Teismai

ESTT: Lenkija pažeidė ES teisę, vykdydama teismų reformą ir nustatydama naują teisėjų pensijinį amžių

Šiandien ES Teisingumo Teismo (ESTT) didžioji kolegija priėmė sprendimą, kad 2017 m. liepos 12 d. Lenkijos įstatymo dėl bendrosios kompetencijos teismų organizavimo ir tam tikrus kitus įstatymų pakeitimo straipsniai dėl teisėjų ir Lenkijos prokuratūros prokurorų – vyrų ir moterų – pensinio amžiaus prieštarauja ES teisei  ir Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 157 straipsnį ir pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo. Įstatymo nuostatomis,suteikusiomis Lenkijos teisingumo ministrui įgaliojimus pratęsti Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų teisėjų įgaliojimų vykdymo terminą arba jo nepratęsti jiems sulaukus naujo šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi sumažinto pensinio amžiaus, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

ESTT pasisakė, kad nors pagal SESV 157 straipsnio 4 dalį valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti arba naujai nustatyti priemones, numatančias konkrečias lengvatas, skirtas tam, kad būtų išvengta nepalankių profesinės veiklos sąlygų arba jos kompensuotos, kad būtų užtikrinta visiška vyrų ir moterų lygybė profesiniame gyvenime, iš to negalima daryti išvados, kad pagal šią nuostatą leidžiama nustatyti tokias skirtingas amžiaus sąlygas atsižvelgiant į lytį. Iš tiesų nacionalinės priemonės, kurioms taikoma minėta nuostata, bet kuriuo atveju turi padėti moterims vykdyti profesinę veiklą lygiomis sąlygomis su vyrais. Skirtingo pensinio amžiaus nustatymas atsižvelgiant į lytį negali kompensuoti nepatogumų, su kuriais savo karjeroje susiduria pareigūnės, padėti joms profesiniame gyvenime ir pašalinti problemas, su kuriomis jos gali susidurti per savo profesinę karjerą.

Teismų nepriklausomumo reikalavimas, kuris yra neatsiejamas nuo teismo paskirties, yra teisės į veiksmingą teisminę apsaugą ir pagrindinės teisės į teisingą bylos nagrinėjimą esmė, o ši teisė ypač svarbi, nes yra visų teisių, kurias teisės subjektai turi pagal Sąjungos teisę, apsaugos ir valstybių narių bendrų vertybių, nurodytų ESS 2 straipsnyje, tarp jų teisinės valstybės vertybės, išsaugojimo garantas.

Atsižvelgiant į kai kuriuos nagrinėjamos reformos parengiamuosius dokumentus, kartu taikant visas numatytas priemones teisės subjektams gali kilti pagrįstų abejonių, kad nauja sistema Lenkijoje iš tikrųjų galėjo būti siekiama leisti teisingumo ministrui savo nuožiūra pašalinti Lenkijos bendrosios kompetencijos teismuose dirbančius tam tikrų grupių teisėjus, sulaukusius naujai nustatyto įprasto pensinio amžiaus, ir palikti kitus teisėjus toliau eiti pareigas.  ESTT konstatavo, kad sumažinus įprastą pensinį amžių iki 60 metų moterims ir iki 65 metų vyrams ir suteikus teisingumo ministrui diskreciją leisti Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų teisėjams toliau eiti pareigas ar neleisti jų eiti nuo 60 iki 70 metų moterims ir nuo 65 iki 70 metų vyrams, buvo pažeistas teisėjų nepašalinamumo principas. Šiam konstatavimui neturi įtakos nei Lenkijos Respublikos nurodytos aplinkybės, kad teisėjai, kuriems neleidžiama toliau eiti pareigų, išėję į pensiją išsaugo teisėjo statusą arba toliau naudojasi imunitetu ir gauna dideles tarnybines pajamas, nei šios valstybės narės formalus argumentas, kad atitinkami teisėjai nebegali naudotis nepašalinamumo garantija, nes jau sulaukė įstatyme nustatyto naujo pensinio amžiaus. Galiausiai  nepritarta Lenkijos Respublikos argumentui, grindžiamam tariamu ginčijamų nacionalinių nuostatų ir prireikus skiriant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėją naujai kadencijai taikomos procedūros panašumu.

Back to top button