Institucijos

Pasiektas preliminarus susitarimas dėl sistemos, skirtos aukštos kvalifikacijos darbuotojams pritraukti

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Europos Parlamento atstovai pasiekė preliminarų susitarimą dėl direktyvos, kuria nustatomos aukštos kvalifikacijos ES nepriklausančių šalių piliečių, atvykstančių į ES dirbti ir gyventi, atvykimo ir gyvenimo sąlygos (Mėlynosios kortelės direktyva), projekto. Visoje ES taikomos priėmimo sistemos tikslas – pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir juos išlaikyti, visų pirma sektoriuose, kuriuose trūksta kvalifikuotų darbuotojų.

Naujosiomis taisyklėmis, kuriomis bus pakeistos galiojančios taisyklės, bus suderinta daugiau atvykimo ir gyvenimo sąlygų aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir padidintas ES mėlynosios kortelės patrauklumas. Tam visų pirma bus:

  • nustatyti įtraukesni priėmimo kriterijai, be kita ko, sumažinant darbo užmokesčio ribą, kuri gali būti nustatyta priėmimui, sudarant galimybę nustatyti žemesnes darbo užmokesčio ribas neseniai studijas baigusiems asmenims arba profesinėms sritims, kuriose trūksta darbuotojų, sutrumpinant minimalią darbo sutarties trukmę iki šešių mėnesių ir išplečiant taikymo sritį, kad būtų įtraukti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus aukštos kvalifikacijos darbuotojai;
  • palengvinamas judumas ES, be kita ko, sutrumpinant minimalų gyvenimo pirmojoje valstybėje narėje laikotarpį, supaprastinant ir paspartinant pasinaudojimo judumo teise procedūrą ir suteikiant galimybę sumuoti gyvenimo pagal skirtingas sistemas laikotarpius ilgalaikio gyventojo statusui įgyti;
  • palengvinamas šeimos susijungimas ir mėlynosios kortelės turėtojo sutuoktiniui ar partneriui suteikta neribota galimybė patekti į darbo rinką;
  • supaprastintos procedūros pripažintiems darbdaviams;
  • sudaromos labai didelės galimybės patekti į darbo rinką, visų pirma nustatant, kad valstybės narės gali leisti ES mėlynosios kortelės turėtojams užsiimti savarankiška veikla ar kita papildoma profesine veikla, taip pat suteikiant apsaugą, visų pirma nedarbo atveju;
  • išplėsta taikymo sritis, kad būtų įtraukti ES piliečių šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga.

ES valstybės narės galės kartu su ES mėlynosios kortelės sistema toliau taikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojams skirtas nacionalines sistemas. Vis dėlto, naujosiomis taisyklėmis bus nustatyta keletas nuostatų, skirtų vienodoms sąlygoms užtikrinti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojai ir jų šeimos neatsidurtų nepalankioje padėtyje, palyginti su nacionalinių leidimų turėtojais.

Preliminarų politinį susitarimą dar turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas ir tik tada vyks formali priėmimo procedūra.

ES Tarybos informacija

Back to top button