo saviraiškos laisvės ribojimo ir diskriminacijos. Teismai pareiškėjos skundą atmetė.

Pareiškėja peticiją EŽTT pateikė 2019 m. lapkričio 22 d. Pareiškėja mirė 2020 m. kovą ir EŽTT procesą palaikė jos motina. 2020 m. birželio 18 d. peticija perduota Lietuvos Vyriausybei. Bylos šalims pateikus atsakymus į Teismo pateiktus klausimus, 2021 m. rugpjūčio 31 d. EŽTT kolegija nutarė perleisti bylą Macatė prieš Lietuvą EŽTT DK. 2022 m. kovo 23 d. vyko EŽTT DK posėdis.

Pareiškėja, remdamasi Konvencijos 10 straipsniu, skundėsi, kad leidėjo sprendimas laikinai stabdyti knygos platinimą ir vėliau žymėti knygą įspėjamuoju užrašu dėl galimo neigiamo poveikio vaikams iki 14 metų buvo atliktas dėl to, kad knygoje buvo teigiamai vaizduojami tos pačios lyties asmenų santykiai. EŽTT nustatė, kad pareiškėjos teisių ribojimas buvo nustatytas vidaus teisėje, t. y. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punkte. Nustatęs, kad skundžiamomis priemonėmis buvo siekiama apriboti vaikų prieigą prie turinio, kuriame vaizduojami tos pačios lyties santykiai kaip prilygstantys skirtingų lyčių santykiams, Teismas nagrinėjo, ar toks tikslas gali būti laikomas teisėtu pagal Konvenciją. EŽTT konstatavo, kad vaikų galimybės gauti informaciją apie tos pačios lyties santykius apribojimas, kai tokia informacija negali būti laikoma netinkama ar žalinga jiems kitu pagrindu, išskyrus seksualinę orientaciją, rodo, kad valdžios institucijos pirmenybę teikia tam tikroms santykių rūšims ir šeimoms ir kad skirtingų lyčių santykius jos laiko socialiai priimtinesniais ir vertingesniais nei tos pačios lyties santykius, taip prisidėdamos prie besitęsiančio stigmatizavimo. Todėl tokie apribojimai nesuderinami su lygybės, pliuralizmo ir tolerancijos sąvokomis, būdingomis demokratinei visuomenei. EŽTT padarė išvadą, kad priemonėmis prieš pareiškėjos knygą nebuvo siekiama jokių tikslų, kuriuos jis galėtų pripažinti teisėtais Konvencijos 10 straipsnio požiūriu.

Pareiškėja, remdamasi Konvencijos 14 straipsniu, taikomu kartu su 10 straipsniu, taip pat skundėsi, kad patyrė diskriminaciją įgyvendindama saviraiškos laisvę, nes jos knygai taikomų apribojimų priežastis buvo nusistatymas prieš seksualines mažumas. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamos priemonės iš esmės buvo nukreiptos į saviraiškos LGBTI turinį, o ne į pačią knygos autorę, EŽTT manė, kad į šį pagrindinį klausimą buvo pakankamai atsižvelgta atliekant pirmiau pateiktą vertinimą padarius išvadą dėl Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo. Todėl EŽTT DK balsų dauguma nusprendė, kad nėra būtina atskirai nagrinėti pareiškėjos skundo pagal Konvencijos 14 straipsnį, taikomą kartu su 10 straipsniu.

EŽTT priteisė pareiškėjos motinai 12 000 Eur neturtinei žalai atlyginti ir 5 000 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

Prie sprendimo pridėta EŽTT teisėjų Yudkivska, Lubarda, Guerra Martins and Zünd, prie kurios prijungė teisėjas Kūris, iš dalies prieštaraujamoji nuomonė. Iš dalies prieštaraujamoje nuomonėje teisėjai visiškai sutiko su išvada, kad priemonėmis, kurių buvo imtasi prieš pareiškėjos knygą, nebuvo siekiama jokio teisėto tikslo ir todėl buvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis. Tačiau teisėjai nepritarė teisėjų daugumos nuomonei, kad nėra būtina atskirai nagrinėti pareiškėjos skundo pagal Konvencijos 14 straipsnį, taikomą kartu su 10 straipsniu.

Teismo sprendimas byloje Macatė prieš Lietuvą (anglų kalba)

Vyriausybės atstovo EŽTT informacija

Back to top button