Institucijos

Tiesioginė rinkodara pradėjus taikyti BDAR

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiesioginė rinkodara laikoma veikla, kurios tikslas – paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. Ši ERĮ nuostata yra taikoma, kai tiesioginės rinkodaros pasiūlymai teikiami skambinant, siunčiant juos elektroniniu paštu ar telefonu trumposiomis žinutėmis (SMS).

Tiesioginė rinkodara padeda įmonėms atkreipti žmonių dėmesį į jų teikiamus produktus, tačiau netinkamai vykdoma ši veikla neretai sukelia potencialių klientų susierzinimą dėl galimai neteisėtai tvarkomų jų asmens duomenų. Vien per 2018 m. 20 proc. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) nagrinėtų asmenų skundų buvo dėl tiesioginės rinkodaros, 2019 m. tokių skundų jau gauta apie 17 proc., palyginti su visų skundų skaičiumi.

Norėdama padėti tiek žmonėms, tiek įmonėms geriau suprasti tiesioginės rinkodaros veiklą reguliuojančių teisės aktų nuostatas, juose įtvirtintas teises ir pareigas, paskatinti skaidriau veikti šioje srityje, VDAI atnaujino informaciją dėl tiesioginės rinkodaros pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Jei tiesioginės rinkodaros pasiūlymą gavote savo asmeninio elektroninio pašto adresu ar telefono ryšio numeriu, ir neprisimenate, ar buvote davę sutikimą, arba norite sužinoti, iš kur gauti Jūsų duomenys, kokiu tikslu ir kokia asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlyga remiantis yra tvarkomi asmens duomenys, rekomenduojama pirmiausiai kreiptis į duomenų valdytoją pasinaudojant duomenų subjekto teise pagal BDAR 15 straipsnį, t. y. turite teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.

Tiesiogine rinkodara nelaikytini, pavyzdžiui, sveikinimai, elektroniniai laiškai, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button