InstitucijosTeismai

Dėl ABTĮ nuostatų, susijusių su skundo padavimo terminais ir jų atnaujinimu, konstitucingumo Konstitucinis Teismas nepasisakys

Dar 2021 m. kovo 26 d. vykusioje nacionalinėje mokslinėje administracinės teisės konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“ diskusijų objektu tapęs klausimas dėl skundų padavimo administraciniam teismui terminų, įtvirtintų Administracinių bylų teisenos įstatyme (ABTĮ), pateko ir ant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (Konstitucinis Teismas) stalo. Tačiau iš esmės šį kartą nebus įvertintas.

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT), prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (Vilniaus VPK) surengti spaudos konferenciją, taip pat atnaujinti terminą skundui paduoti dėl to, kad Vilniaus VPK rašte, kuriuo atsisakyta surengti spaudos konferenciją, nebuvo nurodyta to rašto apskundimo tvarka. VAAT 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti netenkino ir skundą priimti atsisakė. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2020 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo atskirasis skundas atmestas ir VAAT 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartis palikta nepakeista.

Pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su individualiu konstituciniu skundu, kuriuo prašė ištirti ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 29 straipsnio, 30 straipsnio 1 dalies, 33 straipsnio 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Konstitucija).

Pareiškėjo nuomone, ABTĮ turėtų būti nustatyta, kad skundo padavimo administraciniam teismui terminas turi būti atnaujinamas, kai viešojo administravimo subjektas nevykdo pareigos nurodyti įstatymo nustatytos administracinio sprendimo apskundimo tvarkos, nes tai yra objektyvi praleisto termino skundui paduoti aplinkybė. Šiuo atveju teismų atsisakymas priimti pareiškėjo skundą užkirto galimybę teisme pareiškėjui apginti viešojo administravimo subjekto veiksmais pažeistas jo teises ir laisves. Atkreipė dėmesį, kad svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, sąvoka nėra apibrėžta įstatyme.

Konstitucinis Teismas, įvertinęs LVAT išaiškinimus, kad: (i) sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis; (ii) svarbi priežastis, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, turi būti išskirtinė, objektyvi, nuo asmens valios nepriklausanti aplinkybė; (iii) sprendžiant klausimą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, aplinkybė, kad viešojo administravimo subjektas individualiame administraciniame akte tinkamai neišaiškino jo apskundimo tvarkos, turi būti vertinama atsižvelgiant į byloje reikšmingų aplinkybių visumą; (iv) pareiškėjas nesiaiškino Vilniaus VPK rašto apskundimo tvarkos, taigi pasirinko pasyvų savo teisių gynimo būdą, todėl veikė nerūpestingai ir tokių veiksmų (neveikimo) negalima laikyti objektyvia termino skundui paduoti praleidimo aplinkybe, padarė išvadą, kad šį kartą pareiškėjas, kreipdamasis į Konstitucinį Teismą su individualiu konstituciniu skundu, nekelia ABTĮ nuostatų konstitucingumo klausimo, tačiau iš esmės nesutinka su teismų sprendimais, keldamas ABTĮ nuostatų dėl termino skundui paduoti, jo atnaujinimo ir teismo atsisakymo priimti skundą taikymo klausimą.

Vadovaudamasis nuosekliai suformuota Konstitucinio Teismo praktika, kad Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų ir pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų, Konstitucinis Teismas 2021 m. birželio 3 d. atsisakė priimti šį pareiškėjo individualų konstitucinį skundą.

Informaciją parengė VU Teisės fakulteto Mokslinė teminė grupė „Administracinės teisės pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link

Back to top button