NotariatasTeismai

LVAT prašo ESTT išaiškinimo byloje, kurioje sprendžiama, ar Lietuvos notarų rūmai ir notarai sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą administracinėje byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo Lietuvos notarų rūmai ir notarai, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nariai, pripažinti pažeidę Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus, nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

Byloje ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriame konstatuota, kad Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimais (Išaiškinimai) buvo nustatytas notarų atlyginimo dydžių apskaičiavimo mechanizmas, kuris visais atvejais nustatė didžiausias galimas kainas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintus Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius (Laikinieji dydžiai), taikomas tvirtinant hipotekos, mainų ir servituto sandorius, kuriais įkeičiami, perleidžiami ar apsunkinami keli daiktai, taip pat tuo atveju, kai šalys nenurodo įkeičiamo objekto vertės. Konkurencijos tarybos nutarimu pripažinta, kad Lietuvos notarų rūmai, veikdami per savo valdymo organą – prezidiumą, ir notarai, priimdami Išaiškinimus, sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą.

Bylą nagrinėjanti išplėstinė teisėjų kolegija nutarė kreiptis į ESTT, siekdama gauti atsakymus į byloje iškilusius klausimus: ar Lietuvos Respublikos notarai, vykdydami veiklą, susijusią su Išaiškinimais, yra įmonės SESV 101 straipsnio prasme, ar Išaiškinimai yra asociacijos sprendimas SESV 101 straipsnio 1 dalies prasme, ar Išaiškinimų tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje, ar Išaiškinimai turėtų būti vertinami pagal Wouters sprendimo 97 punkte nurodytus kriterijus, ar pareiškėjų nurodomi tikslai yra teisėti tikslai, vertinant pagal Wouters sprendimo 97 punkte nurodytus kriterijus, ar Išaiškinimuose įtvirtinti apribojimai neviršija to, kas yra būtina norint užtikrinti, kad būtų pasiekti teisėti tikslai, ar notarai prezidiumo nariai gali būti laikomi pažeidusiais šį straipsnį ir jiems skirtos baudos dėl to, kad jie, dirbdami kaip notarai, dalyvavo priimant Išaiškinimus.

Administracinės bylos Nr. eA-25-629/2021. Visą kreipimąsi rasite čia.

LVAT informacija

Back to top button