InstitucijosTeismai

Įsigaliojo EŽTK Protokolas Nr. 15 – keičiamas skundo EŽTT padavimo terminas, įtvirtinami kiti pakeitimai

Rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK, Konvencija) Protokolas Nr. 15 [1]. Šis dokumentas buvo priimtas 2013 m. birželio 24 d., Lietuva jį ratifikavo 2015 m. rugsėjo 2 d.[2]. Protokolas Nr. 15 į EŽTK inkorporuoja nemažai kokybinių pokyčių, pasireiškiančių keliais reikšmingais procedūriniais bei materialiniais aspektais.

Bene aktualiausias Konvencijos pakeitimas yra procedūrinio pobūdžio. Protokolu trumpinamas terminas peticijai pateikti – nuo 2022 m. vasario 1 d., peticija turės būti pateikta per 4 mėnesius nuo galutinio nacionalinio teismo sprendimo priėmimo dienos (anksčiau buvo numatytas 6 mėnesių terminas). Šis pakeitimas priimtas Brighton’o konferencijos metu nusprendus, jog šiuolaikinės technologijos bei pažanga spartina teismų veiklos procesą, todėl ir galimai pažeistų teisių gynimas pateikiant peticiją privalo būti operatyvus, turint tikslą kuo greičiau teisingai išnagrinėti bylą Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT, Teismas). Nors Konvencijos 35 str. pakeitimas paspartins peticijos priėmimo proceso eigą, tačiau įvairios nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Amnesty International, Human Rights Watch bei kt. teigia, jog tokiu būdu apribojama asmens teisė turėti pakankamą laiko tarpą pateikti peticiją Teismui. Išreiškiami nuogąstavimai, kad gali nepakakti laiko gaunant reikiamą profesionalią teisinę pagalbą, turint omenyje ir tai, jog ne visos valstybės yra itin pažengusios interneto bei kitų technologijų vystymo procese, jų gyventojai gyvena atokiose geografinėse vietovėse ir pan. [3]. Taip pat sumažinus peticijos priimtinumo terminą iki 4 mėn., gali iškilti rizika, jog Teismas pradės „filtruoti“ bylas – daugiau peticijų gali būti pripažįstamos nepriimtinomis [4].

Kitas svarbus pakeitimas taip pat susijęs su priimtinumo sąlygomis. Protokolu Nr. 15 panaikinamas draudimas atmesti individualią peticiją kai pareiškėjas nepatyrė didelės žalos, jei ji nebuvo tinkamai išnagrinėta nacionaliniame teisme (Konvencijos 35 str. 3 dalies b punktas). Ši naujovė kelia rūpestį dėl visapusiško bei išsamaus bylos išnagrinėjimo principo laikymosi – Teismas ateityje, siekdamas užtikrinti kuo efektyvesnį bylų nagrinėjimo metodą, gali nenagrinėti bylos, jei žala nežymi. Tai, mokslininkų vertinimu, rodo Teismo fokusavimąsi į viešąjį, o ne individualų interesą [5]. Kita vertus, EŽTK 35 straipsnio 3 dalies b punkte toliau išlieka nuostata, numatanti, kad individuali peticija bus laikoma priimtina, kai iš pagarbos žmogaus teisėms pagal EŽTK ir jos protokolus peticiją reikia nagrinėti iš esmės.

Protokolas Nr. 15 taip pat stiprina subsidiarumo principą. Jis papildo Konvencijos preambulę, akcentuojant subsidiarumo principo laikymosi būtinybę. Šis principas pabrėžia EŽTT pareigą peržiūrėti nacionalinių institucijų sprendimų atitikimą Konvencijai, kartu atsižvelgiant į kiekvienos valstybės pasirinkimo laisvę. Tokiu būdu pabrėžiama, jog valstybių nacionalinės institucijos geba geriausiai įsigilinti į individualaus atvejo aplinkybes bei turi efektyviausias priemones, reikalingas užtikrinti žmogaus teises bei laisves nacionaliniu lygmeniu [6]. Kita vertus, teisės doktrinos atstovai subsidiarumo principo įtvirtinimą naujuoju protokolu laiko labiau formaliu, o ne turinčiu reikšmingos įtakos EŽTT veiklai [7].

Numatoma ir kitų pakeitimų. Protokolas Nr. 15 panaikina galimybę šalims prieštarauti bylos perdavimui EŽTT Didžiajai kolegijai, kai byloje keliamas klausimas itin svarbus bei reikšmingas Konvencijos šviesoje. Be to, jog Protokolu įvedama EŽTT kandidatų į teisėjus maksimali  amžiaus riba – 65 metai ir tokiu būdu užtikrinamas teisėjų rotacijos nuoseklumas.

Apibendrinant Protokolo Nr. 15 įneštas novacijas, matyti, jog šis Konvencijos pakeitimų paketas labiausiai paveiks klausimus, susijusius su peticijos priėmimo termino sutrumpinimu bei bylos priimtinumo aspektais.

Tekstą parengė Arnoldas Rutkauskas ir dr. Agnė Limantė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas

_____

[1] Protokolas Nr. 15, kuriuo iš dalies keičiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Prieiga per internetą: https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

[2] Protokolo 7 str. numatyta, jog Protokolas įsigalioja pirmąją kito mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai vadovaudamosi 6 straipsnio nuostatomis visos Konvencijos Aukštosios Susitariančiosios Šalys išreiškia savo sutikimą būti saistomos šio Protokolo. 2021 m. balandžio 21 d. paskutinioji valstybė, ratifikavusi Protokolą Nr. 15, buvo Italija o pats Protokolas įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 1 d. Žr. „Italy ratified the Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms“, Council of Europe. Prieiga per internetą: https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/italie-ratified-the-protocol-no-15-amending-the-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

[3] „Joint NGO statement: Protocol 15 to the European Convention on Human Rights must not result in a weakening of human rights protection“. European Human Rights Advocacy Centre. Prieiga per internetą: https://www.mdx.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0031/49945/Protocol-15-to-the-ECHR-Joint-NGO-Statement-24-June-2013.pdf. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

[4] Glas, Lize R. „From Interlaken to Copenhagen: What Has Become of the Proposals Aiming to Reform the Functioning of the European Court of Human Rights“. Human Rights Law Review 20 (2020): 132.

[5] Jakulevičienė, Lyra. „Europos Žmogaus Teisių Teismas – konstitucinė justicija prieš individualią?“. Jurisprudencija 21(2) (2014): 385 – 386. Prieiga per internetą: https://ojs.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2259/2068. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

[6] Protokolo Nr. 15, kuriuo iš dalies keičiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija aiškinamasis raštas Nr. 213. Prieiga per internetą: https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_explanatory_report_ENG.pdf. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

[7] O’Meara, Noreen. „Reforming the European Court of Human Rights through Dialogue? Progress on Protocols 15 and 16  ECHR“, May 31, 2013. UK Constitutional Law Association. Prieiga per internetą: https://ukconstitutionallaw.org/2013/05/31/noreen-omeara-reforming-the-european-court-of-human-rights-through-dialogue-progress-on-protocols-15-and-16-echr/. Žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 2 d.

Back to top button