Institucijos

EK priėmė iniciatyvas, kuriomis siekiama skaitmeninti ES teisingumo sistemas

Šiandien Europos Komisija priėmė kelias iniciatyvas, kuriomis siekiama skaitmeninti ES teisingumo sistemas, kad jos taptų prieinamesnės ir veiksmingesnės. Bendras šių priemonių tikslas – užtikrinti, kad skaitmeniniai ryšių kanalai taptų įprastu būdu tarpvalstybinėse teisminėse bylose, tokiu būdu įgyvendinant vieną iš praėjusių metų Komunikate dėl teisingumo sistemų skaitmeninimo išdėstytų prioritetų. 

Šiandien ES vidaus rinkoje daug piliečių ir įmonių teisinių ginčų vyksta tarpvalstybiniu mastu. Skirtingos valstybės narės ir teismų sistemos turi veikti išvien ir tam, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Įvairių valstybių narių tyrimų institucijos ir teismai atlikdami tyrimus ir vykdydami baudžiamąjį persekiojimą turi bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems bei saugiai ir greitai keistis informacija ir įrodymais.

Šiandien Komisija priėmė šias iniciatyvas:

Tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo skaitmeninimas

Pasiūlymais dėl ES tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo ir galimybės naudotis teise kreiptis į teismą civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose skaitmeninimo bus sprendžiamos dvi pagrindinės problemos: tarpvalstybiniam teisminiam bendradarbiavimui trukdantis neveiksmingumas ir teisės kreiptis į teismą kliūtys tarpvalstybinėse civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose.

Šiuo reglamentu:

  • šalims bus suteikta galimybė su kompetentingomis institucijomis bendrauti elektroniniu būdu arba pradėti teismo procesą prieš šalį iš kitos valstybės narės;
  • bus suteikta galimybė žodiniam bylos nagrinėjimui tarpvalstybinėse civilinėse, komercinėse ir baudžiamosiose bylose naudoti vaizdo konferencijas, todėl procedūros paspartės ir sumažės kelionių;
  • bus užtikrinta nacionalinių institucijų ir teismų galimybė prašymus, dokumentus ir duomenis tarpusavyje perduoti skaitmeniniu būdu.

Pasiekus, kad ryšiai būtų palaikomi elektroniniu būdu (šiandien tai vis dar beveik išimtinai daroma popierine forma), būtų ne tik daromas teigiamas poveikis aplinkai, bet ir sutaupoma laiko bei iki maždaug 25 mln. EUR per metus visoje ES patiriamų pašto išlaidų ir išlaidų popieriui.

Keitimasis skaitmenine informacija terorizmo bylose

Bus pateikti du pasiūlymai siekiant veiksmingai kovoti su terorizmu ir kitais sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Šiuo metu valstybės narės Eurojustui informaciją apie su terorizmu susijusias teismo bylas siunčia įvairiais, dažnai nesaugiais kanalais, pavyzdžiui, e-paštu arba naudodamosi pastoviosios atminties kompaktiniais diskais (CD-ROM). Be to, Eurojusto informacinė sistema yra pasenusi ir ja naudojantis tinkamai kryžminiu būdu patikrinti informacijos negalima. Iniciatyvos tikslas – modernizuoti šią praktiką.

Reglamentu:

  • bus suskaitmeninti Eurojusto ir valstybių narių institucijų ryšiai ir užtikrinti saugūs ryšių kanalai;
  • Eurojustui bus suteikta galimybė veiksmingai nustatyti sąsajas tarp ankstesnių ir tebenagrinėjamų tarpvalstybinių terorizmo bylų bei kitų sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų;
  • remdamosi tokių sąsajų nustatymu, valstybės narės galės koordinuoti savo tyrimo priemones ir teisminį atsaką.

Jungtinių tyrimo grupių bendradarbiavimo platformos sukūrimas

Tai pasiūlymas dėl jungtinių tyrimo grupių bendradarbiavimo platformos sukūrimo. Šios grupės sudaromos dviejų arba daugiau valstybių atliekamiems konkretiems nusikalstamų veikų tyrimams. Nors šios grupės veikia sėkmingai, iš praktikos matyti, kad joms kyla techninių sunkumų. Informacija šiuo metu keičiamasi pernelyg lėtai ir sunkiai. Speciali IT platforma leistų jungtinėms tyrimo grupėms informacija ir įrodymais dalytis lengviau ir tarpusavyje bendrauti saugiau, kad jos galėtų kartu valdyti savo operacijas.

Dėl Komisijos pasiūlymų dabar derėsis Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.

2020 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė ES teisingumo sistemų modernizavimo iniciatyvų – pasiūlė priemonių rinkinį, kuriuo skatinamas skaitmeninimas nacionaliniu ir ES lygmenimis. Šio rinkinio pagrindiniai ramsčiai buvo du – Komunikatas dėl teisingumo sistemų skaitmeninimo ES ir Europos teisininkų mokymo strategija. Šiuo skaitmeninių teisingumo srities priemonių rinkiniu buvo siekiama toliau remti valstybių narių pastangas skaitmenizuoti nacionalines teisingumo sistemas ir gerinti ES kompetentingų institucijų tarpvalstybinį teisminį bendradarbiavimą. 

Šiandienos iniciatyvos yra tolesni veiksmai po praėjusių metų komunikato. Priemonėmis siekiama skaitmeninti su teisingumu susijusių institucijų sąveiką pasitelkiant veiksmingas šiuolaikines ryšių priemones, kai to reikia vykdant civilines ir baudžiamąsias procedūras, kovojant su terorizmu ir apskritai atliekant tyrimus.

Europos Komisijos informacija

Back to top button