Teismai

LVAT priėmė palankų sprendimą byloje dėl vienkartinės draudimo išmokos

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018 m. rugsėjo 7 d. sprendimu patenkino pareiškėjos apeliacinį skundą ir įpareigojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių skirti vienkartinę draudimo išmoką dėl sutuoktinio mirties.

Nagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėja prašė panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Vilniaus skyriaus sprendimą neskirti jai vienkartinės draudimo išmokos mirus pareiškėjos sutuoktiniui (apdraustajam), motyvuojant tuo, jog vienkartinė ir periodinė draudimo išmokos apdraustajam mirus skiriamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams, Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės, o pareiškėja yra Baltarusijos Respublikos pilietė ir nei sutuoktiniui įvykusio nelaimingo atsitikimo metu, nei kreipimosi dėl vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus metu neturėjo leidimo nuolat gyventi Lietuvoje.

LVAT teisėjų kolegija, spręsdama, ar pagrįstai VSDFV Vilniaus skyrius atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, nustatė, kad pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis tarp ginčo šalių susiklosčiusius teisinius santykius, yra Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas, kuriame nebuvo ir nėra įtvirtinta apribojimų pilietybės ar gyvenamosios vietos aspektu, neleidžiančių skirti šeimos nariams vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus. Pastarasis apribojimas buvo įtvirtintas poįstatyminiame teisės akte – Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. liepos 2 d.) 96 punkte, kuriuo ir rėmėsi VSDFV Vilniaus skyrius.

LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad įvertinus Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarime Nr. 683, kuriuo buvo pakeisti minėti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai, įtvirtintą teisinį reguliavimą, VSDFV Vilniaus skyrius, nagrinėdamas pareiškėjos prašymą, turėjo vadovautis būtent naujosios Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų redakcijos nuostatomis. Kadangi VSDFV Vilniaus skyrius nepagrįstai, neturėdamas teisinio pagrindo vadovavosi senos redakcijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 96 punktu, įtvirtinusiu apribojimą šeimos nariams skirti draudimo išmokas apdraustajam mirus pilietybės ir gyvenamosios vietos aspektu, LVAT teisėjų kolegija nusprendė, kad atsakovo priimtas sprendimas atsisakyti skirti pareiškėjai vienkartinę draudimo išmoką yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl šį sprendimą panaikino ir pareiškėjos apeliacinį skundą patenkino.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button