Institucijos

EK priėmė pirmąją išsamią ES vaiko teisių strategiją

Vakar Europos Komisija priėmė pirmąją išsamią ES vaiko teisių strategiją ir pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, kuria nustatoma Europos vaiko garantijų sistema, siekiant skatinti vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, lygias galimybes. Rengdama abi iniciatyvas, Komisija kartu su pagrindinėmis pasaulio vaiko teisių organizacijomis sukaupė informaciją apie tai, ką mano daugiau kaip 10 000 vaikų.

ES strategija šešios teminės sritys ir siūlomi veiksmai

  1. Vaikai – demokratinio gyvenimo pokyčius lemianti jėga. Komisija siūlo imtis įvairių veiksmų – nuo vaikams suprantamų teisinių tekstų rengimo iki konsultacijų su vaikais dėl Konferencijos dėl Europos ateities ir dėl Klimato pakto bei žaliojo kurso įgyvendinimo. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad vaikai galėtų dalyvauti pilietiniame ir demokratiniame gyvenime.
  2. Vaikų teisė išnaudoti visą savo potencialą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Komisija siekia sukurti Europos vaiko garantijų sistemą kovai su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi. Pavyzdžiui, taip pat Komisija spręs vaikų psichikos sveikatos klausimus ir padės užtikrinti, kad ES mokyklose būtų tiekiamas sveikas ir tvarus maistas. Komisija sieks, kad visoje ES būtų nustatyti geresni ankstyvojo ugdymo ir priežiūros standartai ir kuriamas įtraukus ir kokybiškas švietimas.
  3. Vaikų teisė nepatirti smurto. Komisija pasiūlys kovos su smurtu dėl lyties ir smurtu šeimoje teisės aktus ir pateiks rekomendacijas, kaip užkirsti kelią žalingai moterims ir mergaitėms kenkiančiai praktikai. Valstybės narės raginamos kurti integruotas vaiko apsaugos sistemas, gerinti jų veikimą ir stiprinti atsaką į smurtą mokyklose, taip pat priimti nacionalinės teisės aktus, kad būtų panaikintas fizinių bausmių taikymas bet kokioje aplinkoje.
  4. Vaikų teisė į jų interesus atitinkantį teisingumą, kad ir koks jų vaidmuo procese: nukentėjusiųjų, liudytojų, įtariamųjų, kaltinamų padarius nusikaltimą, ar bet kokio teismo proceso šalies. Komisija padės rengti specializuotus teisėjų mokymus, bendradarbiaus su Europos Taryba, kad būtų įgyvendintos 2010 m. gairės dėl vaiko interesus atitinkančio teisingumo, o valstybės narės raginamos remti, pavyzdžiui, mokymus ir kurti patikimas teisminių veiksmų alternatyvas, pavyzdžiui, sulaikymo alternatyvas arba tarpininkavimą civilinėse bylose.
  5. Vaikų teisė saugiai naršyti skaitmeninėje aplinkoje ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Komisija atnaujins Europos strategiją dėl vaikams geresnio interneto, o siūlomu Skaitmeninių paslaugų aktu siekiama užtikrinti saugų naršymą internete. Komisija ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti peržiūrėtoje Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatytas vaikų apsaugos taisykles ir remti pagrindinių vaikų skaitmeninių įgūdžių ugdymą. Komisija taip pat ragina IRT bendroves kovoti su žalingu elgesiu internete ir šalinti neteisėtą turinį.
  6. Vaikų teisės visame pasaulyje. Vaikų teisės yra visuotinės ir ES stiprina savo įsipareigojimą ginti, propaguoti ir įgyvendinti šias teises visame pasaulyje ir daugiašalėje erdvėje. Siekiant šio tikslo, pavyzdžiui, bus skirta 10 proc. humanitarinės pagalbos lėšų švietimui ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais. Komisija iki 2022 m. parengs jaunimo veiksmų planą, kad būtų skatinamas jaunimo ir vaikų aktyvumas visame pasaulyje ir stiprinami vaikų apsaugos pajėgumai ES delegacijose. Komisija taip pat laikosi visiško vaikų darbo netoleravimo politikos.

Naujoji Europos vaiko garantijų sistema

2019 m. beveik 18 mln. (22,2 proc.) vaikų ES gyveno namų ūkiuose, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis. Tai iš kartos į kartą lemia nepalankią socialinę padėtį, kuri daro didelį ilgalaikį poveikį vaikams. Europos vaiko garantijų iniciatyva siekiama panaikinti šį uždarą ratą ir skatinti lygias galimybes, kad vaikai, kuriems reikia pagalbos (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis), galėtų naudotis tam tikromis pagrindinėmis paslaugomis.

Pagal Europos vaiko garantijų sistemą valstybėms narėms rekomenduojama vaikams, kuriems reikia pagalbos, teikti nemokamas ir veiksmingas galimybes, kaip antai:

  • Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra — pavyzdžiui, vengti segreguotų klasių;
  • ugdymas ir mokyklinė veikla – pavyzdžiui, pasirūpinti tinkama nuotolinio mokymosi įranga ir rengti mokyklos išvykas;
  • maitinimas bent vieną kartą sveiku maistu kiekvieną mokslo dieną; ir
  • sveikatos priežiūra – pavyzdžiui, sudaryti palankesnes sąlygas tikrinti sveikatą ir dalyvauti atrankinio sveikatos tikrinimo programose.

Šios paslaugos turėtų būti nemokamos ir lengvai prieinamos vaikams, kuriems jų reikia.

Komisija taip pat rekomenduoja, kad valstybės narės vaikams, kuriems reikia pagalbos, suteiktų tinkamas galimybes sveikai maitintis ir turėti tinkamą būstą: Pavyzdžiui, vaikai turėtų gauti sveiką maistą ir ne mokslo dienomis, o benamiai vaikai ir jų šeimos turėtų turėti galimybę gauti tinkamą būstą.

Siekdamos nustatyti vaikus, kuriems reikia pagalbos, ir parengti savo nacionalines priemones, valstybės narės turėtų atsižvelgti į palankių sąlygų neturinčių vaikų (pvz., benamių, neįgaliųjų, vaikų, kurių šeimos padėtis yra nesaugi, migrantų kilmės vaikų, rasinėms ar etninėms mažumoms priklausančių vaikų arba vaikų, kuriems teikiama alternatyvi priežiūra) konkrečius poreikius.

ES finansavimą šiems veiksmams remti galima gauti iš „Europos socialinio fondo +“ (EFS+), iš kurio finansuojami projektai, kuriais skatinama socialinė įtrauktis, kovojama su skurdu ir investuojama į žmones, taip pat iš Europos regioninės plėtros fondo, „InvestEU“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės.

ES strategijos įgyvendinimas bus stebimas ES ir nacionaliniu lygmenimis, o Komisija kasmetiniame ES vaiko teisių forume pateiks pažangos ataskaitą. Strategijos vertinimas dalyvaujant vaikams bus atliktas 2024 m. pabaigoje.

Komisija ragina valstybes nares skubiai priimti pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, kuria nustatoma Europos vaiko garantijų sistema. Vyriausybės raginamos per šešis mėnesius nuo sistemos priėmimo pateikti Komisijai nacionalinius jos įgyvendinimo veiksmų planus. Komisija stebės pažangą per Europos semestrą ir prireikus pateiks konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Europos Komisijos informacija

Back to top button