Teismai

2021 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 15

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija arba EŽTK) Protokolas Nr. 15, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija, buvo priimtas 2013 m. birželio 24 d. Strasbūre. Lietuvos Respublika šį protokolą pasirašė 2014 m. birželio 10 d., o jį ratifikavo 2015 m. rugsėjo 2 d. EŽTK Protokolas Nr. 15 turėjo įsigalioti tik tada, kai jį ratifikuos visos EŽTK Susitariančiosios Šalys. 2021 m. balandžio 21 d. paskutiniajai EŽTK Protokolo Nr. 15 ratifikavusiai šaliai – Italijai – deponavus Protokolo Nr. 15 ratifikavimo dokumentą, visoms EŽTK šalims Protokolas Nr. 15 įsigalios nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.  

EŽTK Protokolo Nr. 15 nuostatomis siekiama pagerinti ir išlaikyti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) darbo efektyvumą. Augantis EŽTT teikiamų peticijų skaičius bei didėjantis EŽTT darbo krūvis paskatino valstybes, Europos Tarybos nares, ieškoti būdų, kuriais būtų galima užtikrinti veiksmingą Konvencijoje numatytų teisių ir laisvių apsaugos mechanizmo veikimą. Protokolu Nr. 15 EŽTK papildoma nauja preambulės dalimi, kuria siekiama suderinti EŽTK nuostatas su EŽTT praktikoje išplėtota valstybių nuožiūros laisvės doktrina ir subsidiarumo principu, užtikrinant EŽTK apibrėžtas teises ir laisves. Protokolo Nr. 15 nuostatomis iki 4 mėnesių vietoje buvusių 6 mėnesių sutrumpinamas terminas, per kurį peticija turi būti paduota EŽTT po paskutinio nacionalinio teismo sprendimo.

Taip pat pakeičiami EŽTT teisėjams keliami reikalavimai dėl amžiaus, panaikinama bylos šalių teisė prieštarauti bylos perleidimui Didžiajai kolegijai, kai byla kelia sudėtingą EŽTK ir jos protokolų aiškinimo klausimą arba kai klausimo svarstymas gali sąlygoti nesuderinamumą su ankstesniu EŽTT sprendimu. Siekiant sustiprinti de minimis taisyklę, Protokolu Nr. 15 panaikinama išlyga dėl individualios peticijos nepriimtinumo pagrindo, kai pareiškėjas nepatyrė didelės žalos, jei jos tinkamai neišnagrinėjo valstybės teismas. Tačiau EŽTK 35 straipsnio 3 dalies b punkte toliau išlieka pagrindinė šios individualios peticijos nepriimtinumo pagrindo išlyga, pagal kurią individuali peticija bus laikoma priimtina, kai iš pagarbos žmogaus teisėms pagal EŽTK ir jos protokolus peticiją reikia nagrinėti iš esmės.  

Konvencijos Protokolo Nr. 15 tekstą lietuvių kalba galima rasti čia.

Vyriausybės atstovo EŽTT informacija

Back to top button