Teismai

Keičiasi teismų darbo organizavimas

Nuo šių metų liepos 1 dienos Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir antras (sustiprintas) civilinės saugos sistemos parengties lygis keičia Lietuvos teismų darbo organizavimą.

Pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, ne nuotoliniu būdu organizuojamuose posėdžiuose turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų paslaugų teikimo sąlygų dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų reikalavimų.

Nuotoliniai teismo posėdžiai organizuojami laikantis proceso įstatymuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų, kurie reglamentuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksuose bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.  

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo nuostatas, Lietuvos teismuose kontaktiniu būdu (ne nuotoliniu būdu) lankytojai aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

Teismų lankytojai aptarnaujami išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis: taip užtikrinama, kad lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Darbuotojai, aptarnaujantys teismų lankytojus, ir vyresni nei 6 metų lankytojai turėti dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)).

Primintina, kad teismuose negali būti aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Informacija apie lankytojams sudarytas sąlygas rankų dezinfekcijai, vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes (šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)), pastatų erdvių vėdinimą ir dažną liečiamų paviršių valymą teikiama prie įėjimų į teismo pastatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 506 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“  (toliau – Nutarimas) Lietuvos Respublikoje nuo 2021 m. liepos 1 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir antras (sustiprintas) civilinės saugos sistemos parengties lygis.

Atsižvelgus į Nutarimo nuostatas, nuo 2021 m. liepos 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos, lankytojai aptarnaujami kontaktiniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (Nutarimo 3.2.5 papunktis).

Teismų darbo organizavimui nuo 2021 m. liepos 1 d. taikytinos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ (toliau – Sprendimas) nustatytos būtinosios valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų paslaugų teikimo sąlygos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ac56da2d9dd11eb866fe2e083228059).

Dėl teismo posėdžių organizavimo

Pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus, ne nuotoliniu būdu organizuojamuose posėdžiuose laikomasi Sprendime nustatytų paslaugų teikimo sąlygų dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų reikalavimų.

Nuotoliniai teismo posėdžiai organizuojami laikantis proceso įstatymuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų (pvz. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 175 straipsnis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos  baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnis).

Dėl lankytojų aptarnavimo:

 • turi būti apribotas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;
 • turi būti užtikrinama, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;
 • negali būti aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • turi būti užtikrinama, kad uždarose įstaigų erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį));

Dėl darbuotojų darbo organizavimo:

 • negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;
 • negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
 • išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas), turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėti kaukes;
 • pagal galimybes rekomenduojama riboti darbuotojų srautus (organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo, skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką, užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose);
 • rekomenduotina užtikrinti, kad darbuotojai bendrose įstaigos uždarose erdvėse, taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes (kaukių galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį)).

Darbuotojų nuotolinio darbo organizavimas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnio nuostatomis ir jas įgyvendinančiais teisės aktais.

Atkreiptinas dėmesys, kad rekomenduojama valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams reglamentuojant darbo organizavimo procesus numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse ir kitais atvejais, nenumatytais Sprendime.

Dėl informacijos pateikimo ir higienos reikalavimų užtikrinimo:

– Prie įėjimo į įstaigą turi būti pateikiama informacija:

 • apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
 • kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes (šio reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį));

– įstaigos darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas;

– turi būti užtikrintas įstaigų erdvių maksimalus vėdinimas, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;

– dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

– kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4).

Lietuvos teismų informacija

Back to top button