Teismai

ESTT: valstybės narės, kurioje prašoma perregistruoti naudotą transporto priemonę, institucijos tam tikrais atvejais turi teisę atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės išduotą registracijos liudijimą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) buvo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą nagrinėjant Nyderlandų Kelių eismo tarnybos direkcijos (RDW) ginčą su X ir Y, pastarųjų ginčą su RDW, taip pat RDW ir Z ginčą dėl RDW atsisakymo pripažinti kitų valstybių narių išduotus transporto priemonių registracijos liudijimus ir įregistruoti šias transporto priemones Nyderlanduose. Vieną šių transporto priemonių 1950 m. pagamino Bentley Motors Limited, kitą transporto priemonę 1938 m. pagamino Alvis Car and Engineering Company Limited, abiems automobiliams buvo suteikti identifikacijos numeriai, tačiau abi trasporto priemonės buvo kelis kartus perdarytos.

Savo 2014 m. vasario 10 d. ir 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimuose RDW nurodė, kodėl atsisakė įregistruoti transporto priemones, kadangi jos neatitinka Direktyvos 2007/46 nustatytų techninių reikalavimų, negali būti laikomos transporto priemonėmis nei pagal šios direktyvos 3 straipsnį, nei pagal Direktyvos 1999/37 2 straipsnio a punktą, todėl pastaroji direktyva nagrinėjamu atveju netaikytina. Bet kuriuo atveju, jeigu Direktyva 1999/37 šioms transporto priemonėms būtų taikytina, RDW mano, kad registracijos liudijimai, kuriuos minėtoms transporto priemonėms yra išdavusios kitų valstybių narių institucijos, nėra suderinti registracijos liudijimai, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą, todėl neturi būti pripažįstami jos pagrindu. Be to, RDW mano, kad šie liudijimai neleidžia identifikuoti šių transporto priemonių. Galiausiai, RDW teigimu, aptariamoms transporto priemonėms, kaip jos sukomplektuotos šiuo metu, niekuomet nebuvo leista dalyvauti kelių eisme tuo metu, kai jos gavo pirmąjį registracijos liudijimą, t. y. atitinkamai 1950 m. ir 1938 m., o iš jos turimos informacijos aiškiai nematyti, kad šios transporto priemonės būtų gavusios individualų patvirtinimą tam, kad galėtų dalyvauti kelių eisme po jų pakeitimo.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad byla susijusi su klausimu, ar nepripažindama „Bentley“ ir „Alvis“ markių transporto priemonėms išduotų registracijos dokumentų, siekiant jas įregistruoti Nyderlanduose, RDW pažeidė Nutarimo dėl registracijos liudijimų 25b straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į Direktyvos 1999/37 4 straipsnį, o tai reiškia, kad reikia nustatyti, ar ši direktyva yra taikytina. Tas teismas priduria, kad nagrinėjamu atveju šie dokumentai formaliai atitinka šioje direktyvoje numatytą modelį, tačiau kai kurių privalomų duomenų, kuriuos galima lengvai nustatyti apžiūrint transporto priemonę, minėtuose dokumentuose nėra. Galiausiai minėtam teismui kyla klausimas, ar RDW, gavusi prašymą pripažinti kitos valstybės narės išduotą registracijos liudijimą, gali kontroliuoti atitinkamas transporto priemones tam, kad patikrintų, ar jos atitinka Direktyvoje 2007/46 numatytus techninius reikalavimus.

ESTT byloje priėmė sprendimą ir pateikė tokį direktyvų 1999/37 ir 2007/46 nuostatų išaiškinimą:

  1. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 2 straipsnio a punktas, siejamas su 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, 3 straipsnio 11 ir 13 punktais, turi būti aiškinamas taip, kad Direktyva 1999/37 taikytina dokumentams, kuriuos valstybės narės išduoda registruojant transporto priemones, pagamintas iki 2009 m. balandžio 29 d., t. y. dienos, kai pasibaigė Direktyvos 2007/46 perkėlimo terminas.
  2. Direktyvos 1999/37 4 straipsnis, siejamas su šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės, kurioje prašoma perregistruoti naudotą transporto priemonę, institucijos turi teisę atsisakyti pripažinti kitos valstybės narės, kurioje ši transporto priemonė buvo prieš tai įregistruota, išduotą registracijos liudijimą, kai trūksta tam tikrų privalomų duomenų, liudijime nurodyti duomenys neatitinka minėtos transporto priemonės ir šis liudijimas neleidžia identifikuoti tos transporto priemonės.
  3. Direktyvos 2007/46 24 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatyta tvarka netaikoma naudotai transporto priemonei, kuri jau buvo įregistruota vienoje valstybėje narėje, kai ši transporto priemonė, remiantis Direktyvos 1999/37 4 straipsniu, pateikiama, siekiant ją perregistruoti, šioje srityje kompetentingai kitos valstybės narės institucijai. Tačiau, jeigu yra požymių, kad ši transporto priemonė kelia pavojų kelių eismo saugumui, ši institucija pagal 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros 5 straipsnio a punktą gali reikalauti, kad prieš registraciją būtų atliekama minėtos transporto priemonės techninė apžiūra.
Back to top button