InstitucijosTeismai

ESTT išaiškino su PVM grąžinimu susijusias nuostatas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT arba Teisingumo teismas) šį rudenį priėmė du su PVM grąžinimu verslui susijusius sprendimus: viename išaiškino kaip turi būti taikomas gero administravimo principas, kitame  – kokios pasekmės gali kilti verslininkams delsiant mokesčiui administratoriui pateikti prašomus dokumentus. Šie išaiškinimai susijęs su atvejais, kai Lietuvos arba kitų ES valstybių  apmokestinamieji asmenys susigrąžina kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM.

Pirmajame šių metų spalio 21 dieną priimtame sprendime (C‑396/20) ESTT išaiškino, ko reikalauja gero administravimo principas grąžinant PVM.  

ESTT uždraudė mokesčių administratoriui grąžinti tik prašyme nurodytą PVM sumą, jei mokesčių administratorius nustato, kad gali būti grąžinta daugiau. Gero administravimo principas reikalauja, kad jei PVM sąskaitose faktūrose nurodyta PVM suma teoriškai suteikia įmonei teisę į didesnės PVM sumos grąžinimą nei ta, kurios ji paprašė prašyme, mokesčių administracijos darbuotojas privalo nurodyti mokėtojui patikslinti prašymą,  kad galėtų  grąžinti daugiau, t. y. tiek kiek priklauso.

Prašymas Teisingumo teismui priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvos 2008/9/EB, nustatančios Direktyvoje 2006/112/EB numatyto PVM grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, taisykles, 20 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant CHEP Equipment Pooling NV ir Nacionalinio mokesčių ir muitų administratoriaus skundų direkcijos, Vengrija) ginčą.

ESTT pabrėžė, jog Direktyvos 2008/9 20 straipsnio 1 dalis, siejama su mokesčių neutralumo ir gero administravimo principais, turi būti aiškinama taip, kad jei mokestį grąžinančios valstybės narės mokesčių administratorius, prireikus atsižvelgdamas į apmokestinamojo asmens pateiktą papildomą informaciją, įsitikina, kad iš tikrųjų sumokėta pirkimo PVM suma, kokia nurodyta prie prašymo grąžinti mokestį pateiktoje sąskaitoje faktūroje, yra didesnė nei nurodytoji šiame prašyme, šiam administratoriui draudžiama grąžinti tik pastarosios sumos dydžio PVM, prieš tai rūpestingai ir tinkamiausiomis priemonėmis nenurodžius apmokestinamajam asmeniui ištaisyti prašymą grąžinti mokestį. Ištaisytas prašymas  laikomas pateiktu pirminio prašymo pateikimo dieną.

Iki šio išaiškinimo mokesčių administratorius laikė, kad jis privalo remtis prašyme nurodyta PVM suma ir negali grąžinti daugiau nei nurodyta prašyme,  t. y. mokesčių administratorius negali nukrypti nuo  prašyme nurodytos PVM sumos į didesnę pusę. 

Kitame sprendime (2021-09-09 sprendimas byloje C-294/20 GE Auto Service Leasing GmbH prieš Tribunal Económico Administrativo Central (Ispanija)) ESTT griežtai pasisakė dėl atvejų, kai verslininkai delsia pateikti mokesčių administratoriaus prašomus dokumentus dėl PVM grąžinimo. Pagal ginče nagrinėjamą situaciją Vokietijoje įsisteigusi įmonė pateikė Ispanijos mokesčių administratoriui prašymus grąžinti PVM. Nors mokesčių administratorius kelis kartus prašė pateikti dokumentus (PVM sąskaitas faktūras ir kt.), pagrindžiančius teisę susigrąžinti Ispanijoje sumokėtą PVM, mokesčių mokėtojas prašomus dokumentus pateikė tik mokesčių mokėtojo skundą nagrinėjančiam teismui.

ESTT nurodė, kad galima atmesti mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti PVM, jeigu asmuo per nustatytus terminus nepateikė mokesčių administratoriui dokumentų ir informacijos, reikalingų įrodyti jo teisei į PVM grąžinimą, nors  mokesčių administratorius prašė tą padaryti. Tokia nuostata taikoma, neatsižvelgiant į tai, kad įmonė pateikė šiuos dokumentus nagrinėjant skundą dėl sprendimo atsisakyti grąžinti PVM ne teismo tvarka arba teisme, su sąlyga, kad laikomasi lygiavertiškumo ir veiksmingumo principų.

Šie sprendimai aktualūs verslo asmenims, kurie pateikia prašymus grąžinti kitose ES valstybėse sumokėtą PVM.  Verslininkai  elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per savo mokesčių administratorių iki kitų metų rugsėjo 30 dienos.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button