Teismai

KT: Vidaus tarnybos statuto nuostatos tiek, kiek jose nebuvo įtvirtintos papildomos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaikus iki 14 metų, prieštaravo Konstitucijai

Konstitucinis Teismas šios dienos nutarimu pripažino, kad Vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnis, Vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnis tiek, kiek juose nebuvo įtvirtintos papildomos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, prieštaravo Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas šią konstitucinės justicijos bylą nagrinėjo pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą, kuriuo jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą sustabdęs bylos dėl papildomų kasmetinių atostogų dienų priskaičiavimo asmeniui, vienam auginančiam vaiką (-us) iki 14 metų, nagrinėjimą.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės principas, kuris įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vienodą (nediferencijuotą) teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių vienodoje padėtyje, atžvilgiu, kai tarp tų asmenų kategorijų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. Šio principo pažeidimas kartu yra ir konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidimas.

Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, vykdydamas Konstitucijos, be kita ko, jos 38 straipsnio 1, 2 dalių, suponuojamą konstitucinę valstybės priedermę kurti šeimai, motinystei, tėvystei ir vaikystei palankią aplinką, savo plačią diskreciją pasirinkti konkrečias šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos ir paramos joms priemones turi įgyvendinti paisydamas Konstitucijos, be kita ko, jos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo, reikalavimų.

Vidaus tarnybos statute (2003 m. balandžio 29 d., 2015 m. birželio 25 d. redakcijos su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais) buvo įtvirtintas, be kita ko, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kasmetinių atostogų teisinis reguliavimas, kuris buvo taikomas ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų.

Pagal pareiškėjo tiek, kiek nurodyta, ginčytas Vidaus tarnybos statuto nuostatas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, suteikus tokios pačios trukmės kasmetines atostogas kaip ir kitiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kasmetinių atostogų teisiniu reguliavimu nebuvo nustatytos papildomos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad kai kuriuose kituose darbo (tarnybos) teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose buvo įtvirtintas teisinis reguliavimas, susijęs su darbuotojų ar valstybės tarnautojų, vienų auginančių vaiką (-us) iki 14 metų, teise į papildomas kasmetines atostogas: pagal Darbo kodekse (2002 m. birželio 4 d., 2016 m. rugsėjo 14 d. redakcijos su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei Valstybės tarnybos įstatyme (2002 m. balandžio 23 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) įtvirtintą kasmetinių atostogų teisinį reguliavimą darbuotojams (valstybės tarnautojams), vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, buvo suteikiamos ilgesnės kasmetinės (kasmetinės minimalios) atostogos, tam tikra papildoma garantija, susijusi su kasmetinių atostogų trukme, pagal Tarnybos Kalėjimų departamente statuto nuostatas taip pat buvo suteikta ištarnavusiam iki 10 metų pataisos pareigūnui, vienam auginančiam vaiką (-us) iki 14 metų.

Taigi įstatymų leidėjas, nustatydamas minėtas papildomas kasmetines atostogas asmenims, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, įgyvendino jam suteiktą plačią diskreciją pasirinkti konkrečias šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos ir paramos joms priemones.

Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, ginčytuose Vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnyje, Vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnyje nustatydamas tokį kasmetinių atostogų teisinį reguliavimą, kuriuo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, nebuvo nustatytos papildomos kasmetinės atostogos, šiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatė mažiau palankų kasmetinių atostogų teisinį reguliavimą, palyginti su kai kuriuose kituose darbo ar tarnybos teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintuoju darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams, atitinkamiems pataisos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad tarp vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, vienų auginančių vaiką (-us) iki 14 metų, ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, atitinkamų pataisos pareigūnų, vienų auginančių vaiką (-us) iki 14 metų, papildomų kasmetinių atostogų nustatymo aspektu nebuvo tokio pobūdžio ir tokios apimties teisinės padėties skirtumų, kad nevienodas jų traktavimas papildomų kasmetinių atostogų suteikimo aspektu (t. y. nenustatymas papildomų kasmetinių atostogų dienų asmenims, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų) būtų objektyviai pateisinamas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, ginčytuose Vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnyje, Vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnyje nustatęs, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų, buvo suteiktos tokios pačios trukmės kasmetinės atostogos kaip ir kitiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (t. y. juose neįtvirtinęs nuostatų dėl papildomų kasmetinių atostogų jiems), šių pareigūnų, vienų auginančių vaiką (-us) iki 14 metų, atžvilgiu įtvirtino kitokį, mažiau palankų kasmetinių atostogų teisinį reguliavimą, palyginti su įtvirtintuoju darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams, taip pat atitinkamiems pataisos pareigūnams, tarp šių vienodoje (panašioje) padėtyje esančių asmenų kategorijų papildomų kasmetinių atostogų suteikimo aspektu nesant tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kurie objektyviai pateisintų nevienodą jų traktavimą konkrečių šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos ir paramos joms priemonių nustatymo kontekste, taigi taip nepaisė Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo, jos 38 straipsnio 1, 2 dalių suponuojamų reikalavimų, taip pat pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą.

Konstitucinio Teismo informacija

Back to top button