Teismai

ESTT: Lenkijos Aukščiausiojo Teismo Išimtinės kontrolės ir viešųjų reikalų kolegija nėra pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas

Lenkijoje teisėjai, norintys toliau eiti pareigas sulaukę pensinio amžiaus, privalo pranešti apie savo pageidavimą Nacionalinei teismų tarybai (NTT). Bendrosios kompetencijos teismo teisėjas užginčijo NTT nutarimą nutraukti jo prašymo nagrinėjimą. NTT padarė išvadą, kad prašymas pateiktas pasibaigus įstatyme nustatytam terminui. Gavusi šio teisėjo skundą, Lenkijos Aukščiausiojo Teismo Išimtinės kontrolės ir viešųjų reikalų kolegija (Išimtinės kontrolės kolegija) kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti Sąjungos teisėje įtvirtintus teisėjų nepašalinamumo ir nepriklausomumo principus.

Savo sprendime Teisingumo Teismas didžioji kolegija padarė išvadą, kad šiuos klausimus pateikusi kolegija nėra nepriklausomas, nešališkas ir pagal įstatymą įsteigtas teismas, kaip to reikalaujama pagal Sąjungos teisę. Todėl jis pripažino šiuos klausimus nepriimtinais.

Kad prieitų prie šios išvados, Teisingumo Teismas pirmiausia pasirėmė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu (2021 m. lapkričio 8 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Dolińska-Ficek ir Ozimek prieš Lenkiją), kuriame jau buvo konstatuota, kad dvi konkrečios Išimtinės kontrolės kolegijos sudėtys nėra pagal įstatymą įsteigtas ir nepriklausomas teismas. Šis sprendimas buvo grindžiamas išvada, kad šių sudėčių kolegijos nariai buvo paskirti į pareigas akivaizdžiai pažeidžiant pagrindines nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias teisėjų skyrimo procedūrą.

2017 m. pasikeitus NTT sudėčiai, kilo abejonių dėl jos nepriklausomumo nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, ir tai turėjo įtakos jos galimybei siūlyti nepriklausomus ir nešališkus kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas. Be to, atitinkamus teisėjus Lenkijos Respublikos Prezidentas paskyrė remdamasis NTT nutarimu, kurio vykdymą jų paskyrimo momentu Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas sustabdė, kol bus išnagrinėtas šio nutarimo teisėtumas. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad Lenkijos vyriausiasis administracinis teismas galiausiai panaikino minėtą nutarimą.

Teisingumo Teismas palygino Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo išvadas ir vertinimus su savo jurisprudencija dėl Lenkijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų skyrimo sąlygų. Tuo remdamasis jis padarė išvadą, kad įvairių veiksnių, apibūdinančių klausimus šioje byloje pateikusios kolegijos teisėjų paskyrimą į pareigas, derinys gali sukelti teisės subjektams pagrįstų abejonių dėl šių teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo, taip pat pakenkti pasitikėjimui, kurį teismai turi kelti teisės subjektams demokratinėje visuomenėje ir teisinėje valstybėje. Dėl šios priežasties ši kolegija nėra pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button