Institucijos

Siekiama griežtinti kovos su korupcija ES ir visame pasaulyje taisykles

Europos Komisija imasi ryžtingų kovos su korupcija ES ir visame pasaulyje veiksmų, vykdydama 2022 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkės U. von der Leyen duotą pažadą. Pateiktieji pasiūlymai yra svarbus žingsnis kovojant su korupcija nacionaliniu ir ES lygmenimis. Komisija, atsižvelgdama į turimas priemones, labiau integruos korupcijos prevenciją į ES politikos ir programų struktūrą ir aktyviai rems valstybių narių pastangas suformuoti tvirtą kovos su korupcija politiką ir parengti tam skirtus teisės aktus. Be to, per metinį teisinės valstybės principo taikymo ataskaitų ciklą Komisija stebės kovos su korupcija raidą nacionaliniu lygmeniu, nustatys iššūkius ir teiks rekomendacijas valstybėms narėms.

Pasiūlyta naujų ir griežtesnių nuostatų dėl korupcijos nusikaltimų kriminalizavimo ir sankcijų suderinimo visoje ES, taip pat paskelbtas Komisijos remiamas Vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymas sukurti specialų bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) sankcijų režimą, skirtą kovai su didele korupcija visame pasaulyje. Šiose naujose taisyklėse akcentuojama prevencija ir sąžiningumo ugdymas, kad korupcija nebebūtų toleruojama ir kartu griežtėtų vykdymo užtikrinimo priemonės.

Komunikatas dėl kovos su korupcija

Bendrame komunikate Komisija ir Vyriausiasis įgaliotinis apibendrina vykdomą darbą, brėžia naujas kryptis ir siūlo naujas priemones tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu, kad tvirtėtų ryžtas kovoti su korupcija ir pasauliniu lygmeniu. Kaip korupcijos prevencijos visoje ES katalizatorius veiksiantis ES kovos su korupcija tinklas, vienijantis teisėsaugos institucijas, valdžios institucijas, specialistus, pilietinę visuomenę ir kitus suinteresuotuosius subjektus, formuluos geriausią praktiką ir praktines rekomendacijas. Viena iš pagrindinių tinklo užduočių bus padėti Komisijai nustatyti bendras sritis, kuriose korupcijos rizika yra didelė visoje ES. Tinklo darbu bus pasinaudota rengiant ES kovos su korupcija strategiją. Siekiant padidinti ES veiksmų poveikį ir nuoseklumą, ji bus parengta konsultuojantis su Europos Parlamentu ir Taryba.

ES institucijose korupcija visai netoleruojama. Komunikate išvardytos etikos, sąžiningumo ir skaidrumo taisyklės, kurios dabar padeda užkirsti kelią korupcijai ES institucijose. Ši sistema ne tik turi būti taikoma griežtai ir nuosekliai, bet ją reikia ir nuolat atnaujinti.

II. Griežtesnės kovos su korupcija taisyklės

Komisija siūlo naują direktyvą dėl kovos su korupcija. Pasiūlymu modernizuojama dabartinė ES kovos su korupcija teisinė sistema:

a) Bus vykdoma korupcijos prevencija ir puoselėjama sąžiningumo kultūra

  • Sąmoningumas korupcijos atžvilgiu bus ugdomas vykdant korupcijos rizikai ir nusikaltimams mažinti skirtas informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, mokslinius tyrimus ir švietimo programas.
  • Bus užtikrinama, kad viešasis sektorius laikytųsi aukščiausių standartų, įpareigojant valstybes nares priimti veiksmingas taisykles dėl atviros prieigos prie viešojo intereso informacijos, interesų konfliktų viešajame sektoriuje atskleidimo ir valdymo, valstybės pareigūnų turto atskleidimo ir tikrinimo bei privačiojo ir viešojo sektorių sąveikos reguliavimo.
  • Bus steigiamos specializuotos kovos su korupcija įstaigos ir užtikrinama, kad už korupcijos prevenciją ir kovą su ja atsakingoms institucijoms pakaktų išteklių, o jų darbuotojai būtų tinkamai apmokyti.

b) Visiems korupciniams nusikaltimams ir sankcijoms galios vienas teisės aktas

  • Bus suderintos korupcija laikomų nusikalstamų veikų apibrėžtys, kad jos apimtų ne tik kyšininkavimą, bet ir su korupcijos nusikaltimais susijusį pasisavinimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą tarnyba, taip pat trukdymą vykdyti teisingumą ir neteisėtą praturtėjimą. Pasiūlyme nustatyta, kad visa tiek su viešojo, tiek su privačiojo sektorių korupcija susijusi veika, nurodyta Jungtinių Tautų konvencijoje prieš korupciją, būtų laikoma nusikalstama ir pagal ES teisę.
  • Griežtės baudžiamosios sankcijos fiziniams ir juridiniams asmenims ir bus suderintos sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės.

c) Bus užtikrinti veiksmingi korupcijos tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas

  • Tyrimo priemonės: Valstybės narės turės užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos ir prokurorai kovai su korupcija turėtų tinkamas tyrimo priemones.
  • Imunitetas arba privilegijos tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo atžvilgiu: Valstybės narės turės užtikrinti, kad, vykdant korupcijos tyrimus, privilegijos ir imunitetas galėtų būti laiku panaikinti taikant veiksmingą ir skaidrų teisės aktais iš anksto nustatytą procesą.
  • Bus nustatytos minimalios senaties termino taisyklės, kad pakaktų laiko patraukti baudžiamojon atsakomybėn už korupcijos nusikaltimus.

III. BUSP priemonės bus taikomos ir didelės korupcijos atveju

ES sankcijos padeda įgyvendinti tokius svarbius BUSP uždavinius kaip taikos išsaugojimas, tarptautinio saugumo stiprinimas, demokratijos, tarptautinės teisės ir žmogaus teisių įtvirtinimas ir gynimas. Komisijos remiamas Vyriausiojo įgaliotinio šiandien pateiktas pasiūlymas sudarys sąlygas ES kovoti su didelės korupcijos veiksmais visur pasaulyje.  Jis papildys ir sustiprins ES vidaus ir išorės kovos su korupcija priemones ir rodo ES ryžtą kovai su korupcija naudoti net ir BUSP sankcijas.

Kad siūloma kovos su korupcija direktyva taptų ES teisės aktu, Europos Parlamentas ir Taryba turės tartis ir ją priimti. Svarstyti ir tvirtinti siūlomą naują prieš korupciją nukreiptų BUSP sankcijų sistemą turės Taryba.

Europos Komisijos informacija

Back to top button