Teismai

Teisėjų taryboje pristatyti siūlymai ir galimybės optimizuoti apylinkių teismus

Teisėjų taryba, teismų veiklos efektyvumo didinimą laikanti strategine veiklos kryptimi, atsižvelgdama į Aukščiausiosios audito institucijos 2020 m. valstybinio audito ataskaitą „Teismų sistema“, tik pradėjusi veiklą ėmėsi priemonių, kad išsiaiškintų esmines apylinkių teismų veiklos problemas bei galimus jų sprendimo būdus, pavesdama tokią analizę atlikti iš Teisėjų tarybos narių sudarytai darbo grupei.

Praėjusį penktadienį darbo grupė Teisėjų tarybos nariams pristatė atliktos analizės rezultatus bei siūlomas apylinkių teismų veiklos optimizavimo priemones. Darbo grupė nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio analizavo duomenis, ar buvo pasiekti apylinkių teismų reformai kelti tikslai, susiję su bylų nagrinėjimo operatyvumo didinimu, teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvio bei sąlygų suvienodinimu, taip pat teisėjų specializacijos plėtra. Darbo grupė vertino kiekvieno apylinkės teismo galimybes ir tikslingumą panaikinti atitinkamo teismo rūmus (jų dalį), kurių veikla nėra efektyvi, kad būtų didinamos teisėjų galimybės specializuotis ir mažinami atskirų teismų bei teismo rūmų teisėjų darbo krūvių skirtumai.

Analizuodama galimybes optimizuoti apylinkių teismus, darbo grupė atsižvelgė į teismo geografinį išsidėstymą ir gyventojų skaičių; bylų srautus ir darbo krūvius; teismo sudėtį ir žmogiškuosius išteklius; teismo infrastruktūrą ir jos išlaikymą. Įvertinusi dabartinę situaciją, o kartu ir esamą teismų finansavimą, darbo grupė siūlo apylinkių teismų optimizavimą įgyvendinti dviem etapais. Pirmajame etape, kuriame dalyvautų bandomieji teismai, 4 teismuose būtų sujungiamos teismingumo teritorijos, o dar 7 teismuose – sujungiama dalis teismo rūmų veiklos teritorijų. Šis etapas turėtų būti įgyvendintas iki 2023 m. sausio 1 d. Antrajame etape nuo 2026 m. sausio 1 d. būtų stambinamos ir likusios apylinkių teismų veiklos teritorijos. Tokiems pasiūlymams įgyvendinti būtini tiek Teismų įstatymo, tiek procesinių įstatymų, nustatančių bylų nagrinėjimo taisykles teismuose, pakeitimai ir papildymai.

Dėl atliekamų funkcijų (teisingumo vykdymo) svarbos teismų sistemoje negali būti eksperimentuojama, nė vienam asmeniui valstybėje dėl teismuose vykdomų reformų teisė į teisminę gynybą negali būti apsunkinta, o kiekvieno teismo veiklos pokyčių poreikiai bei galimybės turėtų būti individualizuoti. Todėl Teisėjų taryba, iš esmės pritardama darbo grupės siūlymams, nusprendė, kad pirmiausia tokie siūlymai turėtų būti aptarti kiekvieno teismo bendruomenėje, kartu diskutuojant ir su tais, kuriuos minėti pokyčiai paveiks labiausiai, – policija, prokuratūra, antstolių ir advokatūros atstovais bei kitomis suinteresuotomis institucijomis. Tik taip gali būti surasti optimaliausi teismų veiklos efektyvumą padidinsiantys sprendimai.

Teisėjų tarybos informacija

Back to top button