Teismai

ESTT: asmens duomenų valdytojas privalo imtis pagrįstų veiksmų, kad internetinės paieškos sistemas informuotų apie atitinkamo asmens prašymą ištrinti duomenis

Belgijos telekomunikacijų paslaugų teikėja Proximus taip pat teikia telefoninių abonentų knygų ir informacijos apie abonentus teikimo paslaugas. Šiose abonentų knygose yra įvairių viešųjų telefonijos paslaugų teikėjų abonentų asmenvardžiai, adresai ir telefono numeriai. Operatoriai reguliariai perduoda Proximus šių abonentų kontaktinius duomenis, išskyrus tų abonentų, kurie išreiškė pageidavimą nebūti įtraukti į šias abonentų knygas. Proximus taip pat perduoda gautus kontaktinius duomenis kitam abonentų knygų paslaugų teikėjui. Telefonijos paslaugų operatorius Belgijoje Telenet perduoda šių abonentų kontaktinius duomenis abonentų knygų
paslaugų teikėjams, būtent Proximus. Vienas iš šių abonentų paprašė Proximus neįtraukti jo kontaktinių duomenų į Proximus ir trečiųjų asmenų leidžiamas abonentų knygas. Proximus pakeitė šio abonento statusą tam, kad šio abonento kontaktiniai duomenys nebebūtų skelbiami viešai. Vėliau Proximus iš Telenet vis dėlto gavo periodiškai atnaujintus atitinkamo abonento duomenis, kurie nebuvo nurodyti kaip konfidencialūs. Šią informaciją Proximus automatiškai apdorojo ir užregistravo, todėl ji vėl buvo įtraukta į abonentų knygas.

Į abonento pakartotinį prašymą neįtraukti jo duomenų Proximus atsakė, kad pašalino atitinkamus duomenis iš abonentų knygų ir kreipėsi į Google, kad būtų ištrintos atitinkamos nuorodos į Proximus interneto svetainę. Proximus taip pat informavo tą abonentą, kad perdavė jo kontaktinius duomenis kitiems abonentų knygų paslaugų teikėjams ir kad dėl kas mėnesį atnaujinamos informacijos šie teikėjai buvo informuoti apie prašymą. Tuo pačiu momentu aptariamas abonentas pateikė skundą Belgijos duomenų apsaugos tarnybai. Šios tarnybos ginčų kolegija įpareigojo Proximus imtis taisomųjų veiksmų ir skyrė jai 20 000 EUR baudą už kelių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimą.

Proximus apskundė šį sprendimą Briuselio apeliaciniam teismui, teigdama, kad abonento sutikimo skelbti jo asmens duomenis telefoninių abonentų knygose nereikalaujama, tačiau abonentai turi patys prašyti, kad nebūtų įtraukti į tokias abonentų knygas pagal vadinamąją „opt-out“ sistemą. Jei tokio prašymo nėra, atitinkamas abonentas iš tikrųjų gali būti įtrauktas į minėtas abonentų knygas.
Priešingai, duomenų apsaugos tarnyba tvirtino, kad pagal Direktyvą dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalaujama „abonentų sutikimo“, kaip tai suprantama pagal BDAR, tam, kad abonentų knygų paslaugų teikėjai galėtų tvarkyti ir perduoti jų asmens duomenis. Kadangi nebuvo nustatyta jokios specialios tvarkos dėl abonento valios išraiškos ar šio „sutikimo“ atšaukimo, Briuselio apeliacinis teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

ES Teisingumo Teismas sprendime patvirtino, kad tinkamai informuoto abonento duotas sutikimas yra būtinas siekiant paskelbti jo asmens duomenis viešojoje abonentų knygoje, todėl jis taikomas bet kuriam vėlesniam trečiųjų įmonių, veikiančių informacijos apie viešųjų telefono ryšių abonentus ir abonentų knygų teikimo paslaugų rinkoje, atliekamam šių duomenų tvarkymui, jei toks tvarkymas vykdomas tuo pačiu tikslu. Būtina, kad „laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas“ atitinkamo asmens sutikimas būtų duotas tai areiškiant arba „vienareikšmiais veiksmais“, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. Tačiau toks sutikimas nereiškia, kad jo davimo momentu atitinkamas asmuo būtinai žino visų abonentų knygų paslaugų teikėjų, kurie tvarko jo asmens duomenis, tapatybę.

Teisingumo Teismas taip pat priminė, kad abonentai turi turėti galimybę reikalauti, kad su jais susiję asmens duomenys būtų panaikinti iš abonentų knygų. Jis teigė, kad abonento reikalavimas panaikinti šiuos duomenis gali būti laikomas „teisės reikalauti ištrinti“ duomenis, kaip tai suprantama pagal BDAR, , gynimo priemone.

Be to, Teisingumo Teismas patvirtino, kad iš BDAR numatytų bendrųjų įpareigojimų matyti, kad toks asmens duomenų valdytojas, kaip Proximus, turi imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad informuotų kitus abonentų knygų paslaugų teikėjus, kuriems pateikė tokius duomenis, apie jam atsiųstą atitinkamo asmens sutikimo atšaukimą. Toks duomenų valdytojas taip pat turi įsipareigoti informuoti telefonijos paslaugų operatorių, kuris jam pranešė apie šiuos asmens duomenis, kad šis pakoreguotų asmens duomenų, kuriuos automatiškai perduoda šiam abonentų knygų paslaugų teikėjui, sąrašą. Iš tiesų, kai, kaip šiuo atveju, skirtingi duomenų valdytojai remiasi vieninteliu duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektui pakanka atšaukti tokį sutikimą kreipiantis į bet kurį iš duomenų valdytojų. Galiausiai Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal BDAR toks duomenų valdytojas, kaip Proximus, privalo imtis pagrįstų veiksmų, kad informuotų paieškos sistemų paslaugų teikėjus apie iš telefonijos paslaugų operatoriaus abonento gautą prašymą ištrinti jo asmens duomenis.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button