Advokatūra

Ikiteisminio tyrimo pareigūnai nepagrįstai rinko perteklinius advokatų asmens duomenis

Prasidėjus šiems metams, Lietuvos advokatūra gavo nusiskundimų iš advokatų, kad po š.m. sausio 1 d. norėdami ginti ar atstovauti savo klientus ikiteisminiame tyrime, buvo prašomi pateikti perteklinius asmens duomenis (duomenis apie teistumą, šeimyninę padėtį, gyvenamosios vietos adresą), kuriuos pareigūnai IBPS sistemoje suvesdavo į bylos dalyvių duomenų formą.

Lietuvos advokatūra, gindama advokatų interesus, nedelsdama pareikalavo Generalinės prokuratūros bei Policijos departamento paaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu renkami pertekliniai advokatų asmens duomenys.

Vasario 15 dieną gauti raštai iš Generalinės prokuratūros bei Policijos departamento patvirtino faktą, jog advokatų asmens duomenys į IBPS sistemą suvedami nepagrįstai. Raštuose pripažinta, kad dėl neaiškaus vidinio reglamentavimo pareigūnai rinko perteklinius duomenis. Gautuose raštuose pažymima, kad Generalinė prokuratūra išaiškino pareigūnams, kad advokatui, kaip gynėjui, užtenka pateikti tik vardą, pavardę, advokato pažymėjimo numerį, kontaktinio telefono numerį, el. pašto adresą arba advokatų kontoros adresą. Visi kiti asmens duomenys negali būti renkami ir įvedami į IBPS.

Siekiant ištaisyti susidariusią situaciją Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo 2021-02-15 raštu Nr. 17.2.-504 prokurorams ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms išaiškinta, jog advokato, kaip gynėjo (atstovo), asmens duomenų pažyma IBPS nepildoma, nes baudžiamojo proceso metu tvarkyti advokato (gynėjo, atstovo) asmens duomenis Formoje nėra teisinio pagrindo.

Generalinė prokuratūra raštu nurodė, kad advokatai, kurie kaip gynėjai (atstovai), ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančioje Formoje yra pateikę kitus savo asmens duomenis turi teisę kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekantį prokurorą ar ikiteisminio tyrimo pareigūną dėl tokių duomenų sunaikinimo, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 17 straipsniu.

Lietuvos advokatūros informacija

Back to top button