Teismai

LVAT: pastabos informacinėje sistemoje „Infostatyba“ negali būti laikomos administraciniu aktu, sukeliančiu tiesiogines teisines pasekmes

Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą ir prašė: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus raštą; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus sprendimą pateikti sudarytą susisiekimo komunikacijų išplėtimo sutartį visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus stadijoje 3) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją atlikti visus susisiekimo komunikacijų išplėtimo sutarčiai sudaryti reikalingus veiksmus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismuo (LVAT) teisėjų kolegija nutartimi nusprendė, kad pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus sprendimą pateikti sudarytą susisiekimo komunikacijų išplėtimo sutartį visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus stadijoje reikia atsisakyti kaip nenagrinėtiną teismų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vientisos administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji kompetentingų asmenų ar pareigūnų sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu. Dėl šios priežasties tokie dokumentai dažnai suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 23 straipsnio 1 dalį, yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant jų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams yra priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

Statybą leidžiančio dokumento, iš kurių vienas yra leidimas rekonstruoti statinį, išdavimo procedūrą sudaro daugybė etapų. Prieš pateikiant prašymą tokį leidimą išduoti, turi būti parengiamas statinio rekonstravimo projektas, jam gauti rašytiniai pritarimai, po ko seka statinio projekto tikrinimas, tvirtinimas ir panašiai. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo nurodytos atsakovo padarytos pastabos informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pareiškėjui pateikus prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, negali būti laikomos administraciniu aktu, sukeliančiu tiesiogines teisines pasekmes, kadangi tokių pastabų pateikimas tėra tik vienas iš etapų, būtinų galutiniam sprendimui – išduoti statybą leidžiantį dokumentą (leidimą rekonstruoti statinį) – priimti. Minėtose pastabose yra nurodyta, kokius veiksmus pareiškėjas dar turi atlikti prieš informuojant visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, tačiau šios pastabos pačios savaime nedaro įtakos Bendrovės teisiniam statusui.

Pagal Statsyybos įstatymo 27 straipsnio 28 dalį statybą leidžiančio dokumento išdavimo proceso metu iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo neteisėtai priimtus administracinius sprendimus administracine tvarka panaikina šiuos sprendimus priėmę subjektai arba teismas. Tačiau teismui gali būti skundžiami tik administraciniai aktai ar valstybės / savivaldybės institucijų darbuotojų veiksmai, darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato galimybės aptartas pastabas tiesiogiai ginčyti teismui, todėl darytina išvada, kad teismui gali būti skundžiamas būtent administracinis sprendimas, užbaigiantis administracinę procedūrą ir išsprendžiantis klausimą iš esmės – nagrinėjamu atveju – sprendimas neišduoti statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks sprendimas būtų priimtas, arba kitas nurodytus kriterijus atitinkantis sprendimas. Pažymėta, kad suinteresuotam asmeniui suteikiant galimybę paduoti skundą teismui dėl bet kurio procedūrinio pobūdžio veiksmo, susidarytų sąlygos nepagrįstai prailginti administracines procedūras ir tuo pažeisti procedūrų operatyvumo reikalavimą.

 

Back to top button