Institucijos

Plečiama administracinio teismo kompetencija – nuo 2020 m. lapkričio 1 d. sankcionavimo procedūra taikoma ir tabako gaminių kontrolės veiksmams

Viešojo administravimo subjektų sprendimų sankcionavimo teisminė procedūra šiuo metu įtvirtina daugiau nei 20 skirtingų specialiųjų įstatymų (pvz., Konkurencijos įstatyme, Azartinių lošimų įstatyme, Visuomenės informavimo įstatyme ir kt.). Šios teisminės procedūros metu viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis jo veiklą reglamentuojančiame įstatyme nustatyta tvarka, kreipiasi į apygardos administracinį teismą su prašymu leisti atlikti veiksmus arba su prašymu sankcionuoti priimtą sprendimą dėl konkrečiam asmeniui ir (ar) ūkio subjektui suteiktos teisės apribojimo, panaikinimo, sustabdymo.

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimas, kuriuo šis įstatymas papildytas 19-1 straipsniu, nustatančiu, kad dabar ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama ar vykdoma vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi teisę, gavęs Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą, duoti privalomuosius nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdomai vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę tokią informaciją pasiekti.

Pagal šiame įstatyme nustatytą tvarką, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, norėdamas, kad nurodyta informacija būtų skubiai pašalinta, galės kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo momento išnagrinės prašymą ir priims nutartį – prašymą tenkinti visiškai ar iš dalies, arba prašymo netenkinti. Netenkinus tokio prašymo (tenkinus tik iš dalies), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įgis teisę tokią teismo nutartį skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo priėmimo dienos, priims galutinę ir neskundžiamą nutartį dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus. Pagal šiame įstatyme nustatytą tvarką, teismai, nagrinėdami tokio pobūdžio prašymą ir skundą dėl leidimo atlikti veiksmus išdavimo, privalės užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.

Informaciją parengė VU Teisės fakulteto Mokslinė teminė grupė “Administracinės teisės sistemos pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link”

Back to top button