Teismai

ESTT: viešojo administravimo institucija gali nuspręsti uždrausti visiems savo darbuotojams nešioti religinius simbolius

Commune d’Ans (Anso komuna, Belgija) darbuotojai, einančiai biuro vadovės pareigas, kurias ji atlieka iš esmės nekontaktuodama su viešųjų paslaugų naudotojais, buvo uždrausta darbo vietoje ryšėti musulmonišką skarą. Netrukus po šio draudimo komuna pakeitė savo darbo tvarkos taisykles ir nuo šiol reikalauja, kad darbuotojai griežtai laikytųsi neutralumo: draudžiamas bet kokios formos prozelitizmas, taip pat draudžiama nešioti aiškiai matomus ideologines pažiūras ar religiją atskleidžiančius simbolius; tai taikoma ir darbuotojams, kurie nekontaktuoja su visuomene. Ieškovė siekė, kad būtų pripažintas jos religijos laisvės pažeidimas ir kad ji buvo diskriminuojama. Tribunal du travail de Liège (Lježo darbo bylų teismas), kuris nagrinėja bylą, kilo klausimas, ar komunos nustatyta visiško neutralumo taisyklė sukuria pagal Europos Sąjungos teisę draudžiamą diskriminaciją.

ES Teisingumo Teismo didžioji kolegija šiandien atsakė, kad visiško neutralumo politika, kurią viešojo administravimo institucija taiko savo darbuotojams, siekdama sukurti visiškai neutralią administracinę aplinką, gali būti objektyviai pateisinama teisėtu tikslu. Lygiai taip pat pateisinamas kitos viešojo administravimo institucijos pasirinkimas laikytis politikos visuotinai ir nediferencijuojant leisti nešioti matomus įsitikinimų, be kita ko, filosofinių ar religinių, simbolius, įskaitant, kai bendraujama su paslaugų naudotojais, arba uždrausti nešioti tokius simbolius tik tais atvejais, kai tai susiję su tokiu bendravimu.

Kiekviena valstybė narė ir kiekvienas subvalstybinis vienetas pagal jiems priskirtą kompetenciją turi diskreciją pasirinkti, kokią viešosios tarnybos neutralumo koncepciją ketina skatinti darbo vietoje, atsižvelgdami į jiems būdingas aplinkybes. Tačiau šio tikslo turi būti siekiama nuosekliai ir sistemingai, o priemonės, kurių imamasi šiam tikslui įgyvendinti, turi apsiriboti tik tuo, kas griežtai būtina. Nacionaliniai teismai turi patikrinti, ar paisoma šių reikalavimų.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button